Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zmia­na w zapy­ta­niu ofer­to­wym 2/2015

“Uprzej­mie infor­mu­je­my, że treść zapy­ta­nia ofer­to­we­go nr 2/2015 ule­gła zmia­nie W załą­cze­niu zak­tu­ali­zo­wa­ne zapytanie.”