Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Z przy­ja­ciół­mi do Czech

Sto­wa­rzy­sze­nie Osób Nie­peł­no­spraw­nych Inte­lek­tu­al­nie i Rucho­wo „PRZY­JA­CIE­LE” ser­decz­nie zapra­sza wszyst­kich chęt­nych na zor­ga­ni­zo­wa­ny wyjazd do Czech do miej­sco­wo­ści Kut­ná Hora, któ­ry odbę­dzie się 8 mar­ca br.

W pla­nie wyciecz­ki m. in. zwie­dza­nie kapli­cy cza­szek, kopal­ni sre­bra czy kate­dry św. Bar­ba­ry oraz sze­reg innych atrak­cji. Koszt wyjaz­du to 100,00 PLN, a w cenę wli­czo­ne prze­jazd, są wszyst­kie wstę­py oraz ubezpieczenie.

W spra­wie szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji pro­si­my kon­tak­to­wać się ze Sto­wa­rzy­sze­niem Osób Nie­peł­no­spraw­nych Inte­lek­tu­al­nie i Rucho­wo „PRZY­JA­CIE­LE” pod nume­rem tele­fo­nu: 607–519-384 lub pod bez­płat­ną info­li­nią KSON: 800–700-025.