Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ZAPY­TA­NIE OFER­TO­WE nr 2/2015 ZOSTA­JE UNIEWAŻNIONE

Zapy­ta­nie ofer­to­we nr 2/2015 doty­czą­ce pro­duk­cji oraz emi­sji spo­tu radio­we­go na potrze­by prze­pro­wa­dze­nia akcji pro­mo­cyj­no — rekru­ta­cyj­nej doty­czą­cej pro­mo­cji i nabo­ru Bene­fi­cjen­tów pro­jek­tu pn. „Gościn­ni spraw­ni — nie­peł­no­spraw­ni: akty­wi­za­cja nie­peł­no­spraw­nych w bran­ży usług gościn­nych” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych zosta­je unieważniony.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds