Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Ogło­sze­nie — Akcja “Dostęp­ny Samorząd”

Do tego­rocz­nej akcji “Dostęp­ny Samo­rząd” reali­zo­wa­nej pod agen­dą Fun­da­cji im. Ste­fa­na Bato­re­go zgło­si­li akces nastę­pu­ją­cy Rad­ni Mia­sta Jele­nia Góra:

 1. Woj­ciech Chadzy,
 2. Piotr Iwa­niec,
 3. Krzysz­tof Kroczak,
 4. Oli­wer Kubicki,
 5. Zbi­gniew Ładziński,
 6. Boże­na Makieła,
 7. Krzysz­tof Mróz,
 8. Robert Obaz,
 9. Rafał Szy­mań­ski,
 10. Miłosz Saj­nog,
 11. Leszek Wrot­niew­ski.

Wyżej wymie­nie­ni Rad­ni są do dys­po­zy­cji miesz­kań­ców Mia­sta we wszyst­kich spra­wach wyma­ga­ją­cych ich inter­wen­cji. Na spo­tka­nie z Rad­nym moż­na się umó­wić w sie­dzi­bie Sej­mi­ku lub w Ratu­szu. Zgła­szać się moż­na przez sekra­ta­riat biu­ra KSON oso­bi­ście lub tele­fo­nicz­nie na bez­płat­ną info­li­nie 800 700 025 oraz 75 75 242 54 a tak­że przez ema­il biuro@kson.pl

Akcji Patro­nu­je: KAR­KO­NO­SKA KOALI­CJA ORGA­NI­ZA­CJI POZARZĄDOYWCH