Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Poslání a Cíle

Krko­no­šské sdru­že­ní Inva­lid­ních osob sdru­žu­je 12 nestát­ních orga­ni­za­cí inva­lid­ních osob,38 čle­nů podporujících.do čehož nále­ží pod­ni­ky chráněné práce.pomáhajíce tím mno­ho tisícům členů.ale i těm, kte­ří nej­sou přímo čle­ny těch­to orga­ni­za­cí a stává se tak­to repre­zen­tan­tem zna­čné části této spo­le­čno­sti. Vyvíjí čin­nost jejich jménem a fun­gu­je jako zastře­šu­jící orga­ni­za­ce. KSON je sva­zem a každá z člen­ských orga­ni­za­cí nále­že­jících do toho­to sva­zu zacho­vává plnou suverenitu.

 

Od 8 bře­zna 2004 KSON získa­lo sta­tus orga­ni­za­ce vše­obec­ně uži­te­čné. Vpro­sin­ci 2005 r. KSON bylo vyzna­me­náno cenou před­se­dy Dol­no­slez­ského kra­je, jako nej­le­pší nestát­ní orga­ni­za­ce z Dol­ního Slez­ska. Vče­rvnu 2014 získa­lo titul Za záslu­hy pro Jele­ní Horu,rozhodnutím Měst­ské Rady. Jsme čle­nem Dol­no­slez­ské Fede­ra­ce mimo­stát­ních orga­ni­za­cí a také Celo­pol­ského Fórum Orga­ni­za­cí post­iže­ných osob.

 

Cílem sdru­že­ní je:

  • repre­zen­to­vání záj­mů post­iže­ných osob.
  • koor­dy­na­ce čin­no­sti člen­ských orga­ni­za­cí a též vytváře­ní pod­mínek k plné a akti­vní čin­no­sti osob post­iže­ných ve spo­le­čen­ském životě.
  • pod­po­ro­vání čin­no­sti týka­jící se ochra­ny rovno­sti post­iže­ných osob ve společnosti.
  • čin­nost pro post­iže­nou mládež a děti v obla­sti osvěty, výcho­vy, edu­ka­ce a tech­ni­ky, fyzic­ké výcho­vy a sportu.

 

Řádo­vým cílem a úko­lem. KSON je spo­le­čen­ská i pro­fe­sní reha­bi­li­tra­ce post­iže­ných osob a tak­též dle možno­stí řeše­ní pro­blémů těch­to osob tím, že činíme mno­žství kro­ků spo­lu­pra­cu­jíc s odděle­ními Obec­ních úřa­dů. KSON v r. 2008 zřídi­lo agen­ci týka­jící se možno­sti zaměst­nání, místech práce a infor­ma­cí pro post­iže­né osoby:

 

  • o fun­go­vání úřa­dů a isti­tu­cí stat­ní i míst­ní správy.
  • žádá o odstra­ňo­vání archi­tek­to­nic­kých i spo­le­čen­ských bariér.
  • zasa­hu­je v mimo­řád­ných přípa­dech, týka­jících se indi­vi­du­ál­ních i hro­mad­ných pro­blémů inva­lid­ních osob.
  • pod­po­ru­je a spo­lu­or­ga­ni­zu­je spor­to­vní utkání, kul­tur­ní i turi­stic­kou čin­nost, zdru­žu­jícího cha­rak­te­ru, pod­po­ru­jíc akti­vi­ty post­iže­ných osob ve výše uve­de­ných oblastech.

 

Jiz 3 roky KSON reali­zu­je pro­jekt Cen­tra Infor­ma­cí a Pod­po­ry Osob Postižených,poskytuje bez­plat­né právní,sociální,psychotogické a psy­cho­te­ra­peu­tic­ké pora­dy. Pro­střed­nic­tvím bez­plat­né vše­obec­ně dostup­né info­lin­ky 800 700 025 a terén­ních kan­ce­láří sdru­že­ní ve Šte­tíne, Gořo­vě, Zele­né Hoře, Jele­ní Hoře, Těšíně, Kra­ko­vě, Byd­go­šti, a Toru­ni, kon­tak­tru­je mno­ho tisíc post­iže­ných osob nebo jeich rodi­ny pomáha­jíc tak řešit jejich osob­ní problémy.

 

KSON vyvíjí širo­kou medi­ál­ní čin­nost vydáva­jíc již 8 let novi­ny pod titu­lem: “Post­iže­ní Zde a Nyní” a tele­vi­zní infor­ma­ční pořad pod názvem” Krko­no­šská Inte­gra­ční Tele­vi­ze. KSON kon­sul­tu­je právní roz­hod­nu­tí týka­jící se lokál­ního pro­stře­dí s míst­ními rad­ními a týka­jící se státu s celo­stát­ně vole­nými zástup­ci do par­la­men­tu. KSON se vyvíjí akti­vní čin­nost při získávání fina­nčních pro­střed­ků na reali­za­ci mno­ha plánů a čin­no­stí pro post­iže­né oso­by. KSON je orga­ni­sa­ce chránící, kte­rá ana­ly­zu­je průh­led­nost spo­le­čen­ského živo­ta a chrání před jeho nega­ti­vními vlivy.

 

Spo­lu­pra­cu­jíc s Fon­dem Ste­fa­na Bato­re­go reali­zu­je 8 let akce” Maš hlas”,” Máš výběr” inspi­ru­ru­jíc tím­to a roz­ši­řu­jíc spo­le­čen­ský dia­log. Nej­bli­žšími plány sdru­že­ní je vytvo­ře­ní jed­not­ky, kte­rá by se zabýva­la popu­la­ri­za­cí nej­no­vějších léka­řských odvětví, zabýva­jících se možst­mi odstra­nění invalidity.