Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zamie­sza­nie w sfe­rze dostę­pu do usług medycznych

Zamie­sza­nie w sfe­rze dostę­pu do usług medycz­nych, któ­re towa­rzy­szą nam zawsze na prze­ło­mie roku, a tak­że róż­ne prak­ty­ki sto­so­wa­ne przez leka­rzy pod­sta­wo­wej opie­ki zdro­wot­nej i spe­cja­li­stów, zmu­si­ły nas do posta­wie­nia kil­ku pytań Pani Doro­cie Gnie­wosz – Kie­row­nik Dele­ga­tu­ry w Jele­niej Górze Dol­no­ślą­skie­go Oddzia­łu Woje­wódz­kie­go Naro­do­we­go Fun­du­szu Zdrowia.

Do jakie­go leka­rza spe­cja­li­sty pacjent powi­nien mieć skierowanie? 

Skie­ro­wa­nie pacjent musi mieć do każ­de­go spe­cja­li­sty z wyjąt­kiem (od dnia 1 stycz­nia 2015 r.):

- gine­ko­lo­ga i położ­ni­ka, sto­ma­to­lo­ga, wene­ro­lo­ga, onko­lo­ga, psychiatry

Jak dłu­go jest waż­ne skie­ro­wa­nie do specjalisty?

Skie­ro­wa­nie jest waż­ne dopó­ty, dopó­ki ist­nie­ją prze­słan­ki wska­zu­ją­ce na potrze­bę pod­ję­cia dzia­łań dia­gno­stycz­nych lub terapeutycznych.

Wyjąt­ka­mi są:

- skie­ro­wa­nie na lecze­nie uzdro­wi­sko­we – waż­ne 18 mie­się­cy od dnia wystawienia;

- skie­ro­wa­nie na reha­bi­li­ta­cję lecz­ni­czą w warun­kach ambu­la­to­ryj­nych – nale­ży zare­je­stro­wać w cią­gu 30 dni od daty wystawienia

- skie­ro­wa­nie do szpi­ta­la psy­chia­trycz­ne­go – wyda­wa­ne jest w dniu bada­nia, a jego waż­ność wyga­sa po upły­wie 14 dni

Czy pacjent powi­nien zapła­cić za znie­czu­le­nie do badania(kolonoskopii)?

Prze­pi­sy usta­wy i roz­po­rzą­dzeń nie prze­wi­du­ją współ­fi­nan­so­wa­nia świad­czeń medycz­nych, a co za tym idzie moż­li­wo­ści dopła­ty do świad­cze­nia. Według opi­nii kon­sul­tan­ta kra­jo­we­go w dzie­dzi­nie gastro­en­te­ro­lo­gii, kolo­no­sko­pia ambu­la­to­ryj­na w oko­ło 80% może i powin­na być wyko­na­na bez seda­cji (uspo­ko­je­nia), takie postę­po­wa­nie jest powszech­nie zaak­cep­to­wa­ne i bez­piecz­ne dla Pacjen­ta. W przy­pad­ku nie­moż­no­ści wyko­na­nia bada­nia bez seda­cji lub ewi­dent­nych wska­zań do seda­cji (poprzed­nie bada­nie nie­uda­ne, licz­ne zro­sty itp.) Pacjent powi­nien być skie­ro­wa­ny do  bada­nia w try­bie szpi­tal­nym, a nie ambu­la­to­ryj­nym. Decy­zję o koniecz­no­ści poda­nia znie­czu­le­nia podej­mu­je lekarz, na pod­sta­wie oce­ny sta­nu zdro­wia Pacjenta.

Ostat­nio tyle sły­chać o kon­flik­cie leka­rzy z mini­strem i NFZ. O tym, że pacjen­ci maja pro­blem z dostę­pem do swo­je­go leka­rza pierw­sze­go kon­tak­tu, gdyż przy­chod­nia, do któ­rej cho­dzi­li nie pod­pi­su­je umo­wy z NFZ. W jaki spo­sób moż­na zmie­nić dotych­cza­so­we­go leka­rza pierw­sze­go kon­tak­tu (poz.)

Pacjent ma pra­wo do bez­płat­ne­go wybo­ru POZ nie czę­ściej niż 3 razy w roku kalendarzowym

(w przy­pad­ku każ­dej kolej­nej nie­uza­sad­nio­nej zmia­ny nale­ży wnieść opła­tę w wyso­ko­ści 80 zł). Wybo­ru lub zmia­ny doko­nu­je się bez­po­śred­nio u nowe­go świad­cze­nio­daw­cy w przy­chod­ni wypeł­nia­jąc dekla­ra­cję i nie trze­ba tego fak­tu potwier­dzać w NFZ, ani u dotych­cza­so­we­go świadczeniodawcy.

Czy to praw­da, że leki na recep­tę będzie mogła wypi­sać pielęgniarka?

Od 1 stycz­nia pie­lę­gniar­ka i położ­na ubez­pie­cze­nia zdro­wot­ne­go mogą, bez doko­na­nia oso­bi­ste­go bada­nia pacjen­ta, wysta­wić recep­tę nie­zbęd­ną do kon­ty­nu­acji lecze­nia oraz recep­tę albo zle­ce­nie na zaopa­trze­nie w wyro­by medycz­ne jako kon­ty­nu­ację zaopa­trze­nia w te wyro­by, jeśli jest to uza­sad­nio­ne sta­nem zdro­wia pacjen­ta odzwier­cie­dlo­nym w doku­men­ta­cji medycz­nej do któ­rej ma dostęp.

Co to zna­czy lecze­nie onko­lo­gicz­ne bez limitów?

Dla pacjen­tów obję­tych dia­gno­sty­ką onko­lo­gicz­ną lub lecze­niem mają­cym na celu wyle­cze­nie nowo­two­ru świad­cze­nio­daw­ca (lekarz, przy­chod­nia) pro­wa­dzi odręb­ną listę ocze­ku­ją­cych na udzie­le­nie wizy­ty. Pacjent, u któ­re­go lekarz stwier­dził podej­rze­nie nowo­two­ru zło­śli­we­go, ma pra­wo do dia­gno­sty­ki onko­lo­gicz­nej na pod­sta­wie kar­ty dia­gno­sty­ki i lecze­nia onko­lo­gicz­ne­go, bez skie­ro­wa­nia. Dia­gno­sty­ka powin­na zostać wyko­na­na w cią­gu 9 tygo­dni od cza­su zgło­sze­nia się pacjen­ta. Świad­cze­nia takie są nie­li­mi­to­wa­ne, przez NFZ pła­co­ne ryczałtem.

Co powi­nien zro­bić pacjent kie­dy stwier­dzi w Zin­te­gro­wa­nym Infor­ma­to­rze Pacjen­ta (ZIP), że na jego kon­cie wid­nie­je pobyt w szpi­ta­lu, wizy­ta lekar­ska, bada­nia na któ­rych nie był?

Nale­ży w oddzia­le NFZ zło­żyć pisem­ne zgło­sze­nie nie­pra­wi­dło­wo­ści wyka­za­nych w sys­te­mie Zin­te­gro­wa­ny Infor­ma­tor Pacjen­ta w zakre­sie udzie­lo­nych świadczeń.

Jakie zmia­ny wpro­wa­dza­ją prze­pi­sy od stycz­nia 2015 roku? 

O nie­któ­rych już wspo­mi­na­łam. Pod­su­mo­wu­jąc nowo­ści od począt­ku 2015 roku to m.in.:

- doda­no do kata­lo­gu osób, któ­re mogą być zgło­szo­ne do ubez­pie­cze­nia zdro­wot­ne­go jako czło­nek rodzi­ny – dok­to­ran­tów;  zgło­szo­ny dok­to­rant ma pra­wo do świad­czeń opie­ki zdrowotnej;

- zapew­nie­nie pacjen­tom kom­plek­so­wej opie­ki na każ­dym eta­pie cho­ro­by nowo­two­ro­wej oraz popra­wio­no dostę­pu do świad­czeń opie­ki zdro­wot­nej oraz stan­dar­du opie­ki nad pacjen­tem onkologicznym.

- w przy­pad­ku zakoń­cze­nia wyko­ny­wa­nia umo­wy o udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych świad­cze­nio­daw­cę, u któ­re­go zare­je­stro­wa­ny był pacjent, zobo­wią­za­no do wyda­nia pacjen­to­wi nie­od­płat­nie zaświad­cze­nie o wpi­sa­niu na listę ocze­ku­ją­cych i dacie zgło­sze­nia się ( nale­ży wydać ory­gi­nał skie­ro­wa­nia), a świad­cze­nio­daw­ca (lekarz, przy­chod­nia) do któ­re­go zgła­sza się pacjent – będzie usta­lał kolej­ność z uwzględ­nie­niem daty zgło­sze­nia u poprzed­nie­go, któ­ry zakoń­czył wyko­ny­wa­nie umowy.

- popra­wa dostę­pu do świad­czeń przez zmia­ny doty­czą­ce zasad pro­wa­dze­nia list oczekujących

i zawie­ra­nia umów o udzie­la­nie świad­czeń opie­ki zdro­wot­nej. Listy będą pro­wa­dzo­ne w posta­ci elek­tro­nicz­nej i moni­to­ro­wa­ne przez Naro­do­wy Fun­dusz Zdro­wia. Pozwo­li to wyeli­mi­no­wać, czę­ste obec­nie prak­ty­ki, wpi­sy­wa­nia się pacjen­tów na wię­cej niż jed­ną listę ocze­ku­ją­cych na to samo świad­cze­nie. Na listach nie będą uwzględ­nia­ni pacjen­ci kon­ty­nu­ują­cy lecze­nie. Zawi­nio­ne przez pacjen­ta nie­zgło­sze­nie się w usta­lo­nym ter­mi­nie będzie skut­ko­wać skre­śle­niem z listy.

- pacjent reje­stru­jąc się do leka­rza, przy­chod­ni ze skie­ro­wa­niem będzie musiał pod rygo­rem skre­śle­nia z listy, w ter­mi­nie 14 dni robo­czych od dnia doko­na­nia wpi­su na listę ocze­ku­ją­cych, dostar­czyć ory­gi­nał skierowania.

-od 1 stycz­nia wyma­ga­ne są skie­ro­wa­nia do oku­li­sty i dermatologa,

- wpro­wa­dzo­no moż­li­wość wypi­sa­nia recep­ty przez leka­rza oraz pie­lę­gniar­ki i położ­nej bez koniecz­no­ści oso­bi­ste­go bada­nia pacjen­ta. Lekarz, zna­jąc z doku­men­ta­cji medycz­nej stan zdro­wia pacjen­ta, będzie mógł wypi­sać recep­tę na lek kon­ty­nu­ują­cy lecze­nie, a dodat­ko­wo będzie mógł prze­ka­zać tę recep­tę oso­bie upo­waż­nio­nej przez pacjenta.

Czy w Pol­sce jest dar­mo­wa służ­ba zdrowia?

Nasu­wa się odpo­wiedź — nic nie ma za dar­mo, za wszyst­ko się pła­ci, tyl­ko w jaki sposób?

W zakre­sie środ­ków pocho­dzą­cych ze skła­dek na ubez­pie­cze­nie zdro­wot­ne Naro­do­wy Fun­dusz Zdro­wia dzia­ła w imie­niu wła­snym na rzecz ubez­pie­czo­nych oraz osób upraw­nio­nych do tych świad­czeń na pod­sta­wie prze­pi­sów o koor­dy­na­cji. W pol­skim sys­te­mie ochro­ny zdro­wia, pacjent/uprawniony ma pra­wo nie­od­płat­nie otrzy­mać świad­cze­nie — co wprost ozna­cza, że otrzy­mu­je, ale nie pła­ci (w cało­ści ani w czę­ści). Świad­cze­nia są finan­so­wa­ne przez skład­ki zdro­wot­ne wszyst­kich, któ­rzy je opła­ca­ją. Zatrud­nio­nych na umo­wę o pra­cę, zle­ce­nie, eme­ry­tów i ren­ci­stów oraz przez budżet pań­stwa. Zatem kon­ty­nu­ując począ­tek odpo­wie­dzi — nic nie ma za dar­mo – za udzie­lo­ne świad­cze­nie pła­ci­my sami z wła­snych środ­ków za pośred­nic­twem NFZ.

Czy pacjent może się zare­je­stro­wać do leka­rza tele­fo­nicz­nie? Czy lekarz/rejestratorka może odmó­wić reje­stra­cji, bo nie ma limitów?

Świad­cze­nio­daw­ca zapew­nia reje­stra­cję świad­cze­nio­bior­ców na pod­sta­wie zgłoszenia,

w szcze­gól­no­ści: oso­bi­ste­go, tele­fo­nicz­ne­go lub za pośred­nic­twem oso­by trze­ciej. Świad­cze­nio­daw­ca udzie­la świad­czeń przez cały okres obo­wią­zy­wa­nia umo­wy, zgod­nie z okre­ślo­nym w umo­wie har­mo­no­gra­mem pra­cy. A zatem żaden świad­cze­nio­daw­ca nie może odmó­wić reje­stra­cji lub wyzna­czać kon­kret­nych dni lub prze­dzia­łów cza­so­wych na reje­stra­cję. Reje­stra­cja musi być cią­gła w peł­nym cza­sie funk­cjo­no­wa­nia placówki.

Jak ma się zacho­wać pacjent, któ­re­mu lekarz odmó­wił wyda­nia skie­ro­wa­nia do spe­cja­li­sty lub na okre­ślo­ne badania? 

O tym, czy pacjent ma zostać skie­ro­wa­ny do leka­rza spe­cja­li­sty lub na bada­nia dia­gno­stycz­ne decy­du­je lekarz u któ­re­go jeste­śmy lecze­ni . Jed­nak, jeże­li się nie zga­dza­my z jego spo­so­bem lecze­nia lub mam wąt­pli­wo­ści czy to co nam zale­ca, bądź jak pro­wa­dzi dia­gno­sty­kę cho­ro­by — Infor­mu­je­my naszych czy­tel­ni­ków, że od 1 lute­go 2015 r. przy spo­łecz­nym Rzecz­ni­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych Zie­mi Jele­nio­gór­skiej powo­ła­li­śmy rów­nież rzecz­nic­two praw pacjen­ta. W spra­wach nur­tu­ją­cych naszych czy­tel­ni­ków zapra­sza­my do kon­tak­tu z redak­cją gaze­ty lub z biu­rem KSON w Jele­niej Górze ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A, tel 757524254, faks 757523573, ema­il biuro@kson.pl lub oso­bi­ście od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach  od 10–16.