Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Szla­chet­na Pacz­ka 2014

Rado­ścią w ser­cu i wia­rą w chęć nie­sie­nia pomo­cy potrze­bu­ją­cym przez mło­dzież napa­wa­ła wszyst­kich tych, któ­rzy odwie­dzi­li sie­dzi­bę Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze w ostat­nią sobo­tę i nie­dzie­lę (13–14.12.2014 r.). Po raz trze­ci 18 uczniów klas lice­al­nych i stu­den­tów, ale tak­że star­szych wolon­ta­riu­szy pra­co­wa­ło przy cudow­nej akcji zapo­cząt­ko­wa­nej przez ks. Jac­ka Strycz­ka w ramach Szla­chet­nej Paczki.

Wła­ści­wie przez maga­zyn “Szla­chet­nej Pacz­ki” prze­szło ponad 100 osób, gdy poli­czy się oso­by przy­wo­żą­ce pacz­ki i dostar­cza­ją­ce je pod kon­kret­ne adre­sy. Przy­go­to­wa­no ok. 200 paczek, któ­re tra­fi­ły do naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych i pozna­nych wcze­śniej pod­czas wywia­dów rodzin. Obda­ro­wa­ne rodzi­ny wybra­li­śmy przy pomo­cy MOPS, PCPR i orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych — mówi Kata­rzy­na Bogu­sław­ska koor­dy­na­tor akcji. A w pacz­kach się dzia­ło! Była odzież, arty­ku­ły spo­żyw­cze, opła­co­ne asy­gna­ty na opał, tele­wi­zo­ry, lodów­ki, meble.

Wła­ści­wie wyróż­nić trze­ba wszyst­kich, któ­rzy zaan­ga­żo­wa­li się w tę pięk­ną akcję, a szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia nale­żą się wszyst­kim dar­czyń­com i wolontariuszom.

Do zoba­cze­nia przy Szla­chet­nej Pacz­ce za rok, a już dziś w szta­bie Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy trwa­ją przy­go­to­wa­nia do stycz­nio­we­go fina­łu. Zgło­si­ło się już 150 wolon­ta­riu­szy — mówi koor­dy­na­tor szta­bu WOŚP ze sto­wa­rzy­sze­nia all-ter­na­ty­wa. Przy­po­mi­na­my, że sztab WOŚP rów­nież mie­ści się w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds