Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grud­nia, to Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Osób Nie­peł­no­spraw­nych — świę­to usta­no­wio­ne przez Zgro­ma­dze­nie Ogól­ne ONZ w 1992 roku.  Celem obcho­dów jest przy­bli­że­nie spo­łe­czeń­stwu pro­ble­mów osób nie­peł­no­spraw­nych, czy­li tych u któ­rych wystę­pu­ją ogra­ni­cze­nia w pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niu spo­wo­do­wa­ne obni­że­niem spraw­no­ści fizycz­nej lub psy­chicz­nej, albo nie­pra­wi­dło­wo­ścia­mi w budo­wie i funk­cjo­no­wa­niu orga­ni­zmu oraz pomoc we włą­cze­niu tej gru­py spo­łecz­nej w życie Spo­łecz­ne. Obcho­dy Dnia są rów­nież oka­zją do zwięk­sze­nia świa­do­mo­ści publicz­nej o korzy­ściach pły­ną­cych z inte­gra­cji osób nie­peł­no­spraw­nych w każ­dym aspek­cie życia spo­łecz­ne­go, gospo­dar­cze­go, kul­tu­ral­ne­go i poli­tycz­ne­go. Waż­ną tema­ty­ką obcho­dów są barie­ry architektoniczne.

W powie­cie kamien­no­gór­skim to świę­to obcho­dzo­ne jest po raz szó­sty. Oprócz osób  nie­peł­no­spraw­nych wzię­li w nim udział: Wice­sta­ro­sta Kamien­no­gór­ski Mał­go­rza­ta Krzysz­kow­ska, Prze­wod­ni­czą­ca Rady Powia­tu, a zara­zem ini­cja­tor­ka obcho­dów Dania Osób Nie­peł­no­spraw­nych Boże­na Zie­miań­ska, Pre­zes Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych Sta­ni­sław Schu­bert i Doro­ta Gnie­wosz dyrek­to­rOd­dzia­łu Dol­no­ślą­skie­go Naro­do­we­go Fun­du­szu Zdro­wia w Jele­niej Górze.

Pod­czas kon­fe­ren­cji, dyrek­to­rzy pla­có­wek powia­tu zaj­mu­ją­cy się oso­ba­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi: Sta­ni­sław Dłu­żak (Dom Pomo­cy Spo­łecz­nej), Wio­let­ta Gogo­lew­ska (Zespół Szkól Spe­cjal­nych) oraz Iza­be­la Zającz­kow­ska (Powia­to­wy Ośro­dek Wspar­cia — Śro­do­wi­sko­wy Dom Samo­po­mo­cy) przed­sta­wi­li osią­gnię­cia i doko­na­nia swo­ich pod­opiecz­nych na prze­strze­ni ostat­nich lat.

Kon­fe­ren­cję uświet­nił występ uczniów Zespo­łu Szkół Spe­cjal­nych z Kamien­nej Góry i mini reci­tal skrzyp­co­wy Nata­lii Pro­ko­po­wicz — uczen­ni­cy III kla­sy gim­na­zjum nr 2 w Kamien­nej Górze.

{AG}galeria19{/AG}