Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Czy Pen­do­li­no będzie bez barier dla niepełnosprawnych?

Fun­da­cja Zero Barier zwró­ci­ła się do PKP Inter­ci­ty z inter­pe­la­cją doty­czą­cą utrud­nień w naby­wa­niu bile­tów z ulga­mi dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Mimo obo­wią­zu­ją­cych prze­woź­ni­ków prze­pi­sów unij­nych, PKP Inter­ci­ty zapo­wie­dzia­ło znie­sie­nie przy­wi­le­ju na zakup bile­tów bez dodat­ko­wych opłat dla osób nie­peł­no­spraw­nych na pokła­dzie pocią­gu IC Pre­mium Pen­do­li­no. Taka decy­zja powo­du­je, że za wej­ście do pocią­gu bez bile­tu trze­ba będzie zapła­cić dodat­ko­wą kwo­tę aż 650 PLN (plus kwo­tę za bilet wysta­wio­ny w pociągu).

Jak powie­dział Pre­zes Fun­da­cji Zero Barier Maciej Nie­po­go­dziń­ski: „Mamy głę­bo­ką nadzie­ję, że nie tyl­ko mię­dzy­na­ro­do­we kon­wen­cje, ale też zdro­wy roz­są­dek, wezmą górę i PKP Inter­ci­ty zmie­ni decy­zję. Dzię­ki temu oso­by nie­peł­no­spraw­ne będą mogły bez dodat­ko­wych opłat nabyć bile­ty podróż­ne w Pen­do­li­no, korzy­sta­jąc w peł­ni
z przy­słu­gu­ją­cych im praw.”

***

Roz­po­rzą­dze­nie Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady z 23 paź­dzier­ni­ka 2007 r. nakła­da na prze­woź­ni­ków obo­wią­zek nie­dy­skry­mi­no­wa­ne­go dostę­pu do usług dla osób nie­peł­no­spraw­nych i o ogra­ni­czo­nej spraw­no­ści rucho­wej, w tym do naby­wa­nia bile­tów bez dodat­ko­wych opłat (WE 1371/2007, pre­am­bu­ła, ust. 10 i art. 19, ust. 2).

***

Wg danych GUS z 2011 i 2012 roku w Pol­sce było ponad 4,7 mln osób nie­peł­no­spraw­nych, co sta­no­wi 12.2 % całej lud­no­ści kra­ju. Wśród tych osób było ponad 3 mln osób poru­sza­ją­cych się na wóz­kach inwa­lidz­kich i o kulach, ponad 1,5 mln osób nie­wi­do­mych i nie­do­wi­dzą­cych oraz 470 tys. osób mają­cych pro­ble­my ze słuchem.

***

Fun­da­cja Zero Barier­to orga­ni­za­cja spo­łecz­na, któ­rej celem jest zno­sze­nie barier i akty­wi­za­cja osób nie­peł­no­spraw­nych poprzez inno­wa­cyj­ne pro­jek­ty, w tym pro­mo­cję tury­sty­ki i aktyw­ne­go wypo­czyn­ku . W 2013 roku fun­da­cja wyda­ła pierw­szy ogól­no­pol­ski prze­wod­nik tury­stycz­ny dla nie­peł­no­spraw­nych „Zero Barier – Pol­ska bez ogra­ni­czeń” oraz uru­cho­mi­ła stro­nę inter­ne­to­wą www.zerobarier.pl. W grud­niu 2013 roku z ini­cja­ty­wy Fun­da­cji Zero Barier prze­pro­wa­dzo­no z udzia­łem osób nie­peł­no­spraw­nych pierw­szy w Pol­sce test pocią­gu Pen­do­li­no. Fun­da­cja powa­dzi rów­nież doradz­two w zakre­sie kom­plek­so­wej komu­ni­ka­cji z oso­ba­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi oraz testu­je miej­sca, pro­duk­ty i usłu­gi pod kątem przy­sto­so­wań dla osób z róż­ne­go typu dysfunkcjami.