Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Sto­wa­rzy­sze­nie Nie­do­sły­szą­cych LIRA

Poznasz oso­by z podob­ny­mi pro­ble­ma­mi. Razem zawsze łatwiej!

Sto­wa­rzy­sze­nie Nie­do­sły­szą­cych LIRA funk­cjo­nu­je w Jele­niej Górze od 2010 roku. Jego zało­ży­cie­la­mi była 40 oso­bo­wa gru­pa jele­nio­gó­rzan i miesz­kań­ców regio­nu. To bar­dzo dyna­micz­na­or­ga­ni­za­cja zaj­mu­ją­ca się pro­ble­ma­mi osób nie­do­sły­szą­cych i nie­sły­szą­cych, nowo­cze­sny­mi meto­da­mi lecze­nia, uświa­da­mia­niem ludzi jakie nie­bez­pie­czeń­stwa dla słu­chu nie­sie współ­cze­sna cywi­li­za­cja oraz tym jak poko­ny­wać ich barie­ry w komu­ni­ka­cji z inny­mi ludźmi.

Dnia 7.10.2014 roku w Książ­ni­cy Kar­ko­no­skiej odby­ło się spo­tka­nie pod tytu­łem „Szu­my uszne dokąd po pomoc?” na, któ­rym poru­szo­no pro­blem dole­gli­wość szu­mów usznych czy­li hała­sów pocho­dzą­cych z wnę­trza ucha oraz ich pro­fi­lak­ty­ce. Oma­wia­li to spe­cja­li­ści tacy jak Dr. Beata Skrzy­dlew­ska – Kacz­ma­rek oto­la­ryn­go­log, fonia­tra i Pan Łukasz Pie­trzak przed­sta­wi­ciel fir­my SIE­MENS z Pozna­nia, któ­ry zapre­zen­to­wał w cie­ka­wy spo­sób infor­ma­cje doty­czą­ce rodza­jów szu­mu i roz­wią­zań dostęp­nych w wal­ce z tym problemem.

Dyżu­ry człon­ków zarzą­du Sto­wa­rzy­sze­nia LIRA, któ­re ma swo­ją sie­dzi­bę w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze przy ul.Osiedle Robot­ni­cze 47A, odby­wa­ją się w każ­dy czwar­tek od godzi­ny 12:40 do 14:30. Sto­wa­rzy­sze­nie LIRA posia­da rów­nież stro­nę inter­ne­to­wą www.lira.org.pl, na któ­rej moż­na dowie­dzieć się wię­cej oraz być na bie­żą­co z wyda­rze­nia­mi, któ­ry­mi się zaj­mu­ją. Infor­ma­cje moż­na rów­nież uzy­skać pod bez­płat­nym nume­rem tel. 800 700 025.

ZAPRA­SZA­MY!