Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Czę­ste pyta­nia nur­tu­ją­ce oso­by niepełnosprawne

Od począt­ku 2014 roku w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych udzie­la­ne są bez­płat­ne pora­dy dla osób nie­peł­no­spraw­nych i osób z oto­cze­nia osób nie­peł­no­spraw­nych, z zakre­su spraw socjal­nych i rodzin­nych. Udzie­lo­no już ponad 200 porad z tego zakre­su. Naj­częst­sze pyta­nia doty­czy­ły ulg i upraw­nień przy­słu­gu­ją­cych oso­bom z przy­zna­nym stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści oraz moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z odpo­wied­nich pla­có­wek świad­czą­cych pomoc socjal­ną. Jed­nym z powta­rza­ją­cych się pytań było pra­wo do świad­czeń opie­ki zdro­wot­nej po wyga­śnię­ciu obo­wiąz­ku ubez­pie­cze­nia zdro­wot­ne­go. Dla szer­sze­go gro­na czy­tel­ni­ków pozwo­li­my sobie krót­ko przed­sta­wić odpo­wiedź na to pyta­nie, nur­tu­ją­ce sze­reg osób, któ­re zmu­szo­ne są korzy­stać z usług służ­by zdrowia.

Otóż pra­wo do świad­czeń opie­ki zdro­wot­nej ustaje:

  • - w przy­pad­ku zatrud­nio­nych: po upły­wie 30 dni od dnia wyga­śnię­cia umo­wy o pracę,
  • - w przy­pad­ku osób bez­ro­bot­nych: po upły­wie 30 dni od dnia wyre­je­stro­wa­nia z urzę­du pracy.

W przy­pad­ku osób ubie­ga­ją­cych się o przy­zna­nie eme­ry­tu­ry lub ren­ty pra­wo do świad­czeń opie­ki zdro­wot­nej przy­słu­gu­je w okre­sie trwa­nia postę­po­wa­nia o przy­zna­nie tych świadczeń.

W przy­pad­ku osób, któ­re pobie­ra­ją zasi­łek przy­zna­ny na pod­sta­wie prze­pi­sów o ubez­pie­cze­niu cho­ro­bo­wym lub wypad­ko­wym, pra­wo do świad­czeń opie­ki zdro­wot­nej przy­słu­gu­je w okre­sie pobie­ra­nia przez tę oso­bę zasiłku.

W przy­pad­ku osób, któ­re ukoń­czy­ły szko­łę śred­nią /wyższą lub zosta­ły skre­ślo­ne z listy uczniów/ stu­den­tów, pra­wo do świad­czeń opie­ki zdro­wot­nej przy­słu­gu­je przez 4 mie­sią­ce od zakoń­cze­nia nauki lub skre­śle­nia z listy uczniów/studentów.

W przy­pad­ku osób, któ­re mają zawie­szo­ne pra­wo do ren­ty socjal­nej, pra­wo do świad­czeń opie­ki zdro­wot­nej przy­słu­gu­je przez 90 dni od usta­nia ubez­pie­cze­nia zdro­wot­ne­go w Naro­do­wym Fun­du­szu Zdrowia.

Porad­nic­two z zakre­su spraw socjal­nych i rodzin­nych ma na celu pod­no­sze­nie świa­do­mo­ści osób nie­peł­no­spraw­nych oraz ich oto­cze­nia o przy­słu­gu­ją­cych ulgach oraz pomóc im i wspie­rać w dzia­ła­niach zmie­rza­ją­cych do życio­we­go usa­mo­dziel­nie­nia, a co za tym idzie zmniej­sza­nia barier ogra­ni­cza­ją­cych funk­cjo­no­wa­nie w spo­łe­czeń­stwie. Z porad moż­na sko­rzy­stać codzien­nie pomię­dzy godz. 14.00 i 16.00 w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych przy ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47 A oraz w miej­scu zamiesz­ka­nia zain­te­re­so­wa­nej oso­by nie­peł­no­spraw­nej, po wcze­śniej­szym zgło­sze­niu i umó­wie­niu w sekre­ta­ria­cie KSON, oso­bi­ście lub tele­fo­nicz­nie 75 75 24 254.

Bez­płat­ne kon­sul­ta­cje udzie­la­ne są przez asy­sten­ta rodzi­ny p. Ali­cję Mroczkowską.

Ser­decz­nie zapraszamy.