Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Sobie też trze­ba umieć pomóc

Przez kil­ka­na­ście lat dzia­łal­no­ści Warsz­ta­tów Tera­pii Zaję­cio­wej przy „Fun­da­cji „Zło­ta Jesień” w Gorzo­wie Wiel­ko­pol­skim, ich uczest­ni­cy wzię­li udział w ogrom­nej licz­bie akcji cha­ry­ta­tyw­nych pro­wa­dzo­nych na rzecz osób potrze­bu­ją­cych wspar­cia. Teraz spró­bu­ją tak­że pomóc sobie.

Warsz­ta­ty tera­pii zaję­cio­wej mają na celu m.in przy­go­to­wa­nie pod­opiecz­nych do podej­mo­wa­nia pra­cy na otwar­tym ryn­ku. Jed­nak rynek naj­czę­ściej dla osób nie­peł­no­spraw­nych otwar­ty nie jest. Dla­te­go powstał zamy­sł­two­rze­nia domu, w któ­rym nie­peł­no­spraw­ni będą mogli samo­dziel­nie funk­cjo­no­wać, a oso­by bar­dziej spraw­ne znaj­dą tam zatrudnienie.

Tro­ska rodzi­ców i opie­ku­nów wyra­ża się nie tyl­ko oba­wą o brak zaję­cia, ale rów­nież bra­kiem odpo­wie­dzi na pyta­nie, co będzie gdy umrą wcze­śniej od swo­ich dzie­ci. Kie­row­nik pla­ców­ki Wie­sław Antosz opra­co­wał pro­gram, zakła­da­ją­cy budo­wę lub adap­ta­cję domu z prze­zna­cze­niem na akty­wi­za­cję osób nie­peł­no­spraw­nych oraz samo­dziel­ne mieszkania.

Warsz­ta­ty Tera­pii Zaję­cio­wej przy Fun­da­cji „Zło­ta Jesień” powsta­ły w 2000 roku. Od tam­te­go momen­tu wie­le osób skie­ro­wa­nych zosta­ło do pra­cy m.in. w super­mar­ke­tach, hur­tow­niach, gospo­dar­stwach zie­le­ni czy sie­ciach gastro­no­micz­nych. Nie­któ­rzy obec­nie odby­wa­ją sta­że w róż­nych fir­mach oraz bio­rą udział w reali­zo­wa­nych pro­jek­tach unij­nych pro­wa­dzo­nych przez sto­wa­rzy­sze­nie współ­pra­cu­ją­ce z wtz.

Obec­nie warsz­ta­ty sku­pia­ją 50 osób posia­da­ją­cych orze­cze­nie o stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści, w któ­rym jest wska­za­nie do uczest­nic­twa w wtz. Nie­peł­no­spraw­ność obej­mu­je m.in. upo­śle­dze­nie umy­sło­we, cho­ro­by psy­chicz­ne, pora­że­nie mózgo­we, Zespół Downa czy autyzm.

Uczest­ni­cy prze­by­wa­ją w pla­ców­ce przez 7 godzin dzien­nie, bio­rąc udział w zaję­ciach spe­cja­li­stycz­nych pra­cow­ni: kuli­nar­nej, higie­ny i zdro­wia, przy­ro­dy i pozna­wa­nia świa­ta, medial­nej, pla­stycz­nej, muzycz­nej, kra­wiec­kiej, spor­tu i reha­bi­li­ta­cji, akty­wi­za­cji i wolontariatu. 

Pod­opiecz­ni warsz­ta­tów każ­de­go roku włą­cza­ją się do miej­skich i ogól­no­pol­skich akcji cha­ry­ta­tyw­nych. Od wie­lu lat dzia­ła­ją w „Szla­chet­nej Pacz­ce”, w sie­dzi­bie warsz­ta­tów jest tak­że punkt odbio­ru paczek, a następ­nie wyda­wa­nie i roz­wo­że­nie do osób wska­za­nych w bazie danych. 

Współ­pra­cu­ją z żoł­nie­rza­mi ze Związ­ku Żoł­nie­rzy Woj­ska Pol­skie­go w Gorzo­wie Wlkp. w prze­ka­zy­wa­niu darów dla dzie­ci z Afganistanu.

Każ­de­go roku bio­rą udział w zbiór­kach ulicz­nych pro­wa­dzo­nych na rzecz Hospi­cjum św. Kami­la, a tak­że wyko­nu­ją papie­ro­we żon­ki­le, któ­re przed­szko­la­ki noszą w pocho­dzie uli­ca­mi mia­sta pod­czas akcji „Pola nadziei”, pro­pa­gu­jąc w ten spo­sób ideę hospicyjną.

Uczest­ni­cy wtz każ­de­go roku, naj­czę­ściej w lutym, prze­bra­ni w stro­je zie­lo­nych miko­ła­jów zbie­ra­ją pie­nią­dze do puszek na wspar­cie schro­ni­ska dla bez­dom­nych męż­czyzn im. Św. Bra­ta Alberta.

Przy­go­to­wu­ją gadże­ty i nie­spo­dzian­ki dla przed­szko­la­ków i uczniów gorzow­skich szkół, m.in. dyplo­my, piłecz­ki do gry zwa­ne zoś­ka­mi, biżu­te­rię, kart­ki oko­licz­no­ścio­we, ser­dusz­ka, plu­sza­ki, przed­mio­ty użyt­ko­we z rattanu.

Na zamó­wie­nie­Lu­bu­skie­go Urzę­du Woje­wódz­kie­go wyko­nu­ją koty­lio­ny, któ­re urzęd­ni­cy przy­pi­na­ją miesz­kań­com Gorzo­wa i zapro­szo­nym gościom z oka­zji naro­do­we­go świę­ta 3 Maja.

Współ­pra­cu­ją z Fun­da­cją „Dzie­cię­ca Fan­ta­zja” z War­sza­wy włą­cza­jąc się do akcji pro­wa­dzo­nej na rzecz cho­rych dzie­ci. Akcja pole­ga na zapra­sza­niu odwie­dza­ją­cych sklep do zaku­pu maga­zy­nu „Sztu­ka deko­ra­cji” za 1 zł.

Od kil­ku­na­stu lat oso­by nie­peł­no­spraw­ne opie­ku­ją się szpi­tal­ną kapli­cą, dba­jąc o porzą­dek i przy­go­to­wu­jąc deko­ra­cje w zależ­no­ści od roku liturgicznego.

Uczest­nic­two w warsz­ta­tach to tak­że wyjaz­dy w góry, zdo­by­wa­nie umie­jęt­no­ści wspi­nacz­ko­wych, usa­mo­dziel­nia­nie poprzez pobyt w ośrod­kach agro­tu­ry­stycz­nych, w któ­rych bez pomo­cy rodzi­ców i opie­ku­nów uczą się przy­go­to­wy­wać cało­dzien­ne posił­ki, dbać o higie­nę i porządek.

Od począt­ku ist­nie­nia Warsz­ta­tów Tera­pii Zaję­cio­wej przy Fun­da­cji „Zło­ta Jesień” pla­ców­ką kie­ru­je Wie­sław Antosz.

Wan­da Milewska

W ramach warsz­ta­tów odby­wa­ją się wyciecz­ki w góry.

Kart­ki oko­licz­no­ścio­we i inne gadże­ty przy­go­to­wa­ne przez uczest­ni­ków zajęć.

Uczest­ni­cy warsz­ta­tów chęt­nie poma­ga­ją innym w pra­cach domowych.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds