Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Rega­ty zakoń­czo­ne, pucha­ry roz­da­ne, emo­cje opadły

W dniu 17 sierp­nia 2014 roku na jezio­rze Pil­cho­wic­kim odby­ły się III Rega­ty o puchar Sta­ro­sty Lwó­wec­kie­go. W kla­sie Opti­mist I miej­sce zajął Kamil Led­won, II miej­sce zajął Szy­mon Wój­cik, a trze­cia była Klau­dia Kry­stec­ka. W kla­sie Open   po trzech bie­gach z tzw. „prze­sia­da­niem” zwy­cię­żył Paweł Mły­nar­kie­wicz. Dru­gie miej­sce zajął Alek­san­der Woź­ny. Na trze­cim miej­scu upla­so­wał się Mar­cin Izy­dor­czyk. Rega­ty, ze wzglę­du na warun­ki pogo­do­we, prze­su­nię­to z sobo­ty 16.08.14 r. na nie­dzie­lę. Popra­wa pogo­dy mia­ła duży wpływ na spo­re zain­te­re­so­wa­nie zawo­da­mi. Wszy­scy wspa­nia­le się bawili.

Na zakoń­cze­nie regat Sta­ro­sta Lwó­wec­ki Pan Sta­ni­sław Mrów­ka wrę­czył zwy­cięz­com i uczest­ni­kom: pucha­ry, dyplo­my i upo­min­ki (wszy­scy zosta­li nagro­dze­ni). Sta­ro­sta gra­tu­lo­wał zaję­tych miejsc i życzył suk­ce­sów w przy­szło­rocz­nych zawo­dach. Pogra­tu­lo­wał tak­że orga­ni­za­to­rom dobrze przy­go­to­wa­nej i prze­pro­wa­dzo­nej impre­zy oraz za to że „chce Wam się chcieć”.

Sto­wa­rzy­sze­nie Klub Żeglar­ski HORY­ZONT ma swo­je korze­nie w śro­do­wi­sku nie­peł­no­spraw­nych żegla­rzy. Powstał on w roku 1980 jako sek­cja żeglar­ska w byłej Spół­dziel­ni Inwa­li­dów „SIMET”. W for­mie Sto­wa­rzy­sze­nia ist­nie­je od 2008 roku i nadal funk­cjo­nu­je jako otwar­ta orga­ni­za­cja wod­niac­ka, któ­ra co roku szko­li nowych adep­tów żeglar­stwa. Do zna­nych żegla­rzy tego klu­bu nale­ży przede wszyst­kim kapi­tan Sta­ni­sław Przę­dzie­lew­ski, któ­ry jest hono­ro­wym człon­kiem HORY­ZON­TU, jed­no­cze­śnie jest rów­nież Pre­ze­sem Jele­nio­gór­skie­go Okrę­go­we­go Związ­ku Żeglar­skie­go. Ponad­to dzia­łal­no­ścią żeglar­ską w Pil­cho­wi­cach Pan Sta­ni­sław parał się od lat sześć­dzie­sią­tych — jest to cho­dzą­ca histo­ria tego miej­sca. W klu­bie mamy w sumie pię­ciu kapi­ta­nów: Ryszard Wró­blew­ski, Syl­we­ster Izy­dor­czyk (klu­bo­wy KWŻ), Ryszard Rycz­ko i już wkrót­ce Dariusz Gębu­ra. Wie­lu też jest jach­to­wych ster­ni­ków mor­skich oraz żegla­rzy. Oprócz szko­leń, to wła­śnie żeglar­stwo mor­skie jest jed­nym z klu­czo­wych zadań klu­bu. Klub dziś dys­po­nu­je: dwo­ma jach­ta­mi na Mazu­rach typu Sasan­ka SN 660, na Pil­cho­wi­cach posia­da­my jach­ty: Venus, Foka II, Ome­ga, a z łódek mniej­szych Tainer i OKD. Jed­nak chlu­bą SKŻ HORY­ZONT jest pięć OPTI­MI­STÓW i szkół­ka małych żegla­rzy, któ­rą pro­wa­dzi instruk­tor Piotr Wawrzyniak.

Przy­go­to­wa­nie obec­nej przy­sta­ni w Pil­cho­wi­cach, poło­żo­nej poni­żej Sta­cji PKP Pil­cho­wi­ce-Zapo­ra, to maj­stersz­tyk deter­mi­na­cji i zarad­no­ści Zarzą­du Sto­wa­rzy­sze­nia, któ­re­mu prze­wo­dzi Koman­dor Zbi­gniew Rzeszutek.

Nie­ste­ty do przy­sta­ni pro­wa­dzi bar­dzo trud­ne zej­ście i nie ma mowy o tym aby oso­ba nie­peł­no­spraw­na mogła się tam dostać, a w klu­bie jest 45 % osób nie­peł­no­spraw­nych!. Po dru­giej stro­nie jezio­ra, gdzie przed laty funk­cjo­no­wa­ła przy­stań, była wypo­ży­czal­nia kaja­ków i rowe­rów wod­nych, a tak­że przy­stań dla sta­tecz­ku wyciecz­ko­we­go, dziś znaj­du­je się tam agro­tu­ry­sty­ka. Był to kie­dyś jedy­ny ogól­no­do­stęp­ny, łatwy dostęp do jezio­ra. Dziś jest to teren pry­wat­ny z zaka­zem wstę­pu. Szko­da, bo to histo­rycz­ne miej­sce naj­ła­twiej­sze­go dostę­pu do jezio­ra, warun­ku­ją­ce aktyw­ność wod­niac­ka na tym akwe­nie. Nie­ste­ty tak­że obec­na dro­ga dojaz­do­wa do wodo­wa­nia łódek od stro­ny Strzy­żow­ca jest w coraz gor­szym sta­nie i bywa­ją okre­sy, w któ­rych korzy­sta­nie z tego prze­jaz­du jest prak­tycz­nie nie­moż­li­we. Pan Koman­dor Rze­szu­tek myśląc o likwi­da­cji barier, liczy na współ­pra­cę z róż­ny­mi orga­ni­za­cja­mi spo­łecz­ny­mi i fun­du­sza­mi (m.in. KSON i PFRON). Aktu­al­na współ­pra­ca ze Sta­ro­stą Lwó­wec­kim i Gmi­ną Wleń urze­czy­wist­ni­ły powrót tra­dy­cji żeglar­skich nad jezio­ro Pil­cho­wic­kie, ale nadal zosta­je pro­blem łatwo­ści dostę­pu do przy­sta­ni. Jed­nym z pomy­słów na popra­wę w tym zakre­sie jest zasto­so­wa­nie spe­cjal­nej win­dy (rucho­mej plat­for­my) lub spe­cjal­nej pochyl­ni co w znacz­nym stop­niu popra­wi dostęp­ność do tej atrak­cji (nie tyl­ko oso­bom nie­peł­no­spraw­nym). Klub HORY­ZONT myśli tak­że wspól­nie z Jele­nio­gór­skim Okrę­go­wym Związ­kiem Żeglar­skim, któ­re­go przed­sta­wi­ciel Pan Sta­ni­sław Przę­dzie­lew­ski był obec­ny na tego­rocz­nych rega­tach, o wyko­rzy­sty­wa­niu dla celów żeglar­skich innych akwe­nów nasze­go regio­nu, np. zale­wu w Sosnów­ce. Życzy­my dzia­ła­czom Sto­wa­rzy­sze­nia sto­py wody pod kilem i jak naj­mniej kłód pod nogi rzucanych.

Na mar­gi­ne­sie wod­niac­kich tra­dy­cji Zie­mi Jele­nio­gór­skiej war­to wspo­mnieć, że to wła­śnie w Jele­niej Górze w roku 1945 powsta­ła i dosko­na­le funk­cjo­no­wa­ła na jezio­rze pil­cho­wic­kim Orga­ni­za­cja Ligii Mor­skiej i jest coraz wię­cej „ludzi morza”, któ­rzy zain­te­re­so­wa­ni są reak­ty­wo­wa­niem tej zasłu­żo­nej orga­ni­za­cji. Wszyst­kich chęt­nych zapra­sza­my do Klu­by „Hory­zont” i Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych.

{AG}galeria9{/AG}