Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Razem Lepiej

Towa­rzy­stwo Pomo­cy im. św. Bra­ta Alber­ta – Koło Jele­nio­gór­skie wspól­nie z Fun­da­cją Poma­gam Żyć Innym oraz SP ZOZ Szpi­ta­lem Spe­cja­li­stycz­nym MSW w Jele­niej Górze w dniach 18.08.2014r. – 29.08.2014r. w godz. 14.00do 19.00 reali­zu­je wspól­ny pro­jekt pn.: Waka­cyj­ny Klub Inte­gra­cyj­no – Edu­ka­cyj­ny dla osób nie­peł­no­spraw­nych “Razem Lepiej”.

Pro­jekt skie­ro­wa­ny jest do osób nie­peł­no­spraw­nych z tere­nu Mia­sta Jele­niej Góry do 26 roku życia. W Waka­cyj­nym Klu­bie prze­wi­dzia­no uczest­nic­two 15 osób.

Pod­czas trwa­nia pro­jek­tu dla uczest­ni­ków prze­wi­dzia­no wie­le atrak­cji, któ­re odbę­dą pod nad­zo­rem wolon­ta­riu­szy i opiekunów.

Pro­jekt reali­zo­wa­ny jest przy wspar­ciu Urzę­du Mia­sta Jele­niej Góry.