Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Piel­grzym­ka do Lichenia

Sto­wa­rzy­sze­nie Osób Nie­peł­no­spraw­nych Inte­lek­tu­al­nie i Rucho­wo „PRZY­JA­CIE­LE” dzia­ła­ją­ce przy Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze orga­ni­zu­je wyjazd na piel­grzym­kę do Liche­nia. Piel­grzym­ka odbę­dzie się w dniach 26–27 wrze­śnia 2014 r.

Pod­czas piel­grzym­ki uczest­ni­cy wspól­nie wezmą udział we mszy świę­tej oraz dro­dze krzy­żo­wej, zwie­dzą Licheń, a w dro­dze powrot­nej zoba­czą tak­że kościół w Kawnicach.

Wszy­scy chęt­ni mogą zgła­szać się do sie­dzi­by KSON lub pod numer 607–519-384. Koszt wyjaz­du to 130,00 PLN. W tej cenie mie­ści się prze­jazd auto­ka­rem w dwie stro­ny, noc­leg w Liche­niu, w dniu przy­jaz­du grill oraz obiad przed wyjaz­dem, wszy­scy uczest­ni­cy będą tak­że ubez­pie­cze­ni od NNW.

Wpłat nale­ży doko­ny­wać do koń­ca sierp­nia br.