Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

UPRAW­NIE­NIA OSÓB NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH W KAR­CIE DUŻEJ RODZINY

W dniu 27 maja 2014 zosta­ło opu­bli­ko­wa­ne ROZ­PO­RZĄ­DZE­NIE­RA­DY MINI­STRÓW z dnia 27 maja 2014 r.w spra­wie szcze­gó­ło­wych warun­ków reali­za­cji rzą­do­we­go pro­gra­mu dla rodzin wie­lo­dziet­nych. Roz­po­rzą­dze­nie okre­śla szcze­gó­ło­we warun­ki reali­za­cji rzą­do­we­go pro­gra­mu dla rodzin wie­lo­dziet­nych, zwa­ne­go dalej „pro­gra­mem”. Roz­po­rzą­dze­nie w więk­szej czę­ści weszło w życie w dniu 16 czerw­ca 2014 r.

Do korzy­sta­nia z pro­gra­mu są upraw­nie­ni człon­ko­wie rodzi­ny wie­lo­dziet­nej, a mianowicie :

  • 1) rodzic (rodzi­ce) — przez któ­re­go rozu­mie się tak­że rodzi­ca (rodzi­ców) zastęp­czych lub oso­bę (oso­by) pro­wa­dzą­cą rodzin­ny dom dziecka;
  • 2) mał­żo­nek rodzica;
  • 3) dziec­ko — przez któ­re rozu­mie się tak­że dziec­ko, nad któ­rym rodzic spra­wu­je rodzin­ną pie­czę zastęp­czą, oraz oso­bę, o któ­rej mowa w art. 37 ust. 2 usta­wy z dnia 9 czerw­ca 2011 r. o wspie­ra­niu rodzi­ny i sys­te­mie pie­czy zastęp­czej , to zna­czy iż obję­cie dziec­ka jed­ną z form pie­czy zastęp­czej nastę­pu­je na okres nie dłuż­szy niż do osią­gnię­cia pełnoletności.

Oso­ba, któ­ra osią­gnę­ła peł­no­let­ność prze­by­wa­jąc w pie­czy zastęp­czej, może prze­by­wać w dotych­cza­so­wej rodzi­nie zastęp­czej, rodzin­nym domu dziec­ka albo pla­ców­ce opie­kuń­czo-wycho­waw­czej, za zgo­dą odpo­wied­nio rodzi­ny zastęp­czej, pro­wa­dzą­ce­go rodzin­ny dom dziec­ka albo dyrek­to­ra pla­ców­ki opie­kuń­czo-wycho­waw­czej, nie dłu­żej jed­nak niż do ukoń­cze­nia 25. roku życia, jeże­li: uczy się: w szko­le, w zakła­dzie kształ­ce­nia nauczy­cie­li, w uczel­ni, u pra­co­daw­cy w celu przy­go­to­wa­nia zawo­do­we­go lub legi­ty­mu­je się orze­cze­niem o znacz­nym lub umiar­ko­wa­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści i uczy się: w szko­le, w zakła­dzie kształ­ce­nia nauczy­cie­li, w uczel­ni, na kur­sach, jeśli ich ukoń­cze­nie jest zgod­ne z indy­wi­du­al­nym pro­gra­mem usa­mo­dziel­nie­nia, u pra­co­daw­cy w celu przy­go­to­wa­nia zawodowego.

Przez rodzi­nę wie­lo­dziet­ną rozu­mie się rodzi­nę, w któ­rej rodzic (rodzi­ce) lub mał­żo­nek rodzi­ca mają na utrzy­ma­niu co naj­mniej tro­je dzie­ci: w wie­ku do ukoń­cze­nia 18. roku życia; w wie­ku do ukoń­cze­nia 25. roku życia — w przy­pad­ku gdy dziec­ko uczy się w szko­le lub szko­le wyż­szej; bez ogra­ni­czeń wie­ko­wych — w przy­pad­ku dzie­ci legi­ty­mu­ją­cych się orze­cze­niem o umiar­ko­wa­nym albo znacz­nym stop­niu niepełnosprawności.

Rodzic, któ­ry nabył upraw­nie­nia wyni­ka­ją­ce z pro­gra­mu, nie tra­ci tych upraw­nień, mimo wystą­pie­nia zmian mają­cych wpływ na upraw­nie­nie do korzy­sta­nia z pro­gra­mu, chy­ba że sąd ode­brał mu wła­dzę rodzi­ciel­ską lub ją ogra­ni­czył przez umiesz­cze­nie dziec­ka w pie­czy zastęp­czej. Rodzic nie tra­ci upraw­nień wyni­ka­ją­cych z pro­gra­mu, jeże­li sąd nie ode­brał mu wła­dzy rodzi­ciel­skiej lub jej nie ogra­ni­czył przez umiesz­cze­nie dziec­ka w pie­czy zastęp­czej w sto­sun­ku do co naj­mniej troj­ga dzieci.

Mał­żo­nek rodzi­ca, któ­ry nabył upraw­nie­nia wyni­ka­ją­ce z pro­gra­mu, nie tra­ci tych upraw­nień mimo wystą­pie­nia zmian mają­cych wpływ na upraw­nie­nie do korzy­sta­nia z pro­gra­mu, chy­ba że upraw­nie­nia wyni­ka­ją­ce z pro­gra­mu utra­cił rodzic lub mał­żeń­stwo z rodzi­cem zosta­ło unie­waż­nio­ne lub roz­wią­za­ne przez rozwód.

Dziec­ko, któ­re naby­ło upraw­nie­nia wyni­ka­ją­ce z pro­gra­mu, zacho­wu­je pra­wo do korzy­sta­nia z pro­gra­mu odpo­wied­nio przez okres wyni­ka­ją­cy z jego wie­ku, kształ­ce­nia się lub niepełnosprawności.

Pra­wo do korzy­sta­nia z pro­gra­mu przy­słu­gu­je nie­za­leż­nie od dochodu.

Doku­men­tem iden­ty­fi­ku­ją­cym człon­ka rodzi­ny wie­lo­dziet­nej jest Kar­ta Dużej Rodzi­ny, zwa­na dalej „Kar­tą”, o wymia­rach 54 x 85,6 mm, wyko­na­na z two­rzy­wa sztucz­ne­go, zawie­ra­ją­ca imię oraz nazwi­sko człon­ka rodzi­ny wie­lo­dziet­nej, numer PESEL człon­ka rodzi­ny wie­lo­dziet­nej, ter­min waż­no­ści Kar­ty, numer Kar­ty, logo pro­gra­mu, skrót „KDR” pisa­ny alfa­be­tem Bra­il­le­’a oraz ele­men­ty zabez­pie­cza­ją­ce doku­ment przed pod­ro­bie­niem i sfałszowaniem.

Kar­tę wyda­je wójt wła­ści­wy ze wzglę­du na miej­sce zamiesz­ka­nia człon­ka rodzi­ny wie­lo­dziet­nej. Kar­ta potwier­dza upraw­nie­nia człon­ka rodzi­ny wie­lo­dziet­nej i jest wyda­wa­na: rodzi­co­wi oraz mał­żon­ko­wi rodzi­ca — na czas nie­okre­ślo­ny; dziec­ku w wie­ku do ukoń­cze­nia 18. roku życia — do ukoń­cze­nia 18. roku życia; dziec­ku powy­żej 18. roku życia — odpo­wied­nio do koń­ca roku szkol­ne­go lub aka­de­mic­kie­go, w któ­rym jest pla­no­wa­ne ukoń­cze­nie nauki w danej pla­ców­ce, zgod­nie z ter­mi­nem wska­za­nym w zaświad­cze­niu, o któ­rym mowa w § 10 ust. 5 pkt 3, nie dłu­żej jed­nak niż do ukoń­cze­nia 25. roku życia; dziec­ku legi­ty­mu­ją­ce­mu się orze­cze­niem o umiar­ko­wa­nym albo znacz­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści, w wie­ku powy­żej 18. roku życia — na okres waż­no­ści orze­cze­nia; dziec­ku umiesz­czo­ne­mu w rodzin­nej pie­czy zastęp­czej — na czas umiesz­cze­nia w danej rodzi­nie zastęp­czej lub rodzin­nym domu dziecka;

Kar­ta jest przy­zna­wa­na bez­płat­nie nato­miast wyda­nie dupli­ka­tu Kar­ty pod­le­ga opła­cie w wyso­ko­ści 8,76 zł. Wójt, w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach, może odstą­pić od pobie­ra­nia opłaty.

Kar­ta oraz dupli­kat są przy­zna­wa­na na wnio­sek człon­ka rodzi­ny wie­lo­dziet­nej. Wnio­sek o przy­zna­nie Kar­ty oraz wnio­sek o wyda­nie dupli­ka­tu Kar­ty skła­da się w gmi­nie wła­ści­wej ze wzglę­du na miej­sce zamiesz­ka­nia człon­ka rodzi­ny wielodzietnej.

W spra­wach doty­czą­cych usta­le­nia pra­wa do korzy­sta­nia z pro­gra­mu nie prze­pro­wa­dza się rodzin­ne­go wywia­du środowiskowego

Wójt, wyda­jąc Kar­tę, infor­mu­je człon­ka rodzi­ny wie­lo­dziet­nej o przy­słu­gu­ją­cych mu upraw­nie­niach przez wska­za­nie stro­ny inter­ne­to­wej urzę­du obsłu­gu­ją­ce­go mini­stra wła­ści­we­go do spraw zabez­pie­cze­nia spo­łecz­ne­go, na któ­rej jest zamiesz­czo­ny wykaz upraw­nień przy­słu­gu­ją­cych na pod­sta­wie programu.

Wójt, poza obo­wiąz­kiem wska­za­nym w ust. 1, infor­mu­je człon­ków rodzin wie­lo­dziet­nych o przy­słu­gu­ją­cych im upraw­nie­niach przez obwiesz­cze­nie aktu­al­ne­go wyka­zu upraw­nień przy­słu­gu­ją­cych na pod­sta­wie pro­gra­mu lub w inny zwy­cza­jo­wo przy­ję­ty w danej gmi­nie spo­sób publicz­ne­go ogłaszania.

Ile­kroć w roz­po­rzą­dze­niu jest mowa o wój­cie, nale­ży przez to rozu­mieć tak­że bur­mi­strza oraz pre­zy­den­ta miasta.

Z listą zni­żek moż­na zapo­znać się mię­dzy inny­mi na nastę­pu­ją­cych stronach:

http://kartaduzejrodziny.pl/,rodzina.gov.pl

Opra­co­wa­nie : Syl­wia Grze­bień .Sto­wa­rzy­sze­nie Dzia­łaj­my Razem TRIA­NON PL.Cieszyn