Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

„Żyj bez­piecz­nie”

Człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia Inwa­li­dów Wzro­ku w Jele­niej Górze pod­czas kolej­ne­go spo­tka­nia w dniu 27 maja 2014 roku z Panią Danu­tą Razmy­sło­wicz — star­szy aspi­rant Komen­dy Miej­skiej Poli­cji w Jele­niej Górze oraz z Panią Kata­rzy­ną Judziń­ską – sier­żant szta­bo­wy – Dziel­ni­co­wy z Zabo­brza — aktyw­nie uczest­ni­czy­li w pre­zen­ta­cji kon­ty­nu­owa­ne­go cyklu „Żyj bezpiecznie’.

Przed­sta­wio­ne zosta­ły Pro­gra­my Pre­wen­cyj­ne Komen­dy Miej­skiej Poli­cji w Jele­niej Górze: „Bez­piecz­ne Osie­dle”, „Bez­piecz­ny Senior”, „Bez­piecz­ny Dział­ko­wiec”, „Spraw­dzaj, co podpisujesz”.

Szcze­gó­ło­wa ana­li­za zagro­żeń zawie­ra­ła wie­le cen­nych wska­zó­wek szcze­gól­nie istot­nych dla osób z dys­funk­cją wzro­ku zwłasz­cza w wie­ku starszym.

„Senio­rze! Zacho­waj czuj­ność, kie­dy nie­zna­jo­my puka do Two­ich drzwi”.

„Pamię­taj o zasa­dzie ogra­ni­czo­ne­go zaufa­nia i kie­dy nie­zna­jo­my puka do Two­ich drzwi, to nie otwieraj”.

„Upew­nij się dzwo­niąc do insty­tu­cji, któ­rą rze­ko­mo repre­zen­tu­je – że jest tym, za kogo się podaje!”

„Bądź w dobrym kon­tak­cie z Sąsiadem!”

„Czuj­ność sąsiedz­ka jest spraw­dzo­nym gwa­ran­tem bezpieczeństwa!”

Wie­le prak­tycz­nych porad udzie­lo­no na temat , jak ustrzec się od kradzieży.

Szcze­gól­ną czuj­ność powin­no zacho­wać się w auto­bu­sach, tram­wa­jach, pocią­gach, skle­pach, gale­riach han­dlo­wych, tar­go­wi­skach, wszę­dzie tam, gdzie jest wzmo­żo­ny ruch, hałas i gdzie pra­wie każ­dy trzy­ma lub nie­sie kil­ka toreb.

Naj­czę­ściej pod­le­ga­ją kra­dzie­ży pie­nią­dze, tele­fo­ny komór­ko­we, sprzęt RTV, kom­pu­te­ry, apa­ra­ty foto­gra­ficz­ne, kame­ry, lap­to­py, klu­cze od miesz­ka­nia, klu­cze od samo­cho­du, toreb­ki, sprzęt sportowy.

Spo­tka­nie jak zwy­kle wzbu­dzi­ło duże zain­te­re­so­wa­nie – mówi Miro­sła­wa Joś­ko Sekre­tarz SIW. Zada­wa­no pyta­nia o wie­lu nie­po­ko­ją­cych zja­wi­skach, któ­re są tole­ro­wa­ne przez spo­łecz­ność pod­czas, gdy powin­ni­śmy reago­wać na wszel­kie prze­ja­wy łama­nia pra­wa /wandalizm, chuligaństwo/. Zarów­no tele­fon 112, a szcze­gól­nie tele­fon alar­mo­wy Poli­cji 997 to koniecz­ny kon­takt, gdy widzi­my, że w oto­cze­niu dzie­je się coś nawet pozor­nie nie­bez­piecz­ne­go. W tych sygna­łach pozo­sta­je­my ano­ni­mo­wi, co ozna­cza, że nie ma obo­wiąz­ku przed­sta­wiać się. Posta­wa oby­wa­tel­ska jest powin­no­ścią KAŻ­DE­GO Z NAS.

Uczest­ni­cy spo­tka­nia otrzy­ma­li ULOT­KI Jele­nio­gór­skiej Poli­cji „Bez­piecz­ne Osie­dle”, „Bez­piecz­ny Senior”, „Spraw­dzaj, co podpisujesz”.

Następ­ne spo­tka­nie w cyklu „Żyj bez­piecz­nie” – Bez­pie­czeń­stwo w ruchu dro­go­wym – odbę­dzie się 24 czerw­ca 2014 roku w świe­tli­cy inte­gra­cyj­nej KSON.