Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kar­ko­no­ska Pań­stwo­wa Szko­ła Wyż­sza w Jele­niej Górze zapra­sza na stu­dia z reha­bi­li­ta­cją fizyczną

Kar­ko­no­ska Pań­stwo­wa Szko­ła Wyż­sza (KPSW), od powsta­nia jako Kole­gium Kar­ko­no­skie (1998), pod­ję­ła rodzaj nad­spe­cja­li­za­cji w kształ­ce­niu z reha­bi­li­ta­cją fizycz­ną osób z róż­nej natu­ry nie­do­bo­ra­mi – patrz pod www.kpswjg.pl / O Uczelni/ Stu­den­ci Niepełnosprawni.

Na pięk­nym par­ko­wym Camu­sie aka­de­mic­kim, prze­ję­tym po uczel­ni woj­sko­wej, przez ponad 15 lat dzia­łal­no­ści KPSW, udraż­nia­no szla­ki komu­ni­ka­cyj­ne, w tym win­dy w naj­waż­niej­szych budyn­kach dydak­tycz­nych, zbu­do­wa­no nowo­cze­sną Biblio­te­kę i Cen­trum Infor­ma­cji Nauko­wej  z peł­nym dostę­pem nie­mo­bil­nych oraz sta­no­wi­skiem kom­pu­te­ro­wym nie­wi­do­mych i nie­do­wi­dzą­cych, odbu­do­wa­no od fun­da­men­tów halę spor­to­wą i pły­wal­nię – oba obiek­ty wypo­sa­żo­ne w urzą­dze­nia reha­bi­li­ta­cyj­ne – wresz­cie wyna­ję­to budy­nek fir­mie medycz­nej OSTE­OCYT, któ­ra dys­po­nu­je, mię­dzy inny­mi, komo­rą krio­ge­nicz­ną. Dom stu­denc­ki wypo­sa­żo­no w pod­no­śnik wóz­ków na poziom par­te­ru, na któ­rym są poko­je inte­gra­cyj­ne, do dzie­le­nia przez oso­bę wyma­ga­ją­cą kole­żeń­skiej pomo­cy z jej udzie­la­ją­cą. Szko­ła ma też sta­łe poro­zu­mie­nie o współ­pra­cy z Uzdro­wi­skiem Cie­pli­ce, Spół­ką z o.o.

Uczel­nia, pra­wie od powsta­nia ma Peł­no­moc­nicz­kę Rek­to­ra ds. Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Od kil­ku lat wpro­wa­dzo­no też zasa­dę, że oso­by zwol­nio­ne z zajęć WF, nie znaj­du­ją­ce się w sta­nach ostrych, są zobo­wią­za­ne do pod­da­nia się zabie­gom reha­bi­li­ta­cyj­nym. Ta sfe­ra usług jest wydat­nie wspie­ra­na przez kadrę oraz stu­den­tów kie­run­ku stu­diów Fizjo­te­ra­pia, pro­wa­dzo­ne­go przez KPSW.

Zna­jąc sta­ty­sty­ki, nie tyl­ko nasze­go kra­ju, wska­zu­ją­ce na niski udział mło­dzie­ży nie­peł­no­spraw­nej w wyż­szej edu­ka­cji, w sto­sun­ku do całej popu­la­cji wie­ku stu­diów, posta­no­wio­no stwo­rzyć tej mło­dzie­ży nie tyl­ko spe­cjal­ne warun­ki stu­dio­wa­nia, o któ­rych wspo­mnia­no, ale rów­nież uła­twić decy­zję pod­ję­ciu stu­diów. Ponie­waż zna­ne są powszech­nie głów­ne przy­czy­ny takiej sytu­acji – niska samo­oce­na moż­li­wo­ści stu­dio­wa­nia, czę­sto wzmac­nia­na rze­czy­wi­stym gor­szym pozio­mem przy­go­to­wa­nia mery­to­rycz­ne­go, spo­wo­do­wa­nym niskim pozio­mem kształ­ce­nia, nie tyl­ko w szko­łach wiej­skich czy mało­mia­stecz­ko­wych – uzna­no, że trze­ba pod­jąć dzia­ła­nia napraw­cze, roz­po­czy­na­ją­ce się, co naj­mniej, od szko­ły średniej.

Koniecz­ne jest moż­li­wie wcze­sne dotar­cie, z ofer­tą stu­diów wyż­szych, do mło­dzie­ży z nie­do­bo­ra­mi fizycz­ny­mi, naj­póź­niej na pozio­mie lice­ów i tu koniecz­na jest współ­pra­ca z wła­dza­mi oświa­to­wy­mi, wszyst­kich szcze­bli oraz orga­ni­za­cja­mi zrze­sza­ją­cy­mi oso­by o okre­ślo­nych nie­do­bo­rach fizycz­nych. Tak powstał pro­jekt Let­nia Szko­ła Wyrów­na­nia Szans, któ­ry prze­wi­du­je dwie for­my pomo­cy, mło­dzie­ży nie­peł­no­spraw­nej i zanie­dba­nej śro­do­wi­sko­wo, w poko­na­niu psy­chicz­nej barie­ry decy­zyj­nej i fak­tycz­nej poprzecz­ki pozio­mu przy­go­to­wa­nia do pod­ję­cia stu­diów wyższych.

Pierw­sza for­ma to mie­sięcz­ne tur­nu­sy waka­cyj­ne, po dru­giej kla­sie liceum, pod­no­szą­ce poziom wie­dzy. KPSW ofe­ru­je kur­sy mate­ma­tycz­no-fizycz­ne przy­go­to­wu­ją­ce do stu­diów tech­nicz­nych i języ­ko­we – angiel­skie­go i nie­miec­kie­go – do pod­ję­cia stu­diów w tych filo­lo­giach. For­ma dru­ga to wrze­śnio­we kur­sy, w tych samych zakre­sach, dla osób któ­re już zosta­ły przy­ję­te na stu­dia, a chcą zwięk­szyć szan­se utrzy­ma­nia się na nich, w roku pierw­szy, zazwy­czaj sil­nie selek­cyj­nym. Pod­ję­cie tej for­my dokształ­ce­nia się nie jest zwią­za­ne z obo­wiąz­kiem póź­niej­sze­go stu­dio­wa­nia w KPSW, choć pro­gram pomo­cy w trak­cie ich trwa­nia, powi­nien do takiej decy­zji zachęcić.

Ten pro­gram to sze­reg ele­men­tów wcho­dzą­cych w skład, od lat budo­wa­ne­go, Cen­trum Reha­bi­li­ta­cji i Inte­gra­cji Nie­peł­no­spraw­nych Stu­den­tów (CERIN). Sys­tem opie­ra się na wspo­mnia­nej bazie reha­bi­li­ta­cyj­nej uczel­ni i uzdro­wi­ska, wła­snej kadrze fizy­ko­te­ra­peu­tycz­nej i peda­go­gicz­nej i wła­snym zaple­czu mieszkaniowym.

Pod­sta­wo­wą for­mą kształ­ce­nia są peł­ne stu­dia sta­cjo­nar­ne w KPSW lub pozo­sta­łych jele­nio­gór­skich jed­nost­kach szkol­nic­twa wyż­sze­go (Wydział UE Wro­cław, Oddział Poli­tech­ni­ki Wro­cław­skiej. Stu­dent prze­cho­dzi w trak­cie całych stu­diów pro­gram reha­bi­li­ta­cyj­ny, w zależ­no­ści od wska­zań medycz­nych. Nie może on być mniej­szy od obo­wiąz­ko­we­go wymia­ru ćwi­czeń wycho­wa­nia fizycznego.

Nie­peł­no­spraw­ny (lub oso­ba wyma­ga­ją­ca reha­bi­li­ta­cji powy­pad­ko­wej) stu­diu­ją­cy w innej szko­le wyż­szej, ma do wybo­ru alter­na­ty­wę: (1) prze­nie­sie­nie, opty­mal­nie na semestr, do jed­nej z uczel­ni jele­nio­gór­skich (na zasa­dach ECTS), jeże­li znaj­dzie tam swój kie­ru­nek stu­diów lub (2) urlo­po­wa­nie z uczel­ni macie­rzy­stej, aby pod­jąć reha­bi­li­ta­cję. W obu wypad­kach o okre­sie reha­bi­li­ta­cji decy­du­je ordy­na­cja lekarska.

Pod­ję­cie stu­diów z reha­bi­li­ta­cją fizycz­ną w KPSW jest ofer­tą aktu­al­ną, podob­nie jak we wska­za­nych jele­nio­gór­skich jed­nost­kach publicz­nych szkol­nic­twa wyż­sze­go, z reha­bi­li­ta­cją w CERIN. Uru­cho­mie­nie w naj­bliż­sze waka­cje (2014) kur­sów dokształ­ca­ją­cych, jest zależ­ne od wstęp­nej dekla­ra­cji zain­te­re­so­wa­nia poten­cjal­nych stu­den­tów i pozy­ska­nia nie­zbęd­nych środ­ków, tak aby ta for­ma edu­ka­cji uzu­peł­nia­ją­cej pro­wa­dzo­na była na zasa­dach powszech­ne­go bez­płat­ne­go dostę­pu przez potrzebujących.

prof.Tomasz Win­nic­ki

pro­rek­tor KPSW

winnicki@kpswjg.pl