Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

WĘDRÓW­KI PO ZAPO­MNIA­NYCH TRA­SACH TURY­STYCZ­NYCH JELE­NIEJ GÓRY — Edy­cja II

Ser­decz­nie zapra­sza­my miesz­kań­ców Jele­niej Góry do uczest­nic­twa w wyciecz­kach po naszym gro­dzie. Atrak­cje i walo­ry Jele­niej Góry tury­stycz­ne, kra­jo­znaw­cze, histo­rycz­ne zapre­zen­tu­je­my w cyklu pod tytułem:

“WĘDRÓW­KI PO ZAPO­MNIA­NYCH TRA­SACH TURY­STYCZ­NYCH JELE­NIEJ GÓRY- Edy­cja II”

Wię­cej infor­ma­cji pod adre­sem: www.kson.pl/wedrowki

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds