Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

KAR­KO­NO­SKA AKA­DE­MIA AKTYW­NYCH SENIORÓW

W latach 2012 – 2013 gru­pa 50-oso­bo­wa miesz­kań­ców Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej uczest­ni­czy­ła w dwóch 6‑miesięcznych cyklach kur­sów kom­pu­te­ro­wych „Senior na cza­sie” zor­ga­ni­zo­wa­nych przez Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze współ­fi­nan­so­wa­nych ze środ­ków Mini­ster­stwa Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej w ramach Rzą­do­we­go Pro­gra­mu na rzecz Aktyw­no­ści Spo­łecz­nej Osób Star­szych na lata 2012–2013.

Kon­cep­cja Sto­wa­rzy­sze­nia zro­dzi­ła się natu­ral­nie i spon­ta­nicz­nie na zakoń­cze­nie warsz­ta­tów inte­gru­ją­co-moty­wu­ją­cych sta­no­wią­cych wpro­wa­dze­nie do kur­su komputerowego.

Pię­cio­dnio­we warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez pro­fe­sjo­na­li­stów psy­cho­lo­gów tre­ne­rów pogłę­bi­ły i ugrun­to­wa­ły wie­dzę z zakre­su inte­gra­cji i moty­wa­cji życio­wych Senio­rów. To był czas na bilans życia i na satys­fak­cję z tego, co uda­ło się w życiu doko­nać dla rodzi­ny, dla przy­ja­ciół, dla oto­cze­nia, w pra­cy zawo­do­wej, w dzia­łal­no­ści spo­łecz­nej, dla same­go sie­bie. Każ­dy z Senio­rów uświa­do­mił sobie, że może być coraz lep­szy w tym, co już potra­fi, że może dosko­na­lić swo­je umie­jęt­no­ści, że może pomóc komuś, że może wyzna­czać sdo­bie nowe cele życio­we Każ­dy doświad­czył nie­zwy­kle pozy­tyw­nej inte­rak­cji, wza­jem­nej życz­li­wo­ści i entu­zja­zmu, a tak­że fan­ta­stycz­nych efek­tów dzia­ła­nia gru­py i dzia­ła­nia w grupie.

Każ­dy z Senio­rów jest KIMŚ — ze swo­im wła­snym oso­bi­stym dorob­kiem rodzinnym,zawodowym, towa­rzy­skim, inte­lek­tu­al­nym, ducho­wym, arty­stycz­nym — ze swo­im wła­snym doświad­cze­niem życio­wym i doj­rza­ło­ścią – ze swo­im wła­snym poten­cja­łem i goto­wo­ścią dzie­le­nia się swo­ją wie­dzą, umiejętnościami…

ZAPRO­SZE­NIE do wspól­ne­go dzia­ła­nia , a tak­że kre­owa­nia wize­run­ku Seniora:

 • Senio­ra z uśmiechem
 • Senio­ra z pogo­dą ducha
 • Senio­ra z pod­nie­sio­ną gło­wą i gene­ral­nie życz­li­we­go Senio­ra — sta­je się szan­są dla każ­de­go z nas na reali­za­cję marzeń, pasji, zain­te­re­so­wań, potrzeb /tych uśpio­nych również/, oczekiwań…

KAR­KO­NO­SKA AKA­DE­MIA AKTYW­NYCH SENIO­RÓW powo­ła­na zosta­ła do życia na zebra­niu zało­ży­ciel­skim w dniu 3 lute­go 2014 roku z ini­cja­ty­wy uczest­ni­ków kur­sów komputerowych.

Misją Sto­wa­rzy­sze­nia jest kre­owa­nie pozy­tyw­ne­go wize­run­ku Senio­rów oraz pod­no­sze­nie ich jako­ści życia poprzez aktyw­ną inte­gra­cję spo­łecz­ną oraz uczest­nic­two Senio­rów w zada­niach reali­zo­wa­nych przez KAAS.

Celem głów­nym Sto­wa­rzy­sze­nia jest roz­wój aktyw­no­ści osób star­szych, akty­wi­zo­wa­nie   kapi­ta­łu, jakim dys­po­nu­ją oso­by star­sze – poprzez wlą­cze­nie Senior­tów w życie spo­łecz­ne i publicz­ne Jele­niej Góry i regio­nu Karkonoszy.

Wśród wie­lu zadań do reali­za­cji klu­czo­wą rolę speł­niać będą m.in.:

 • inte­gra­cja śro­do­wi­ska Senio­rów oraz inte­gra­cja międzypokoleniowa
 • upo­wszech­nia­nie wolon­ta­ria­tu wśród Senio­rów jako for­my aktyw­no­sci społecznej
 • moty­wo­wa­nie i inspi­ro­wa­nie Senio­rów do ucze­nia się przez całe życie
 • pro­mo­wa­nie idei aktyw­ne­go i zdro­we­go sta­rze­nia się
 • współ­pra­ca Sto­wa­rzy­sze­nia z insty­tu­cja­mi nauko­wy­mi, edu­ka­cyj­ny­mi, kul­tu­ral­ny­mi i ochro­ny zdro­wia w Jele­niej Górze i w regio­nie Karkonoszy
 • tro­ska o warun­ki socjal­no-byto­we człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia i ludzi star­szych oraz w mia­rę moż­li­wo­ści pomoc w zaspo­ka­ja­niu potrzeb mate­rial­nych i opie­ki nad oso­ba­mi cho­ry­mi i samotnymi.

Funk­cję Pre­ze­sa KASS peł­ni Euge­niusz Mar­kie­wicz przy pomo­cy Vice­pre­ze­sa Lecha Rata­ja, Sekre­ta­rza Hali­ny Gajew­skiej, Skarb­ni­ka Regi­ny Urbań­skiej oraz Człon­ka Zarzą­du — Miro­sła­wy Jośko.

 

KAR­KO­NO­SKA AKA­DE­MIA AKTYW­NYCH SENIO­RÓW ZAPRASZA:

 • DYŻU­RY: wto­rek: godz. 10 — 12 i pią­tek: godz. 12 — 14.
 • W sie­dzi­bie KSON w Jele­niej Górze, Osie­dle Robot­ni­cze 47 A.
 • Kon­takt tele­fo­nicz­ny: bez­płat­na info­li­nia — 800 700 025
 • Pre­zes Euge­niusz Mar­kie­wicz — 600 805 853
 • Stro­na WWW: kaas.pl

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds