Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

PRZE­WOD­NIK DLA NIE­WI­DO­MYCH PO ZABYT­KACH GDAŃSKA

Nie­wi­do­mi gdańsz­cza­nie i tury­ści mają swój prze­wod­nik po mie­ście! “Gdańsk dla wszyst­kich”, autor­stwa Mar­ka Kal­bar­czy­ka dzię­ki wypu­kłym gra­fi­kom i ryci­nom opo­wia­da oso­bom nie­wi­do­mym i sła­bo widzą­cym o histo­rii mia­sta, o gdań­skich zabyt­kach, a tak­że poka­zu­je jak do nich dotrzeć.

- Prze­wod­nik jest odpo­wie­dzią na potrze­bę śro­do­wi­ska osób nie­wi­do­mych, a nie­ste­ty prze­wod­ni­ków dla nie­wi­do­mych bra­ku­je na pol­skim ryn­ku — mówi Dariusz Grzę­dziń­ski, przed­sta­wi­ciel Fun­da­cji Szan­sa, wydaw­cy prze­wod­ni­ka . Dwu­to­mo­wa publi­ka­cja opro­wa­dza nie­wi­do­mych po naj­waż­niej­szych i naj­po­pu­lar­niej­szych miej­scach Gdań­ska takich jak Ratusz Sta­ro­miej­ski, fon­tan­na Nep­tu­na, czy Park Oliw­ski. Oprócz histo­rii mia­sta w prze­wod­ni­ku opi­sa­ne zosta­ły jego dzie­je kul­tu­ro­we oraz tra­dy­cje kuli­nar­ne. W publi­ka­cji nie zabra­kło oso­bi­stych komen­ta­rzy i wspo­mnień auto­ra, Mar­ka Kal­bar­czy­ka — pre­ze­sa fun­da­cji Szan­sa dla Nie­wi­do­mych.
      Nie jest to pierw­sze przed­się­wzię­cie, mają­ce na celu poka­za­nie nie­wi­do­mym gdań­skich obiek­tów. Nie­wi­dzą­cy za pomo­cą doty­ku mogą już zwie­dzić Bazy­li­kę Mariac­ką. W 2011 roku dzię­ki ini­cja­ty­wie Klu­bu Rota­ry Gdańsk — Sopot — Gdy­nia przed jej głów­nym wej­ściem na pla­cu ks. Józe­fa Zator Przy­toc­kie­go sta­nę­ła odla­na z brą­zu makie­ta zabyt­ku. Nie­wi­do­mi fani spor­tu mogą rów­nież poznać bry­łę PGE Are­ny Gdańsk. Przy sta­dio­nie usta­wio­ny został minia­tu­ro­wy, ufun­do­wa­ny przez fun­da­cję PBG, odpo­wied­nik obiek­tu.
      Nie­ba­wem nie­wi­do­mi będą mie­li moż­li­wość pozna­nia kolej­ne­go gdań­skie­go zabyt­ku: słyn­ne­go żura­wia. Odsło­nię­cie jego makie­ty, stwo­rzo­nej we współ­pra­cy wspo­mi­na­ne­go już klu­bu Rota­ry i Wydzia­łu Archi­tek­tu­ry, Urba­ni­sty­ki i Ochro­ny Zabyt­ków Urzę­du Miej­skie­go w Gdań­sku nastą­pi w czerw­cu 2013 roku.

Uwa­ga! Z egzem­pla­rzy prze­wod­ni­ka moż­na nie­od­płat­nie sko­rzy­stać w biu­rze fun­da­cji “Szan­sa dla Nie­wi­do­mych” przy uli­cy Grun­waldz­kiej 48/50 (pię­tro II, pok. 210).