Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

PRO­JEKT: „CAFE A‑Link@ 55+” – kawia­ren­ka inter­ne­to­wa dla seniorów

REALI­ZA­TOR: FUN­DA­CJA „NOA”

PART­NE­RZY:

  • PRY­WAT­NE LICEUM OGÓL­NO­KSZTAŁ­CĄ­CE I GIM­NA­ZJUM W SZCZECINKU,
  • SZKO­ŁA POD­STA­WO­WA NR 7 W SZCZECINKU.

Pro­jekt zakła­da utwo­rze­nie kawia­ren­ki inter­ne­to­wej dla senio­rów z tere­nu mia­sta Szcze­cin­ka. Kawia­ren­ka będzie miej­scem, gdzie oso­by star­sze będą mogły w dogod­nych dla sie­bie warun­kach oswa­jać się z kom­pu­te­rem i opa­no­wy­wać umie­jęt­no­ści obsłu­gi kom­pu­te­ra. W poko­ny­wa­niu lęków i prze­ła­my­wa­niu barier ma pomóc kame­ral­ny cha­rak­ter kawia­ren­ki, moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z czę­ści baro­wej a tym samym posie­dze­nia przy kawie czy her­ba­cie oraz usy­tu­owa­nie w pomiesz­cze­niach Domu Dzien­ne­go Poby­tu „Zło­ta Jesień” i Klu­bu Aktyw­ne­go Senio­ra „AS” — miej­scu zna­nym już wie­lu senio­rom miasta.

W pro­jek­cie poza oso­ba­mi star­szy­mi weź­mie udział mło­dzież z Pry­wat­ne­go Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go i Gim­na­zjum w Szcze­cin­ku oraz dzie­ci ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 7 w Szcze­cin­ku. Tym samym pro­jekt będzie pro­jek­tem mię­dzy­po­ko­le­nio­wym. Współ­pra­ca mię­dzy­po­ko­le­nio­wa roz­pocz­nie się w trak­cie pro­wa­dzo­nych rów­no­le­gle do zajęć w kawia­ren­ce cyklicz­nych kur­sów kom­pu­te­ro­wych dla senio­rów. Kur­sy te odby­wać się będą w pra­cow­niach kom­pu­te­ro­wych zaprzy­jaź­nio­nych szkół a wolon­ta­ryj­nie senio­rom asy­sto­wać i poma­gać będą ucznio­wie tych pla­có­wek. W kawia­ren­ce senio­rzy będą mogli utrwa­lać pozna­ną wcze­śniej wie­dzę i ćwi­czyć prak­tycz­ne umie­jęt­no­ści. Codzien­nie od ponie­dział­ku do piąt­ku zatrud­nie­ni instruk­to­rzy będą pro­wa­dzi­li zaję­cia gru­po­we lub indy­wi­du­al­ne, odpo­wied­nio do ist­nie­ją­cych potrzeb. W trak­cie zajęć w kawia­ren­ce senio­rów będą wspie­rać chęt­ni mło­dzi wolon­ta­riu­sze. Nato­miast obsłu­gą baro­wą zaj­mą się wolon­ta­ryj­nie człon­ki­nie Klu­bu Aktyw­ne­go Senio­ra „AS II”. Z kawia­ren­ki będą mogli nie­od­płat­nie korzy­stać wszy­scy star­si miesz­kań­cy Szczecinka.

Opis problemu:

      W dobie roz­wo­ju spo­łe­czeń­stwa infor­ma­cyj­ne­go, umie­jęt­ność obsłu­gi kom­pu­te­ra, dostęp i spraw­ne posłu­gi­wa­nie się inter­ne­tem jest czę­sto nie­zbęd­ne, aby w peł­ni móc uczest­ni­czyć w życiu spo­łecz­nym. Brak dzia­łań słu­żą­cych zapo­zna­niu się senio­rów z nowy­mi tech­no­lo­gia­mi może być szcze­gól­nie nie­bez­piecz­ny i pro­wa­dzić do spo­łecz­ne­go wyklu­cze­nia osób star­szych.
      Pro­blem „wyklu­cze­nia cyfro­we­go” w przy­pad­ku ludzi star­szych jest coraz bar­dziej poważ­ny. Poprzez inter­net moż­na obec­nie uzy­skać dostęp do wie­lu usług publicz­nych oraz infor­ma­cji, któ­re znacz­nie uła­twi­ły­by funk­cjo­no­wa­nie tej gru­pie osób. Senio­rzy czę­sto uni­ka­ją korzy­sta­nia z inter­ne­tu, ale jak wyni­ka z badań Ofcom (Older People and Com­mu­ni­ca­tions Tech­no­lo­gy), raczej z bra­ku warun­ków do nauki nowych tech­no­lo­gii, niż z nie­chę­ci. Z w/w rapor­tu wyni­ka rów­nież, iż dwie trze­cie ludzi star­szych, któ­rzy nie dekla­ru­ją korzy­sta­nia z inter­ne­tu, chcia­ło­by z nie­go korzy­stać, gdy­by tyl­ko udzie­lo­no im odpo­wied­nie­go wspar­cia w nauce.
      Nasze doświad­cze­nia są podob­ne. Zre­ali­zo­wa­li­śmy dotych­czas dwa pro­jek­ty („Nowo­cze­sny Senior” oraz kurs kom­pu­te­ro­wy dla senio­rów) mają­ce nauczyć oso­by star­sze korzy­sta­nia z kom­pu­te­rów. Dzia­ła­nia te poka­za­ły, że jed­nak naj­więk­szą barie­rą jest brak sys­te­ma­tycz­ne­go dostę­pu do sprzę­tu kom­pu­te­ro­we­go. Zni­ko­ma ilość osób star­szych może pozwo­lić sobie na zakup kom­pu­te­ra. Doty­czy to szcze­gól­nie nasze­go nie­zbyt boga­te­go regio­nu.
      W cza­sie reali­za­cji w/w pro­jek­tów pomo­gli­śmy senio­rom prze­ła­mać strach przed kom­pu­te­rem. W trak­cie trwa­nia nauki dosta­wa­li wspar­cie od wolon­ta­riu­szy w for­mie indy­wi­du­al­nych wska­zó­wek prak­tycz­nych. W efek­cie senio­rzy nauczy­li się pod­staw obsłu­gi kom­pu­te­ra i korzy­sta­nia z pod­sta­wo­wych pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych oraz inter­ne­tu. Utrwa­la­li wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści przez cały, nie­ste­ty dosyć krót­ki okres trwa­nia pro­gra­mów. Jed­nak po ich zakoń­cze­niu nie mogli wyko­rzy­stać oraz utrwa­lać naby­tej wie­dzy i umie­jęt­no­ści. Spo­wo­do­wa­ne to było bra­kiem dostę­pu do sprzę­tu kom­pu­te­ro­we­go. Dowo­dzi to, że bez zor­ga­ni­zo­wa­nia miej­sca do sys­te­ma­tycz­ne­go korzy­sta­nia z kom­pu­te­rów, pro­wa­dze­nie wszel­kiej nauki nie ma sen­su. Wła­śnie dla­te­go chcie­li­by­śmy otwo­rzyć kawia­ren­kę inter­ne­to­wą dla senio­rów nasze­go mia­sta pod nazwą: „Cafe A‑Link@ 55+”. Sami zaj­mu­je­my się pro­wa­dząc DDP – ośro­dek wspar­cia i klu­by senio­ra gru­pą ok. 80 senio­rów. Z rapor­tów miej­skich wyni­ka, że osób star­szych w mie­ście jest ok. 7.000 tys. Nasza spo­łecz­ność lokal­na jest ubo­ga, w związ­ku z tym senio­rzy też nie ą zasob­ni finan­so­wo. Wła­śnie dla­te­go waż­ne jest, żeby znacz­na część dzia­łań dla senio­rów była nie­od­płat­na.
      Senio­rzy są spe­cy­ficz­ną gru­pą i dla­te­go waż­ne jest też, aby nauka odby­wa­ła się w odpo­wied­nich warun­kach. Potrze­ba im dużo wię­cej cza­su, aby nauczyć się i utrwa­lić nowe umie­jęt­no­ści. Szcze­gól­nie doty­czy to nowo­cze­snych tech­no­lo­gii. Naj­czę­ściej potrze­ba też dodat­ko­we­go cza­su na oswo­je­nie i prze­ła­ma­nie lęku przed tym, co nie zna­ne. Szko­le­niow­cy i instruk­to­rzy muszą mieć dodat­ko­wą wie­dzę na temat kształ­ce­nia senio­rów. Dla­te­go w naszym pro­jek­cie oso­by pro­wa­dzą­ce zaję­cia z senio­ra­mi będą odpo­wied­nio przy­go­to­wa­ne. Szko­le­niow­cy i kur­san­ci otrzy­ma­ją goto­wy mate­riał doty­czą­ce pro­wa­dze­nia i nauki kur­sów dla osób star­szych , pod­ręcz­ni­ki wyda­ne przez sto­wa­rzy­sze­nie „Aka­de­mia Peł­ni Życia” a instruk­to­ra­mi w kawia­ren­ce będą oso­by na co dzień pra­cu­ją­ce z senio­ra­mi. Mło­dzi wolon­ta­riu­sze będą tyl­ko asy­sten­ta­mi udzie­la­ją­cy­mi wska­zó­wek prak­tycz­nych.
      Udział dzie­ci i mło­dzie­ży w pro­jek­cie pomo­że nam zmie­nić wize­ru­nek star­szych i młod­szych. Mamy nadzie­ję, że współ­pra­ca mię­dzy­po­ko­le­nio­wa zaowo­cu­je nawią­za­niem przy­ja­znych kon­tak­tów pomię­dzy dzieć­mi, mło­dzie­żą a seniorami.

Cele projektu:

1. Prze­ciw­dzia­ła­nie wyklu­cze­niu osób star­szych z dostę­pu do nowo­cze­snych tech­no­lo­gii i narzę­dzi komu­ni­ka­cyj­nych.
2. Zmia­na świa­do­mo­ści i podej­ścia senio­rów do kom­pu­te­ra i inter­ne­tu.
3. Prze­ła­my­wa­nie barier i lęków zwią­za­nych z korzy­sta­niem ze sprzę­tu kom­pu­te­ro­we­go.
4. Zwięk­sze­nie aktyw­no­ści osób star­szych, stwo­rze­nia im moż­li­wo­ści do zapo­zna­nia się z nowo­cze­sny­mi tech­no­lo­gia­mi infor­ma­cyj­ny­mi.
5. Dzia­ła­nia pro­mo­cyj­ne i edu­ka­cyj­ne w mediach na rzecz kształ­ce­nia osób star­szych i zwięk­sza­nia dostę­pu tej gru­py wie­ko­wej do nowo­cze­snych tech­no­lo­gii i narzę­dzi komu­ni­ka­cyj­nych.
6. Polep­sza­nie jako­ści życia sta­re­go czło­wie­ka.
7. Inte­gra­cja poko­leń poprzez umoż­li­wie­nie mło­dzie­ży przy­ja­znych kon­tak­tów z oso­ba­mi star­szy­mi.
8. Upo­wszech­nia­nie wśród mło­dzie­ży idei wolon­ta­ria­tu.
9. Rein­te­gra­cja spo­łecz­na osób star­szych i ogra­ni­cza­nie mar­gi­na­li­za­cji spo­wo­do­wa­nej wie­kiem poprzez mobi­li­zo­wa­nie osób star­szych do samo­re­ali­za­cji i poko­ny­wa­nia trud­no­ści tak inte­lek­tu­al­nych jak i fizycz­nych.
10. Prze­ła­my­wa­nie ste­reo­ty­pów spo­łecz­nych doty­czą­cych ludzi sta­rych.
11. Krze­wie­nie kul­tu­ry współ­ży­cia spo­łecz­ne­go, któ­ra akcep­tu­je starość.

Zakła­da­ne rezultaty:

      Dzię­ki pro­jek­to­wi powsta­nie kawia­ren­ka inter­ne­to­wa dla senio­rów: „Cafe A‑Link@ 55+”, gdzie na co dzień odby­wać się będą zaję­cia kom­pu­te­ro­we. Będzie to rów­nież miej­sce spo­tkań towa­rzy­skich i mię­dzy­po­ko­le­nio­wych. Zakła­da­my, że z kawia­ren­ki przez 4 mie­sią­ce sko­rzy­sta ponad 100 osób star­szych a asy­sto­wać i wspie­rać ich będzie kolej­nych 40 wolon­ta­riu­szy.
      Jed­no­cze­śnie prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ną czte­ry kur­sy kom­pu­te­ro­we dla senio­rów z udzia­łem wolon­ta­riu­szy — dzie­ci i mło­dzie­ży (2 kur­sy dla począt­ku­ją­cych i 2 dla zaawan­so­wa­nych). W kur­sie weź­mie udział 48 osób star­szych i ok. 24 wolon­ta­riu­szy.
      Uru­cha­mia­jąc kawia­ren­kę chce­my stwo­rzyć miej­sce łatwo dostęp­ne i przy­ja­zne senio­rom. Kawia­ren­ka będzie takim miej­scem, ponie­waż:
a) powsta­nie w pla­ców­ce, któ­ra jest prze­zna­czo­na dla senio­rów, a zlo­ka­li­zo­wa­na jest na dużym osie­dlu ze sta­rze­ją­cy­mi się miesz­kań­ca­mi,
b) inter­nau­tów będą kształ­cić instruk­to­rzy, któ­re­go część korzy­sta­ją­cych już zna oraz wolon­ta­riu­sze asy­stu­ją­cy i wspie­ra­ją­cy ich na kur­sach oraz w kawia­ren­ce,
c) korzy­sta­nie z kom­pu­te­rów będzie bez­płat­ne,
d) kawia­ren­ka będzie czyn­na codzien­nie, od ponie­dział­ku do piąt­ku, przez 4 godzi­ny, po południu.

Dzię­ki temu też uda nam się poko­nać w senio­rach barie­ry i lęki zwią­za­nych z korzy­sta­niem ze sprzę­tu kom­pu­te­ro­we­go a w rezul­ta­cie będą to dzia­ła­nia, któ­re zapo­bie­gną wyklu­cze­niu spo­łecz­ne­mu senio­rów. Udział dzie­ci i mło­dzie­ży w pro­jek­cie pomo­że nam zmie­nić wize­ru­nek star­szych i młod­szych. Współ­pra­ca mię­dzy­po­ko­le­nio­wa w pro­jek­cie zaowo­cu­je nawią­za­niem przy­ja­znych kon­tak­tów pomię­dzy dzieć­mi, mło­dzie­żą a seniorami.

Har­mo­no­gram działań:

wrzesień

1. Spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne z poszcze­gól­ny­mi part­ne­ra­mi (tj. Pry­wat­nym Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym i Gim­na­zjum w Szcze­cin­ku oraz Szko­łą Pod­sta­wo­wą Nr 7 w Szcze­cin­ku) doty­czą­ce orga­ni­za­cji kur­sów kom­pu­te­ro­wych dla senio­rów.
2. Spo­tka­nie reali­za­to­rów pro­jek­tu z oso­ba­mi pro­wa­dzą­cy­mi kur­sy kom­pu­te­ro­we dla senio­rów.
3. Spo­tka­nie z wolon­ta­riu­sza­mi – ucznia­mi, któ­rzy będą zaan­ga­żo­wa­ni w pomoc inter­nau­tom w trak­cie kur­sów oraz w samej kawia­ren­ce.
4. Uro­czy­ste otwar­cie kawia­ren­ki internetowej.

wrzesień-grudzień

5. Prze­pro­wa­dze­nie kur­sów kom­pu­te­ro­wych (po dwa cykle w każ­dej ze szkół):
— I cykl: wrzesień/październik (12 godz. – 6 tygo­dni po 2 godzi­ny),
— II cykl: listopad/grudzień (12 godz. – 6 tygo­dni po 2 godz.).
6. Funk­cjo­no­wa­nie kawia­ren­ki: od ponie­dział­ku do piąt­ku od godz. 14.00 do 18.00. gru­dzień
7. Zakoń­cze­nie pro­jek­tu: uro­czy­ste spo­tka­nie pod­su­mo­wu­ją­ce projekt.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds