Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NI W GDAŃ­SKIEJ KOMUNIKACJI

Publicz­ny Trans­port Zbio­ro­wy powi­nien zapew­niać dostęp­ność zarów­no oso­bom nie­peł­no­spraw­nym jak i oso­bom, któ­re z jakie­go­kol­wiek powo­du mają trud­no­ści w poru­sza­niu się.

Reali­za­cja postu­la­tu dostęp­no­ści odby­wa się poprzez:
• zapew­nia­nie i suk­ce­syw­ne zwięk­sza­nie tabo­ru pojaz­dów nisko­po­dło­go­wych dosto­so­wa­nych do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych mają­cych trud­no­ści w poru­sza­niu się;
• wpro­wa­dze­nie w auto­bu­sach, tram­wa­jach, tro­lej­bu­sach i w pocią­gach SKM infor­ma­cji pasa­żer­skiej uwzględ­nia­ją­cej potrze­by osób star­szych i nie­peł­no­spraw­nych, w tym z uszko­dzo­nym narzą­dem słu­chu i wzro­ku;
• orga­ni­za­cję komu­ni­ka­cji mikro­bu­so­wej opar­tej na usłu­gach prze­wo­zo­wych świad­czo­nych przez upraw­nio­nych prze­woź­ni­ków;
• dosto­so­wa­nie punk­tów sprze­da­ży bile­tów, pero­nów, przy­stan­ków oraz infra­struk­tu­ry przy­stan­ko­wej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

DOSTO­SO­WA­NIE TABO­RU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Oso­by mniej spraw­ne (oso­by na wóz­kach inwa­lidz­kich, oso­by star­sze, oso­by z mały­mi dzieć­mi w wóz­ku itd.), któ­re podró­żu­ją samo­dziel­nie komu­ni­ka­cją miej­ską, mogą korzy­stać z linii komu­ni­ka­cji miej­skiej cał­ko­wi­cie lub czę­ścio­wo obsłu­gi­wa­nych przez pojaz­dy nisko­po­dło­go­we. Pojaz­dy te posia­da­ją obni­żo­ną pod­ło­gę do wyso­ko­ści 36 cm, a na żąda­nie pasa­że­ra pod­ło­ga może zostać obni­żo­na do 28 cm (w więk­szo­ści pojaz­dów nisko­po­dło­go­wych), co w prak­ty­ce ozna­cza wej­ście do pojaz­du bez koniecz­no­ści poko­ny­wa­nia róż­ni­cy wyso­ko­ści.
Aby poin­for­mo­wać kie­row­cę o żąda­niu dodat­ko­we­go obni­że­nia pod­ło­gi, tzw. przy­klę­ku, nale­ży naci­snąć jeden raz przy­cisk ozna­czo­ny pik­to­gra­mem. Przy­cisk jest umiesz­czo­ny wewnątrz pojaz­du przy środ­ko­wym pomo­ście, na któ­rym znaj­du­je się tak­że pas bez­wład­no­ścio­wy zabez­pie­cza­ją­cy oso­bę nie­peł­no­spraw­ną na wóz­ku. Nato­miast pod­czas wsia­da­nia oso­by nie­peł­no­spraw­nej, bądź oso­by z wóz­kiem dzie­cię­cym, kie­row­ca ma bez­wa­run­ko­wy obo­wią­zek obni­że­nia pod­ło­gi (wyko­na­nia przy­klę­ku). PKP Szyb­ka Kolej Miej­ska Sp. z o.o. w celu popra­wy kom­for­tu podró­ży osób nie­peł­no­spraw­nych wypo­sa­ża moder­ni­zo­wa­ne elek­trycz­ne zespo­ły trak­cyj­ne w spe­cjal­ne ram­py wjaz­do­we, sys­te­my gło­so­wej zapo­wie­dzi przy­stan­ków oraz toa­le­ty przy­sto­so­wa­ne dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

MINI­BU­SY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Oso­bom nie­peł­no­spraw­nym, któ­re nie są w sta­nie korzy­stać z usług komu­ni­ka­cji miej­skiej, ZTM w Gdań­sku oraz ZKM w Gdy­ni ofe­ru­ją moż­li­wość podró­ży komu­ni­ka­cją mini­bu­so­wą. Przy korzy­sta­niu z niej pasa­żer może liczyć na pomoc ze stro­ny kie­row­cy, np. przy wpro­wa­dze­niu wóz­ka do pojaz­du. Zarząd Trans­por­tu Miej­skie­go w Gdań­sku Zarząd Trans­por­tu Miej­skie­go w Gdań­sku orga­ni­zu­je nastę­pu­ją­ce rodza­je prze­wo­zów mini­bu­sa­mi osób nie­peł­no­spraw­nych:
1. jed­no­ra­zo­we, któ­re wyko­ny­wa­ne są wg indy­wi­du­al­nych usta­leń. Do tego rodza­ju prze­wo­zów upraw­nio­ne są:
— oso­by nie­peł­no­spraw­ne z orze­cze­niem o znacz­nym lub umiar­ko­wa­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści poru­sza­ją­ce się na wóz­kach inwa­lidz­kich;
— oso­by nie­peł­no­spraw­ne z tytu­łu upo­śle­dze­nia narzą­du ruchu, cho­rób neu­ro­lo­gicz­nych lub upo­śle­dze­nia umy­sło­we­go posia­da­ją­ce znacz­ny lub umiar­ko­wa­ny sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści.
2. okre­so­we, któ­re wyko­ny­wa­ne są na tere­nie Gdań­ska, na sta­łej tra­sie w okre­sie mie­sią­ca, na któ­ry wnie­sio­no opła­tę w posta­ci abo­na­men­tu. W pierw­szej kolej­no­ści do tego rodza­ju prze­wo­zów upraw­nie­ni są:
— ucznio­wie nie­peł­no­spraw­ni uczęsz­cza­ją­cy do wska­za­nej szko­ły pod­sta­wo­wej, gim­na­zjum lub ośrod­ka umoż­li­wia­ją­ce­go reali­za­cję obo­wiąz­ku szkol­ne­go;
— nie­peł­no­spraw­ni ucznio­wie i słu­cha­cze szkół śred­nich, poli­ce­al­nych i wyż­szych;
— dzie­ci i oso­by nie­peł­no­spraw­ne, korzy­sta­ją­ce z miej­skich pla­có­wek opie­kuń­czych, opie­kuń­czo — wycho­waw­czych i zdrowotnych.

W dal­szej kolej­no­ści do korzy­sta­nia z usłu­gi prze­jaz­du mikro­bu­sa­mi upraw­nio­ne są oso­by wymie­nio­ne w punk­tach 1 i 3.

Aby sko­rzy­stać z tego rodza­ju prze­wo­zów nale­ży do dnia wyzna­cza­ne­go przez ZTM w Gdań­sku zło­żyć sto­sow­ny wnio­sek znaj­du­ją­cy się na stro­nie inter­ne­to­wej ZTM w Gdań­sku lub pobrać sto­sow­ny for­mu­larz w Wydzia­le Edu­ka­cji Urzę­du Mia­sta, Biu­rze Obsłu­gi Komu­ni­ka­cyj­nej Osób Nie­peł­no­spraw­nych lub MOPS-ie.
3. komer­cyj­ne, któ­re wyko­ny­wa­ne są wg indy­wi­du­al­nych usta­leń. Do tego rodza­ju prze­wo­zów upraw­nio­ne są:
— pozo­sta­łe oso­by nie­peł­no­spraw­ne z orze­cze­niem o znacz­nym lub umiar­ko­wa­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści.
4. z posto­jem (lub kil­ko­ma posto­ja­mi), gdzie łącz­ny czas posto­ju pojaz­du nie może prze­kra­czać 2 godz.
W imie­niu ZTM w Gdań­sku prze­wo­zy mini­bu­sa­mi osób nie­peł­no­spraw­nych na zasa­dach komer­cyj­nych orga­ni­zu­je WAR­BUS Sp. z o.o. — oddział w Gdań­sku, ul. Narwic­ka 17, 80–557 Gdańsk.
• Zamó­wie­nia na prze­wo­zy osób nie­peł­no­spraw­nych przyj­mu­je Biu­ro Obsłu­gi Komu­ni­ka­cyj­nej Osób Nie­peł­no­spraw­nych:
— w dni powsze­dnie 6.00–21.00
— w sobo­ty 10.00–20.00
— w nie­dzie­le i świę­ta 10.00–20.00
Tele­fon: 799 159 951
• Reali­za­cja prze­wo­zów:
— w dni powsze­dnie 6.00–21.00
— w sobo­ty 6.00–21.30
— w nie­dzie­le i świę­ta 6.00–21.30
CENY BILE­TÓW ZA PRZE­JAZ­DY MINI­BU­SA­MI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Opła­ta za jed­no­ra­zo­wy prze­jazd: Cena prze­jaz­du za 1km Cena posto­ju za każ­de roz­po­czę­te 20 minut
— w gra­ni­cach admi­ni­stra­cyj­nych Gdań­ska 0,80 zł 3,45 zł
— za prze­kro­cze­nie gra­ni­cy admi­ni­stra­cyj­nej Gdań­ska 1,35 zł 4,00 zł
— komer­cyj­ne 4,35 zł 20,90 zł

Opła­ta za abo­na­ment mie­sięcz­ny:
— dzie­ci i mło­dzież uczą­ca się 62,00 zł
— pozo­sta­li 68,00 zł
Opła­ta za prze­wóz każ­dej następ­nej oso­by towa­rzy­szą­cej nie­peł­no­spraw­ne­mu
(pierw­sza korzy­sta z prze­jaz­du bez­płat­nie) dla każ­de­go nie­peł­no­spraw­ne­go w gra­ni­cach admi­ni­stra­cyj­nych Gdań­ska 10,00 zł
Opła­ta za prze­wóz każ­dej następ­nej oso­by towa­rzy­szą­cej nie­peł­no­spraw­ne­mu
(pierw­sza korzy­sta z prze­jaz­du bez­płat­nie) poza gra­ni­ca­mi admi­ni­star­cyj­ny­mi Gdań­ska 15,00 zł

Zarząd Komu­ni­ka­cji Miej­skiej w Gdy­ni
Zarząd Komu­ni­ka­cji Miej­skiej w Gdy­ni dys­po­nu­je trze­ma mini­bu­sa­mi przy­go­to­wa­ny­mi do prze­wo­zu osób nie­peł­no­spraw­nych, któ­re są wypo­sa­żo­ne w win­dę dla wóz­ków.
• Zamó­wie­nia na prze­wo­zy osób nie­peł­no­spraw­nych przyj­mu­je Dys­po­zy­tor­nia Obsłu­gi Komu­ni­ka­cyj­nej Osób Nie­peł­no­spraw­nych:
— w dni powsze­dnie 6.00–20.00
— w sobo­ty 9.00–18.00
— w nie­dzie­le i świę­ta 9.00–18.00

Tele­fon: +48 58 623 50 78
• Reali­za­cja prze­wo­zów:
— w dni powsze­dnie 7.00–19.00
— w sobo­ty 9.00–18.00
— w nie­dzie­le i świę­ta 9.00–18.00

CENY BILE­TÓW ZA PRZE­JAZ­DY MINI­BU­SA­MI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Obo­wią­zu­ją od 1 czerw­ca 2012 r.
Opła­ta za jed­no­ra­zo­wy prze­jazd w gra­ni­cach admi­ni­stra­cyj­nych Gdy­ni (nie­za­leż­nie od odle­gło­ści) 12,00 zł
Opła­ta za kar­net 20-prze­jaz­do­wy waż­ny w gra­ni­cach admi­ni­stra­cyj­nych Gdy­ni 180,00 zł
Opła­ta za prze­wóz każ­dej następ­nej oso­by towa­rzy­szą­cej nie­peł­no­spraw­ne­mu (pierw­sza korzy­sta z prze­jaz­du bez­płat­nie) dla każ­de­go nie­peł­no­spraw­ne­go w gra­ni­cach admi­ni­stra­cyj­nych Gdy­ni 6,00 zł
Opła­ta za rezy­gna­cję z zamó­wio­ne­go kur­su po pod­sta­wie­niu pojaz­du 12,00 zł