Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

W woje­wódz­twie ślą­skim ruszył pro­jekt dla mło­dych osób niepełnosprawnych

„Moje miej­sce na regio­nal­nym ryn­ku pra­cy. Pro­gram akty­wi­za­cji spo­łecz­no-zawo­do­wej mło­dych nie­peł­no­spraw­nych bez­ro­bot­nych z woje­wódz­twa ślą­skie­go” jest bez­płat­nym pro­jek­tem szko­le­nio­wym, współ­fi­nan­so­wa­nym ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Społecznego,a jego reali­za­cją zaj­mu­je się fir­ma EMAT.

Pro­jekt zakła­da pomoc w zdo­by­ciu doświad­cze­nia zawo­do­we­go i kwa­li­fi­ka­cji dosto­so­wa­nych do potrzeb regio­nal­ne­go ryn­ku pra­cy oraz daje szan­sę na uzy­ska­nie i utrzy­ma­nie zatrud­nie­nia. W ramach pro­jek­tu uczest­ni­cy obję­ci zosta­ną wspar­ciem psy­cho­lo­gicz­nym i zawo­do­wym (cykl warsz­ta­tów i indy­wi­du­al­nych spo­tkań z zakre­su umie­jęt­no­ści poru­sza­nia się po ryn­ku pra­cy, zna­jo­mo­ści swo­ich praw, ale tak­że pozwa­la­ją­cych prze­ła­mać nega­tyw­ne myśle­nie, tak czę­ste, gdy poszu­ki­wa­nie pra­cy koń­czy się nie­po­wo­dze­niem). Ponad­to, udział w pro­jek­cie gwa­ran­tu­je im odby­cie kur­su zawo­do­we­go (jeden z trzech do wybo­ru: pra­cow­nik biu­ro­wy, pra­cow­nik ochro­ny fizycz­nej i spe­cja­li­sta ds. sprze­da­ży), indy­wi­du­al­ną pomoc pośred­ni­ka pra­cy.
Pro­jekt umoż­li­wia rów­nież wzię­cie udzia­łu w pół­rocz­nym płat­nym sta­żu (mie­sięcz­na wyso­kość wyna­gro­dze­nia na sta­żu to 1600 zł brut­to brut­to). Za przy­stą­pie­nie do pro­jek­tu nie tyl­ko nic się nie pła­ci, ale jesz­cze zysku­je się sty­pen­dium wypła­ca­ne w trak­cie trwa­nia szko­leń, dodat­ko­wo zwra­ca­ny jest uczest­ni­kom koszt dojaz­du na wszyst­kie zajęcia.

Szcze­gó­ły doty­czą­ce pro­jek­tu, warun­ki uczest­nic­twa w nim oraz nie­zbęd­ne doku­men­ty rekru­ta­cyj­ne znaj­dą Pań­stwo na stro­nie pro­jek­tu:
www.moje-miejsce-program.pl oraz pro­fi­lu na Face­bo­oku: www.facebook.pl

Wszyst­kie zain­te­re­so­wa­ne oso­by zapra­sza­my tak­że do kon­tak­tu z Biu­rem Pro­jek­tu, miesz­czą­cym się w cen­trum Kato­wic przy ul. Opol­skiej 22, tel. 506 648 726, 506 648 745, ema­il: projekt.mojemiejsce@gmail.com

Pamię­taj­cie! Rekru­ta­cja trwa do 31 lip­ca 2013! Licz­ba miejsc ograniczona!