Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

INTE­GRA­CYJ­NY KLUB SPOR­TO­WY JELE­NIA GÓRA

Klub któ­ry inte­gru­je nie­peł­no­spraw­nych oraz młodzież.

      Przed ponad pół­to­ra roku temu na mapie spor­to­wej Jele­niej Góry poja­wił się nowy klub. Jest to Inte­gra­cyj­ny Klub Spor­to­wy, któ­ry w swo­jej dzia­łal­no­ści sku­pia się na siat­kar­skim szko­le­niu osób nie­peł­no­spraw­nych oraz młodzieży.

      Inte­gra­cyj­ny Klub Spor­to­wy Jele­nia Góra ist­nie­je od stycz­nia 2011 roku. Wte­dy to w jego ramach to zosta­ły utwo­rzo­ne dwie sek­cje spor­to­we. W lutym roz­po­czę­to zaję­cia sek­cji siat­ków­ki na sie­dzą­co zarów­no dla osób nie­peł­no­spraw­nych jak i peł­no­spraw­nych. Nato­miast w maju 2011 zosta­ła utwo­rzo­na sek­cja siat­ków­ki dziew­cząt z jele­nio­gór­skich szkół.
      Klub został utwo­rzo­ny z myślą o orga­ni­za­cji zajęć dla osób nie­peł­no­spraw­nych jak i jele­nio­gór­skiej mło­dzie­ży, któ­ra w obec­nych cza­sach ma coraz mniej zain­te­re­so­wań jak i moż­li­wo­ści reali­zo­wa­nia się – mówi pre­zes IKS Jerzy Sar­na. W przy­pad­ku mło­dzie­ży Klub orga­ni­zu­je im zaję­cia spor­to­we oraz bio­rą oni udział w zawo­dach spor­to­wych co pochła­nia więk­szość ich cza­su pozasz­kol­ne­go. To samo doty­czy osób nie­peł­no­spraw­nych — klub jest po to by nie żyli tyl­ko pra­cą i domem ale tak­że by roz­wi­ja­li się, pozna­wa­li innych ludzi oraz inte­gro­wa­li ze spo­łe­czeń­stwem.
      Zaję­cia siat­ków­ki na sie­dzą­co odby­wa­ły się w roku szkol­nym 2011/12 na sali Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 8 w Jele­niej Górze, nato­miast mło­dzież mia­ła zaję­cia na sali ZSO nr 1 im. Ste­fa­na Żerom­skie­go. W roku 2011 zarów­no oso­by nie­peł­no­spraw­ne jak i mło­dzież bra­li udział w zawo­dach zarów­no w Jele­niej Górze jak i w War­sza­wie, Wro­cła­wiu, Żaro­wie oraz wie­lu innych. W trak­cie waka­cji odby­ły się dwa tur­nie­je dla mło­dzie­ży. Spo­rym osią­gnię­ciem klu­bu było powo­ła­nie w roku 2012 Pio­tra Toś­ko na zgru­po­wa­nie Kadry Pol­ski w Siat­ków­ce na sie­dzą­co oraz zauwa­że­nie przez inne Klu­by nasze­go woje­wódz­twa dzia­ła­nia i funk­cjo­no­wa­nia sek­cji siat­ków­ki dziew­cząt, owo­cu­ją­ce zapro­sze­nia­mi na tur­nie­je towa­rzy­skie.
Obec­nie w sek­cji siat­ków­ki dziew­cząt jest 13 zawod­ni­czek lecz trwa­ją obec­nie roz­mo­wy w celu pozy­ska­nia kil­ku nowych. Nato­miast siat­ka­rzy na sie­dzą­co jest aktu­al­nie ośmiu i są nadal poszu­ki­wa­ne nowe oso­by.
      W nad­cho­dzą­cym sezo­nie 2012/13 klub będzie kon­ty­nu­ował zada­nie “Siat­kar­ska Jele­nia Góra — Moje Mia­sto”, pod­czas któ­re­go są orga­ni­zo­wa­ne licz­ne impre­zy i zawo­dy dla jele­nio­gór­skiej i nie tyl­ko mło­dzie­ży – mówi J. Sar­na. A tak­że kil­ka imprez inte­gra­cyj­nych dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Obec­nie są tak­że pro­wa­dzo­ne roz­mo­wy z dyrek­cja­mi szkół pod­sta­wo­wych w celu nawią­za­nia współ­pra­cy szko­le­nio­wej i wyło­wie­nia kil­ku nowych talen­tów. Kwe­stia tyl­ko czy sami zain­te­re­so­wa­ni będą chcie­li aktyw­nie ćwi­czyć, bo jak wia­do­mo mło­dzież jak i oso­by nie­peł­no­spraw­ne coraz mniej się rusza­ją, wybie­ra­jąc tele­wi­zor czy komputer.

Wszel­kie infor­ma­cje na temat klu­bu jak i jego aktu­al­nej dzia­łal­no­ści oraz pro­wa­dzo­nych zajęć moż­na uzy­skać pod nr tele­fo­nu 604–805-136 oraz 600–815-898
lub mailem iksjeleniagora@gmail.com
Moż­na tak­że dowie­dzieć się wię­cej ze stro­ny klu­bo­wej IKS