Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

AMP FUT­BOL

Jest to pił­ka noż­na dla osób po jed­no­stron­nych ampu­ta­cjach lub z wada­mi wro­dzo­ny­mi koń­czyn. Gra toczy się na małych boiskach typu „Orlik”. Dru­ży­na liczy sied­miu zawod­ni­ków. Gra­ją­cy w polu mają ampu­to­wa­ną koń­czy­nę dol­ną, a bram­ka­rze gór­ną. Pod­sta­wo­we zasa­dy gry są takie same jak w zwy­kłej pił­ce noż­nej. Mecz trwa dwa razy po dwa­dzie­ścia minut. Zasa­da spa­lo­ne­go nie obo­wią­zu­je, a auty wyko­ny­wa­ne są jak rzu­ty wol­ne pośred­nie. Zawod­ni­cy nie uży­wa­ją pro­tez tyl­ko meta­lo­wych kul. Zagra­nie pił­ki kulą lub kiku­tem trak­to­wa­ne jest jak zagra­nie ręką. Dys­cy­pli­na ta powsta­ła w USA w latach osiem­dzie­sią­tych ubie­głe­go wie­ku. Wymy­śli­ła ją gru­pa nie­peł­no­spraw­nych nar­cia­rzy, z Donem Ben­net­tem na cze­le, jako spo­sób na utrzy­ma­nie aktyw­no­ści fizycz­nej rów­nież w lecie. Zain­te­re­so­wał się nią pro­fe­sjo­nal­ny sędzia pił­kar­ski Bill Bar­ry i zaczął dyna­micz­nie pro­pa­go­wać. Dzię­ki jego sta­ra­niom mecze pił­ka­rzy po ampu­ta­cjach roz­gry­wa­ne były w trak­cie dużych imprez sportowych.

      W 1984 w Seat­tle odbył się pierw­szy tur­niej mię­dzy­na­ro­do­wy. W 1987 pierw­sze nie­ofi­cjal­ne mistrzo­stwa świa­ta wygra­ła dru­ży­na z Sal­wa­do­ru. W 2005 roku powsta­ła WAFF – Świa­to­wa Fede­ra­cja Pił­ka­rzy Ampu­to­wa­nych, któ­ra dwa lata póź­niej zor­ga­ni­zo­wa­ła w Tur­cji pierw­sze ofi­cjal­ne mistrzo­stwa świa­ta z udzia­łem dwu­na­stu repre­zen­ta­cji. W kolej­nych w Argen­ty­nie w 2010 roku, wzię­ło udział już 18 dru­żyn. Mecz fina­ło­wy z udzia­łem gospo­da­rzy i Uzbe­ki­sta­nu, któ­ry obro­nił tytuł, obser­wo­wa­ło 10 000 kibi­ców. Usta­lo­no już ter­mi­ny kolej­nych mistrzostw. Odbę­dą się w paź­dzier­ni­ku tego roku w Kali­nin­gra­dzie w Rosji, w 2014 – w Japo­nii, a w 2016 w Rio de Jane­iro w Bra­zy­lii.
      Amp Fut­bol upra­wia­ny jest w ponad 25 kra­jach, do któ­rych sta­le dołą­cza­ją nowe. W Anglii, Tur­cji, USA, Sal­wa­do­rze i Bra­zy­lii pro­wa­dzo­ne są nawet roz­gryw­ki ligo­we. Dys­cy­pli­na zosta­ła uzna­na przez FIFA i być może nie­dłu­go znaj­dzie się w pro­gra­mie para­olim­piad.       Pol­ska repre­zen­ta­cja zade­biu­to­wa­ła na prze­ło­mie mar­ca i kwiet­nia tego roku w Man­che­ste­rze na Tur­nie­ju Czte­rech Naro­dów. Zaję­ła dru­gie miej­sce za Anglią, a wyprze­dzi­ła Irlan­dię i Niem­cy. Opie­ku­je się nią Sto­wa­rzy­sze­nie „Amp Fut­bol”, któ­re jako cel dzia­ła­nia posta­wi­ło sobie wypro­mo­wa­nie tej dys­cy­pli­ny, stwo­rze­nie regu­lar­nie tre­nu­ją­cych i rywa­li­zu­ją­cych ze sobą dru­żyn oraz sil­nej repre­zen­ta­cji Pol­ski. Odby­wa­ją się zgru­po­wa­nia, w któ­rych dotych­czas uczest­ni­czy­ło ponad trzy­dzie­stu zawod­ni­ków. Aktyw­nie wspie­ra zespół Pol­ski Zwią­zek Pił­ki Noż­nej.
      Sto­wa­rzy­sze­nie nadal poszu­ku­je chęt­nych do gry w Amp Fut­bol, któ­ry w Pol­sce sta­wia dopie­ro pierw­sze kro­ki. Zain­te­re­so­wa­ni mogą pisać na adres: ul. Kro­śnie­wic­ka 15, 03–601 War­sza­wa. Bliż­sze szcze­gó­ły moż­na zna­leźć na stro­nie inter­ne­to­wej www.ampfutbol.pl.

GEL