Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

HOSPI­CJUM W SKOCZOWIE

Sko­czów, to nie­wiel­kie mia­sto w woje­wodz­twie ślą­skim w powie­cie cie­szyń­skim, na sta­łe miesz­ka tutaj ok. 15 tysię­cy ludzi. Pra­wa miej­skie Sko­czów otrzy­mał w dru­giej poło­wie XIII wie­ku, ale zda­niem histo­ry­ków począt­ków miej­sco­wo­ści nale­ży szu­kać znacz­nie wcze­śniej. Tutaj wła­śnie, dzię­ki wspa­ciu świa­to­wej orga­ni­za­cji Habi­tat for Huma­ni­ty, w murach byłe­go klasz­to­ru sióstr zakon­nych, Słu­żeb­ni­czek Dębic­kich, powsta­nie hospi­cjum. Nie­zbęd­na jest moder­ni­ca­cja obiek­tu, dzier­ża­wio­ne­go obec­nie przez gmi­nę Sko­czów. Obec­nie w budyn­ku dzia­ła świe­tli­ca śro­do­wi­sko­wa. Aby utwo­rzyć w tym miej­scu sta­cjo­nar­ne hospi­cjum potrzeb­na będzie tak­że zgo­da władz klasz­to­ru, któ­re prze­ka­za­ły gmi­nie obiekt na zasa­dzie uży­cze­nia. W dzia­la­nia na rzecz utwo­rze­nia hospi­cjum zaan­ga­żo­wa­ni są slą­scy par­la­men­ta­riu­sze oraz wła­dze Sko­czo­wa. Ini­cja­to­rzy przed­się­wzie­cia pod­kre­sla­ja, że taka ini­cja­ty­wa jest nie­zwy­kle potrzeb­na. Wolon­ta­riu­sze cie­szyń­skie­go hospi­cjum “Otwar­te Drzwi” w ubie­głym roku pomo­gli ponad pięć­dzie­sę­ciu pacjen­tom. Pomoc ta siłą rze­czy mia­ła cha­rak­ter dojaz­do­wy dla­te­go też utwo­rze­nie sta­cjo­nar­ne­go hospi­cjum w Sko­czo­wie jest tak waż­ne, a przy wspar­ciu wspo­mnia­nej orga­ni­za­cji Habi­tat for Huma­ni­ty dzia­ła­nia zwią­za­ne z utwo­rze­niem hospi­cjum nabie­ra­ją bar­dzo real­nych kształ­tów. Przy­po­mnieć w tym miej­scu nale­ży, że wspo­mnia­na orga­ni­za­cja zosta­ła zało­żo­na w 1976 roku przez Mil­lar­da Ful­le­ra i jego żonę Lin­dę w USA w sta­nie Geo­r­gia w pobli­żu mia­stecz­ka Ame­ri­cus. Na począt­ku dzia­łal­ność fun­da­cji opie­ra­ła się na budo­wie domów przez ich przy­szłych wła­ści­cie­li, wolon­ta­riu­szy, przy wspar­ciu dar­czyń­ców i fun­da­cji. Dzię­ki tej dzia­łal­no­ści rodzi­ny, któ­re nie mogły sobie pozwo­lić na kre­dyt hipo­tecz­ny, mogły zre­ali­zo­wać marze­nie o wła­snym domu, W sto­sun­ko­wo krót­kim cza­sie spo­sób dzia­łal­ność Habi­tat for Huma­ni­ty roz­sze­rzy­ła się na cały świat, a orga­ni­za­cja roz­sze­rzy­ła dzia­łal­ność zaj­mu­jąc się już nie tyl­ko budo­wą domów, ale tak­że remon­ta­mi, orga­ni­za­cją świe­tlic śro­do­wi­sko­wych, ośrod­ków dla cho­rych, czy osób nie­peł­no­spraw­nych. Dwa­dzie­scia lat temu Adam Król, obec­ny dyrek­tor Habi­tat for Huma­ni­ty w Gli­wi­cach, posta­no­wił utwo­rzyć pla­ców­kę HFH tak­że w Pol­sce I zaan­ga­żo­wać sie w jej dzia­łal­ność. Pomysł oka­zał sie bar­dzo uda­ny, a w okre­sie osta­nich dwóch dzie­siąt­ków lat w histo­riię dzia­łań orga­ni­za­cji wpi­sa­ło swo­je nazwi­ska wie­lu zna­nych miesz­kań­ców regio­nu. Wszyst­ko zatem wska­zu­je na to, że utwo­rze­nie sta­cjo­nar­ne­go hospi­cjum w Sko­czo­wie sta­no­wić będzie jesz­cze jeden pozy­tyw­nie zre­ali­zo­wa­ny projekt.

 

SZY­MON WAŁACHOWSKI