Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dwa meda­le naszych nie­peł­no­spraw­nych zawod­ni­ków w Słubicach

Dużym suk­ce­sem zawod­ni­ków Jele­nio­gór­skie­go Klu­bu Sportowo–Rehabilitacyjnego zakoń­czył się start w Mistrzo­stwach Pol­ski Osób Nie­peł­no­spraw­nych roze­gra­nych w dniach 28–30 czerw­ca w Słu­bi­cach. Nasi zawod­ni­cy zdo­by­li 2 meda­le.
Sre­bro w pchnię­ciu kulą wywal­czył Łukasz Wol­ski, brą­zo­wy krą­żek zawisł na szyi Wik­to­ra Żuryń­skie­go star­tu­ją­ce­go w kon­ku­ren­cji rzu­tu oszcze­pem. Pozo­sta­li zawod­ni­cy zali­czy­li rów­nież dobre wystę­py: Krzysz­tof Czar­kow­ski był czwar­ty w rzu­cie dys­kiem i szó­sty w rzu­cie oszcze­pem, Kamil Przy­staj­ko zajął czwar­tą pozy­cję w rzu­cie dys­kiem i siód­mą w rzu­cie oszcze­pem .Wszy­scy lek­ko­atle­ci rzu­ca­li z pozy­cji sie­dzą­cej z tzw. sie­dzi­ska (krze­sło o wyso­ko­ści 70 cm od zie­mi). Wyni­ki, zwłasz­cza mło­dych zawod­ni­ków (Wol­ski ma 21 lat, Przy­staj­ko 19 lat roku­ją dobrze na przy­szłość).
Występ w Słu­bi­cach był też poże­gnal­nym star­tem Wik­to­ra Żuryń­kie­go , któ­ry posta­no­wił zająć się teraz pra­cą szkoleniową.

 

Tekst publi­ku­je­my za zgo­dą Jelonka.com

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds