Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

PRA­WO A NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NI STUDENCI

Oso­ba z nie­peł­no­spraw­no­ścią, u któ­rej nie­spraw­ność powsta­ła w cza­sie trwa­nia stu­diów lub po ich zakoń­cze­niu, a któ­ra zde­cy­do­wa­ła się na pod­ję­cie dru­gie­go kie­run­ku stu­diów, nie może pobie­rać na nich sty­pen­dium spe­cjal­ne­go dla osób z niepełnosprawnością.

Rzecz­nik praw oby­wa­tel­skich w swo­im wystą­pie­niu do mini­stra edu­ka­cji naro­do­wej wska­zu­je na tę lukę praw­ną, któ­ra nie uwzględ­nia sytu­acji, kie­dy nie­peł­no­spraw­ność poja­wia się w cza­sie stu­diów lub po ich skoń­cze­niu. Stu­den­ci bądź absol­wen­ci w takiej sytu­acji życio­wej sta­ją przed nowy­mi wyzwa­nia­mi wyni­ka­ją­cy­mi z nie­peł­no­spraw­no­ści. Zda­rza się, że z tego powo­du oso­by te nie są w sta­nie wyko­ny­wać wyuczo­ne­go zawo­du i dla dal­szej swo­jej aktyw­no­ści muszą zdo­być kolej­ne kwa­li­fi­ka­cje. Stu­den­tom w takiej sytu­acji nie przy­słu­gu­je sty­pen­dium spe­cjal­ne dla osób nie­peł­no­spraw­nych, mimo iż nie korzy­sta­ły z nie­go na pierw­szym kie­run­ku stu­diów. Nale­ży przy tym zauwa­żyć, że w obo­wią­zu­ją­cym sta­nie praw­nym stu­dia na dru­gim kie­run­ku są płatne.

Według RPO wspar­cie tych osób poprzez sty­pen­dium umoż­li­wi im prze­kwa­li­fi­ko­wa­nie i dal­szy roz­wój zawo­do­wy. Rzecz­nik w swo­im piśmie pro­si mini­ster Bar­ba­rę Kudryc­ką o usto­sun­ko­wa­nie się do poru­szo­nej kwestii.

 

Opra­co­wał: Paweł Gluza