Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

WODZI­SŁAW­SKI ZAZ SIĘ ROZWIJA

Trwa roz­bu­do­wa Zakła­du Aktyw­no­ści Zawo­do­wej — Zakła­du Usług Pral­ni­czych. Jesie­nią tego roku pra­cę w zakła­dzie mogą zna­leźć kolej­ne oso­by niepełnosprawne.

Kon­cep­cja roz­bu­do­wa­nia Zakła­du poprzez dosto­so­wa­nie ist­nie­ją­cej w jego sąsiedz­twie kotłow­ni i uru­cho­mie­nie w jej budyn­ku pral­ni che­micz­nej powsta­ła pod koniec minio­ne­go roku. Zarząd Woje­wódz­twa Ślą­skie­go prze­ka­zał poło­wę potrzeb­nych środ­ków na tę inwe­sty­cję, tj. 370 tys. zł. Dru­gą poło­wę wyasy­gno­wa­ło Sta­ro­stwo Powia­to­we w Wodzi­sła­wiu Śl. Dodat­ko­wo ZAZ może liczyć na środ­ki PFRON ok. 200 tys. na wypo­sa­że­nie roz­bu­do­wa­nej czę­ści pralni.

Dzię­ki tej war­tej oko­ło milio­na zło­tych inwe­sty­cji w wodzi­sław­skim ZAZ powsta­je uni­ka­to­wy na ska­lę całe­go regio­nu nowo­cze­sny sys­tem wod­ne­go czysz­cze­nia gar­de­ro­by wet-cle­aning, któ­ry ma tę prze­wa­gę nad tra­dy­cyj­ny­mi pral­nia­mi che­micz­ny­mi, że jest cał­ko­wi­cie eko­lo­gicz­ny oraz nie tyl­ko czy­ści odzież, ale pozba­wia ją zapa­chu. Przede wszyst­kim jed­nak w Zakła­dzie znaj­dą pra­cę kolej­ne oso­by nie­peł­no­spraw­ne, któ­re ze wzglę­du na swój stan zdro­wia prak­tycz­nie nie mają szans na zna­le­zie­nie zatrud­nie­nia na otwar­tym ryn­ku pracy.

 

Opra­co­wał: Paweł Gluza