Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

DIE­TA DASH

W pew­nym wie­ku pro­ble­my z ciśnie­niem krwi może mieć każ­dy. W związ­ku z tym powin­ni­śmy zatrosz­czyć się o to, co jemy. Pra­gnie­my zatem zapre­zen­to­wać die­tę, któ­ra ma za zada­nie obni­żyć ciśnie­nie krwi. Die­ta DASH dzię­ki spe­cjal­nym zało­że­niom, przy jej regu­lar­nym sto­so­wa­niu, pozwa­la obni­żyć ciśnie­nie krwi bez koniecz­no­ści wyko­rzy­sta­nia do tego che­micz­nych far­ma­ceu­ty­ków. Leki nie­ste­ty czę­sto tyl­ko masku­ją pro­blem. Tak bywa też w przy­pad­ku tych na nad­ci­śnie­nie. Dla­te­go oprócz leków war­to sto­so­wać rów­nież odpo­wied­nią dietę.

Pod­sta­wo­wym zało­że­niem die­ty DASH jest spo­ży­wa­nie warzyw i owo­ców, a tak­że wszel­kie­go rodza­ju pro­duk­tów, któ­re mają niską zawar­tość tłusz­czu. Celem die­ty jest rów­nież obni­że­nie spo­ży­cia soli. Efek­ty sto­so­wa­nia tej kura­cji zauwa­żyć moż­na już po 14 dniach. Wszyst­ko jest uza­leż­nio­ne od tego, z jak dużym nad­ci­śnie­niem się zma­ga­my. Jeże­li jest ono wyso­kie, efek­ty dostrze­że­my z dnia na dzień. Die­ta odpo­wied­nio sto­so­wa­na wpły­wa tak­że na obni­że­nie cho­le­ste­ro­lu, co z kolei wpły­wa na popra­wie­nie pra­cy ser­ca oraz na wagę. Die­ta DASH w połą­cze­niu z odpo­wied­nim pro­gra­mem ćwi­cze­nio­wym oddzia­łu­je pozy­tyw­nie na gospo­dar­kę insu­li­no­wą orga­ni­zmu. Dowie­dzio­no, że w cią­gu 30 dni obni­ża ona ciśnie­nie śred­nio o 10mm Hg. Jeże­li chce­my, aby efekt był trwa­ły, die­ta powin­na być sto­so­wa­na przez całe życie. W sytu­acji, kie­dy powró­ci­my do daw­nych nawy­ków żywie­nio­wych, pro­ble­my z nad­ci­śnie­niem rów­nież mogą powrócić.

Die­ta wbrew pozo­rom nie jest uciąż­li­wa. Już po pierw­szych dniach kura­cju­sze przy­zwy­cza­ja­ją się do jej nie­któ­rych zało­żeń. Spe­cja­li­ści, któ­rzy pole­ca­ją die­tę DASH pod­kre­śla­ją fakt, że oprócz przy­ję­cia nawy­ków żywie­nio­wych war­to zmie­nić przy tym swój styl życia. Naj­lep­sze efek­ty osią­ga­ją te oso­by, któ­re regu­lar­nie sto­su­ją zale­ce­nia die­ty i są do niej pozy­tyw­nie nasta­wio­ne – nie są przy­mu­sza­ne do jej sto­so­wa­nia. Ponad­to war­to zazna­czyć, że zdro­wy styl życia pozy­tyw­nie wpły­wa też na ogól­ną kon­dy­cję, stan organizmu.

Die­ta DASH wymie­nia sie­dem grup pro­duk­tów spo­żyw­czych. Każ­da gru­pa ma okre­ślo­ną licz­bę por­cji, jakie moż­na spo­żyć w cią­gu dnia. W przy­pad­ku tej die­ty nale­ży liczyć kalo­rie. Mak­sy­mal­na daw­ka to 2000 kcal dzien­nie, mini­mal­na zaś 1600 kcal. W trak­cie sto­so­wa­nia die­ty istot­ne jest to, aby spo­ży­wać nie­wiel­kie por­cje w cią­gu całe­go dnia. W związ­ku z tym mini­mal­na ilość posił­ków spo­ży­tych w cią­gu dnia powin­na wyno­sić 6. Die­ta nie narzu­ca żad­nych restryk­cji odno­śnie łącze­nia poszcze­gól­nych skład­ni­ków posił­ków. Jemy to co chce­my, kie­dy chce­my i w jakiej ilo­ści chce­my, trzy­ma­jąc się oczy­wi­ście pod­sta­wo­we­go harmonogramu.

Poni­żej przed­sta­wio­no sie­dem grup pro­duk­tów wraz ze wska­za­niem ich ilo­ścio­we­go udzia­łu w ogól­nej licz­bie posił­ków w cią­gu dnia dla die­ty 2000 kcal.

  • Pro­duk­ty peł­no­ziar­ni­ste – 7 do 8
  • Owo­ce – 4 do 5
  • Warzy­wa – 4 do 5
  • Pro­duk­ty o niskiej zawar­to­ści tłusz­czu – 2 do 3
  • Chu­de mię­so, ryby, drób – nie wię­cej niż 2
  • Orze­chy, roślin­ny strącz­ko­we, nasio­na – 4 do 5 w cią­gu tygodnia
  • Sło­dy­cze – zabronione