Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

DIE­TA CUKRZYCOWA

Die­ta cukrzy­co­wa wyma­ga dys­cy­pli­ny. Wła­ści­wie sto­so­wa­na pomo­że w utrzy­ma­niu odpo­wied­niej har­mo­nii cukru w orga­ni­zmie. Die­ta ta posia­da głów­ne zasto­so­wa­nie u osób cho­rych na cukrzy­cę, jed­nak­że sto­so­wać mogą ją rów­nież oso­by, któ­re nie chcą zapaść na tą cho­ro­bę. Prze­cież lepiej zapo­bie­gać niż leczyć. Ten spo­sób żywie­nia sto­so­wać może każ­da oso­ba z uwzględ­nie­niem indy­wi­du­al­ne­go dzien­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia na kalo­rie. W tej kwe­stii naj­lep­szym roz­wią­za­niem jest kon­sul­ta­cja z leka­rzem. Do pod­sta­wo­wych zasad die­ty cukrzy­co­wej należą:

prze­strze­ga­nie dzien­ne­go har­mo­no­gra­mu żywie­nio­we­go. Ozna­cza to, że pierw­szy posi­łek spo­ży­wa­my naj­póź­niej do 2 godzin po prze­bu­dze­niu, a ostat­ni do 2 godzin przed snem;

die­ta musi być opar­ta o dzien­ny har­mo­no­gram zapo­trze­bo­wa­nia na kalo­rie;
posił­ki powin­ny zawie­rać każ­dą jed­ną gru­pę pokar­mo­wą, czy­li tłusz­cze, węglo­wo­da­ny, biał­ka itd.;
pro­duk­ty naj­bar­dziej zale­ca­ne, zawie­ra­ją­ce biał­ko to ryby i chu­de mię­sa. Oczy­wi­ście rów­nież moż­na zasto­so­wać rośli­ny strącz­ko­we, a tak­że chu­dy nabiał;
źró­dła­mi tłusz­czu w die­cie mogą być ole­je roślin­ne, orzechy;

Sto­so­wać może­my wszyst­kie warzy­wa z wyłą­cze­niem ziem­nia­ków, bura­ków, a tak­że kuku­ry­dzy. Te nale­ży spo­ży­wać jak naj­rza­dziej, max. 2 razy w tygo­dniu; nale­ży spo­ży­wać napo­je bez dodat­ku cukru, oczy­wi­ście naj­lep­sza jest zwy­kła, czy­sta, nie­ga­zo­wa­na woda, lub też kawa bez cukru;

Posił­ki w die­cie cukrzy­co­wej nale­ży jadać dość czę­sto w mniej­szych ilo­ściach. Naj­le­piej, by odby­wa­ło się to w 3–4 godzin­nych odstę­pach cza­so­wych. To przy­czy­nia się do wyzby­cia uczu­cia gło­du. To z kolei wią­że się ze zmniej­sze­niem stę­że­nia cukru w naszym orga­ni­zmie. Na ogół przy tej die­cie zale­ca się 3 głów­ne posił­ki, tj. śnia­da­nie, obiad, kola­cja oraz 2 prze­ką­ski w trak­cie dnia, tj. II śnia­da­nie i pod­wie­czo­rek. Dzien­ny plan żywie­nio­wy opar­ty o die­tę cukrzy­co­wą powi­nien skła­dać się z węglo­wo­da­nów (50–60%), tłusz­czy (30%), a tak­że biał­ka (10–15%).

Pro­duk­ty sto­so­wa­ne w diecie:

nabia­ły — kefir, twa­róg, jogurt
pie­czy­wo — peł­no­ziar­ni­ste, razo­we
kasze — gru­bo­ziar­ni­ste
ryż, maka­ro­ny
warzy­wa — nasio­na roślin strącz­ko­wych, faso­la, socze­wi­ca, ogór­ki, pomi­do­ry, kala­fior, papry­ka, rzod­kiew­ka, sała­ta zie­lo­na, szpa­ra­gi, kapu­sta pekiń­ska, seler, bruk­sel­ka
owo­ce — arbu­zy, grejp­fru­ty, śliw­ki, wino­gro­na, bana­ny, poma­rań­cze, tru­skaw­ki, jabł­ka (owo­ce te spo­ży­wa­my w ilo­ściach 200–300 g na dobę)
biał­ka — mię­so z kur­cza­ka, chu­de gatun­ki mię­sa (cie­lę­ci­na, woło­wi­na, indyk), ryby mor­skie (nale­ży pamię­tać o nor­mie dobo­wej, tj. 300 g)

Oso­by sto­su­ją­ce die­tę cukrzy­co­wą powin­ny pić dużo wody mine­ral­nej, soku pomi­do­ro­we­go, kawy, her­ba­ty – oczy­wi­ście bez cukru. Sto­so­wa­nie die­ty cukrzy­co­wej wyklu­cza picie napo­jów sło­dzo­nych typu cola, pep­si. Die­ta wyklu­cza rów­nież spo­ży­wa­nie alkoholu.

Przy­kła­do­wy dzien­ny jadłospis:

I śnia­da­nie — musli, kawa z mle­kiem;
II śnia­da­nie — kanap­ki z pie­czy­wa peł­no­ziar­ni­ste­go z masłem, sała­tą, pomi­do­rem i wędli­ną dro­bio­wą;
Obiad — duszo­na pierś z kur­cza­ka, kasza, sałat­ka z kapu­sty pekiń­skiej;
Pod­wie­czo­rek — kanap­ki z chu­dym twa­ro­giem, szczy­pior­kiem i do tego dowol­ne warzy­wo, np. pomi­dor;
Kola­cja — kanap­ki z chu­dym twa­ro­giem, szczy­pior­kiem i do tego dowol­ne warzy­wo, np. pomidor;