Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

DIE­TA ANTYSTRESOWA

W zwal­cze­niu stre­su poma­ga magnez i wita­mi­na B6. Dobrze więc na nas wpły­nie zasto­so­wa­nie detok­su anty­stre­so­we­go po ner­wo­wym tygo­dniu. Die­ta anty­stre­so­wa trwa dwa dni. Moż­na ją prze­pro­wa­dzać co tydzień. Posił­ki, w trak­cie jej sto­so­wa­nia przy­pra­wiaj zio­ła­mi, któ­re zrów­no­wa­żą twój spo­kój i nastrój. Do potraw doda­waj na przy­kład bazy­lię i świe­żą meli­sę. Dodat­ko­wo w odstre­so­wa­niu pomo­że picie wody mine­ral­nej (oko­ło dwóch litrów dzien­nie). W wal­ce ze stre­sem wyko­rzy­stać rów­nież możesz kakao oraz her­bat­ki zio­ło­we. Ide­al­ne do tego są napa­ry z szał­wii, dziu­raw­ca, czy meli­sy. Spo­ży­cie powyż­szych pro­duk­tów wzbo­ga­ci die­tę o magnez, a tak­że wita­mi­ny B6. Ich uzu­peł­nie­nie zła­go­dzi nie­po­kój, a ty odzy­skasz rów­no­wa­gę psy­chicz­ną i lepiej zapa­nu­jesz nad emo­cja­mi. Tego typu posił­ki nie obcią­ża­ją orga­ni­zmu, a odpo­wied­nia daw­ka błon­ni­ka uspraw­ni jego oczyszczenie.

Poni­żej przed­sta­wia­my przy­kła­do­wy jadło­spis diety.

Dzień I

Śnia­da­nie: jogurt natu­ral­ny, 2 grzan­ki z chle­ba peł­no­ziar­ni­ste­go z twa­roż­kiem ziar­ni­stym, szczy­pio­rem i rzod­kiew­ką
II śnia­da­nie: 2 orze­chy wło­skie, 2 kost­ki gorz­kiej cze­ko­la­dy
Obiad: kasza gry­cza­na z goto­wa­ny­mi bro­ku­ła­mi, pstrąg pie­czo­ny w folii
Pod­wie­czo­rek: 250 ml soku z mar­chwi, 6 obra­nych mig­da­łów
Kola­cja: 2 krom­ki chle­ba peł­no­ziar­ni­ste­go z pastą tuń­czy­ko­wo-twa­ro­go­wą, całość opró­szo­na kieł­ka­mi pszenicy

Dzień II

Śnia­da­nie: jogurt natu­ral­ny, Muesli z bana­nem i suszo­ny­mi more­la­mi
II śnia­da­nie: sok pomi­do­ro­wy
Obiad: maka­ron razo­wy, surów­ka z kapu­sty pekiń­skiej, cie­lę­ci­na duszo­na
Pod­wie­czo­rek: sałat­ka z brzo­skwi­ni, wino­gron, orze­chów wło­skich
Kola­cja: 2 krom­ki chle­ba gra­ham, łosoś wędzo­ny, surów­ka z cyko­rii, kieł­ków mie­sza­nych z sosem jogurtowym