Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

DIE­TA ANTYCELLULITOWA

Cel­lu­lit jest jed­nym z naj­bar­dziej powszech­nych pro­ble­mów doty­czą­cych skó­ry, któ­ry doty­ka więk­szość kobiet na całym świe­cie. Sza­cu­je się, że oko­ło 80% przed­sta­wi­cie­lek płci pięk­nej zma­ga się ze skór­ką poma­rań­czo­wą. Wal­ka z nią nie jest pro­sta — wyma­ga zasto­so­wa­nia róż­no­rod­ne­go rodza­ju metod, kon­se­kwen­cji i sil­nej woli. Dzię­ki umie­jęt­ne­mu połą­cze­niu dzia­ła­nia kosme­ty­ków, aktyw­no­ści fizycz­nej a tak­że die­ty, moż­na zna­czą­co zre­du­ko­wać nie­chcia­ne zgru­bie­nia i nie­este­tycz­ne grud­ki poja­wia­ją­ce się naj­czę­ściej w oko­li­cach ud, kolan i poślad­ków. Poni­żej pre­zen­tu­je­my anty­cel­lu­li­to­wą die­tę, któ­ra jest nie tyl­ko nie­zwy­kle pomoc­na, lecz nawet koniecz­na w wal­ce ze skór­ką pomarańczową.

Na począt­ku chcie­li­by­śmy omó­wić pod­sta­wo­we zasa­dy oma­wia­ne­go tutaj pro­gra­mu żywie­nio­we­go. Przede wszyst­kim, dobrze jest jeść mało, lecz czę­sto. Nie­zwy­kle istot­ne jest tak­że regu­lar­ne przyj­mo­wa­nie posił­ków i nie omi­ja­nie żad­ne­go z nich (szcze­gól­nie śnia­dań, któ­re powin­ny dostar­czać nam nie­zbęd­nej ener­gii na resz­tę dnia). Die­ta anty­cel­lu­li­to­wa powin­na być odpo­wied­nio zbi­lan­so­wa­na i boga­ta w nie­prze­two­rzo­ne, świe­że pro­duk­ty (zwłasz­cza warzy­wa i owo­ce). Naj­le­piej uni­kać jest potraw sma­żo­nych i duszo­nych w tłu­stych lub śmie­ta­no­wych sosach. Zamiast tego, dobrze jest przy­go­to­wy­wać posił­ki poprzez goto­wa­nie na parze lub pieczenie.

Nie­zwy­kle istot­nym zale­ce­niem die­ty anty­cel­lu­li­to­wej jest rezy­gna­cja lub znacz­ne ogra­ni­cze­nie soli, gdyż zatrzy­mu­je ona w naszym orga­ni­zmie wodę i tok­sy­ny. Zamiast tej przy­pra­wy, może­my spo­koj­nie się­gać po świe­że zio­ła, czo­snek, cebu­lę, bazy­lię, estra­gon, ore­ga­no itp. Nasze menu powin­no skła­dać się z chu­de­go mię­sa, dro­biu, ryb oraz nabia­łu. Może­my tak­że jak naj­czę­ściej się­gać po cytru­sy, któ­re wspo­ma­ga­ją odtwa­rza­nie wpły­wa­ją­cych na popra­wę wyglą­du skó­ry włó­kien kola­ge­nu. Pole­ca­my zapo­zna­nie się z arty­ku­łem doty­czą­cym die­ty gra­pe­fru­ito­wej, któ­ra jest jed­nym z naj­bar­dziej sku­tecz­nych pro­gra­mów żywie­nio­wych wspo­ma­ga­ją­cych wal­kę ze skór­ką poma­rań­czo­wą. Pod­czas wal­ki z cel­lu­li­tem świet­nie spraw­dza­ją się tak­że dzia­ła­ją­ce prze­ciw­o­brzę­ko­wo pro­duk­ty boga­te w potas, w tym sała­ta, pomi­do­ry i ziem­nia­ki. War­to się­gać rów­nież po wita­mi­nę B, któ­rą znaj­dzie­my w jajach, droż­dżach i kieł­kach zbóż. Szcze­gól­nie waż­ne w wal­ce ze skór­ką poma­rań­czo­wą są pro­duk­ty zawie­ra­ją­ce kwa­sy tłusz­czo­we ome­ga (np. ole­je roślin­ne, ryby, orze­chy, oli­wa) – uspraw­nia­ją one meta­bo­lizm i spa­la­nie tka­nek tłuszczowych.

Chcąc pozbyć się cel­lu­li­tu, nie może­my zapo­mi­nać o piciu co naj­mniej 2 litrów mine­ral­nej wody o niskiej zawar­to­ści sodu. Wspo­ma­ga ona wyda­la­nie z orga­ni­zmu wszel­kich ubocz­nych pro­duk­tów prze­mia­ny mate­rii, któ­re to przy­czy­nia­ją się do nasi­le­nia efek­tu skór­ki poma­rań­czo­wej. Oprócz wody, dobrze jest pić tak­że czer­wo­ną i zie­lo­ną her­ba­tę (uspraw­nia meta­bo­lizm) oraz napa­ry z ziół. Zale­ca­ne są rów­nież wszyst­kie pro­duk­ty dzia­ła­ją­ce moczo­pęd­nie a wiec: arbuz, pie­trusz­ka, seler, cze­re­śnie, truskawki.

Pod­czas sto­so­wa­nia die­ty anty­cel­lu­li­to­wej, nale­ży uni­kać potraw tłu­stych i moc­no przy­pra­wio­nych (w tym popu­lar­nych w dzi­siej­szych cza­sach dań typu fast food). Zawie­ra­ją one dużo soli i wyso­ko prze­two­rzo­nych pro­duk­tów, któ­re to są odra­dza­ne w każ­dym odpo­wied­nio zbi­lan­so­wa­nym pro­gra­mie żywie­nio­wym. Dobrze jest tak­że ogra­ni­czyć sło­dy­cze i alko­hol. Od cza­su do cza­su moż­na oczy­wi­ście się­gnąć po lamp­kę czer­wo­ne­go wina lub drink na bazie świe­żo wyci­śnię­te­go soku, lecz lepiej uni­kać wyso­ko­pro­cen­to­wych trun­ków. Jeże­li mamy ocho­tę na cos słod­kie­go, naj­le­piej jest wybrać gorz­ką cze­ko­la­dę o wyso­kiej zawar­to­ści kakao. Uni­kaj­my jed­nak cukru w czy­stej posta­ci, mlecz­nych dese­rów a tak­że sło­dzo­nych ser­ków. Dobrze jest tak­że ogra­ni­czyć lub zupeł­nie wyeli­mi­no­wać z menu czer­wo­ne mię­so, tłu­sty ser żół­ty, kawę oraz wędli­ny. Z nasze­go jadło­spi­su nale­ży defi­ni­tyw­nie wykre­ślić słod­kie napo­je gazowane.

Jak w jed­nym zda­niu moż­na scha­rak­te­ry­zo­wać die­tę anty­cel­lu­li­to­wą? Jest to przede wszyst­kim zdro­wy i lek­ki pro­gram żywie­nio­wy. Nie­zwy­kle istot­ny jest też fakt, że korzy­ści z jego sto­so­wa­nia mogą być róż­no­rod­ne – nie tyl­ko znacz­nie zre­du­ku­je­my upo­rczy­wą skór­kę poma­rań­czo­wą, lecz dodat­ko­wo może­my popra­wić wygląd naszej syl­wet­ki i stan skó­ry. Pamię­taj­my jed­nak, że die­ta będzie sku­tecz­na tyl­ko i wyłącz­nie wte­dy, jeśli nie potrak­tu­je­my jej jako meto­dy doraź­nej, lecz jako spo­sób odży­wia­nia, któ­ry war­to sto­so­wać przez resz­tę nasze­go życia.