Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

POD­WYŻ­KA CZYNSZU

Zgod­nie prze­pi­sa­mi wła­ści­ciel kamie­ni­cy ma pra­wo pod­nieść czynsz tyl­ko dwa razy w roku. Najem­ca otrzy­mu­je wte­dy pismo o trzy­mie­sięcz­nym wypo­wie­dze­niu umo­wy. W cią­gu dwóch mie­się­cy może nie wyra­zić zgo­dy na pod­wyż­kę i wów­czas umo­wa ule­ga roz­wią­za­niu lub zakwe­stio­no­wać ją poprzez zaskar­że­nie wła­ści­cie­la do sądu. Do cza­su zakoń­cze­nia cza­su trwa­nia umo­wy lub spra­wy sądo­wej pła­ci czynsz w dotych­cza­so­wej wysokości.

JAG