Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Oni chcą zmie­nić swo­je oto­cze­nie! Szu­kaj inspi­ra­cji wśród najlepszych

TAK DZIA­ŁA TAM-TAM­WORK, JEDEN Z PÓŁ­FI­NA­LI­STÓW KON­KUR­SU NA NAJ­LEP­SZE INNO­WA­CJE SPO­ŁECZ­NE. FOT. TAM-TAMWORK 

30 pomy­słów, któ­re mogą zmie­nić euro­pej­ski rynek pra­cy, a wśród nich dwie ini­cja­ty­wy z War­sza­wy! W grud­niu zeszłe­go roku por­tal Ekonomiaspoleczna.pl pisał o kon­kur­sie Komi­sji Euro­pej­skiej na naj­lep­sze inno­wa­cje spo­łecz­ne. Czas poznać pół­fi­na­li­stów kon­kur­su i być może, poszu­kać wśród nich inspiracji!

W kon­kur­sie mogły wziąć udział zarów­no oso­by fizycz­ne, gru­py nie­for­mal­ne jak i orga­ni­za­cje, któ­re zapro­po­nu­ją inno­wa­cyj­ne pomy­sły przy­czy­nia­ją­ce się do stwo­rze­nia szans na zatrud­nie­nie. Do wygra­nia jest 20 tysię­cy euro, któ­re mają pomóc w reali­za­cji inno­wa­cyj­ne­go pomy­słu. Ponad­to pół­fi­na­li­ści kon­kur­su mie­li moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z doradz­twa, któ­re­go celem było dopra­co­wa­nie pomysłu.

Inno­wa­cje spo­łecz­ne rozu­mia­ne są przez orga­ni­za­to­rów jako zupeł­nie nowe pomy­sły, łącze­nie ist­nie­ją­cych roz­wią­zań w nową całość lub znaj­do­wa­nie spo­so­bów pozwa­la­ją­cych na lep­sze funk­cjo­no­wa­nie dotych­cza­so­wych roz­wią­zań. Lista 30 pół­fi­na­li­stów poka­zu­je, co ozna­cza to w praktyce.

War­szaw­skie pro­jek­ty wśród najlepszych

Po pierw­sze war­to zauwa­żyć, że wśród pół­fi­na­li­stów znaj­du­ją się dwie pol­skie ini­cja­ty­wy. Pierw­sza z nich to Mama CoWork, czy­li prze­strzeń, w któ­rej mat­ki małych dzie­ci mogą połą­czyć aspi­ra­cje zawo­do­we z koniecz­no­ścią zaj­mo­wa­nia się potom­stwem. Mama CoWork łączy prze­strzeń cowor­kin­go­wą (czy­li dzie­lo­ną mię­dzy róż­ne przed­się­bior­czy­nie prze­strzeń biu­ro­wą) i mini inku­ba­tor przed­się­bior­czo­ści ze szko­le­nia­mi zawo­do­wy­mi oraz kwa­li­fi­ko­wa­ną opie­ką nad mały­mi dzieć­mi. Mło­de mamy, któ­re chcą wró­cić na rynek pra­cy, mogą pod­no­sić swo­je kwa­li­fi­ka­cje, wyko­rzy­sty­wać prze­strzeń biu­ro­wą na uru­cho­mie­nie wła­snej dzia­łal­no­ści, jed­no­cze­śnie będąc wciąż bli­sko dziec­ka. Mama CoWork ma w zało­że­niu pozwo­lić kobie­tom wyko­ny­wać swo­ją pra­cę w spo­sób bar­dziej efek­tyw­ny niż robi­ły­by to w domu z dziec­kiem, a jed­no­cze­śnie two­rzyć warun­ki do zacho­wa­nia balan­su pra­ca-życie prywatne.

Wię­cej: http://socialinnovationcompetition.eu/405/

Inny pro­jekt to sys­tem zawo­do­we­go szko­le­nia dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi tak, aby mogli świad­czyć oni pro­fe­sjo­nal­ne usłu­gi opie­kuń­cze dla senio­rów i osób prze­wle­kle cho­rych na war­szaw­skiej Ocho­cie. Celem pro­jek­tu jest stwo­rze­nie przed­się­bior­stwa spo­łecz­ne­go zaspo­ka­ja­ją­ce­go potrze­by rosną­cej popu­la­cji osób starszych.

Wię­cej: http://socialinnovationcompetition.eu/418/

Nowe tech­no­lo­gie pomogą?

Kil­ka cie­ka­wych pro­jek­tów, któ­re zna­la­zły się w pół­fi­na­le sta­wia­ją na wyko­rzy­sta­nie nowych tech­no­lo­gii. Jed­nym z nich jest Stu­dent Fun­der, któ­re­go celem jest umoż­li­wie­niem stu­den­tom zna­le­zie­nia źró­deł finan­so­wa­nia swo­ich stu­diów za pomo­cą plat­for­my finan­so­wa­nia spo­łecz­no­ścio­we­go. Fun­da­to­rzy wpła­ca­ją pie­nią­dze pozwa­la­ją­ce wybra­ne­mu stu­den­to­wi opła­cić naukę, a w zamian mogą liczyć na zwrot środ­ków z nie­wiel­kim odset­kiem po upły­wie okre­ślo­ne­go cza­su lub na przy­kład – udział stu­den­ta w pro­jek­cie badaw­czym czy inny „zwrot w natu­rze”.
Jed­nak Stu­dent Fun­der to nie tyl­ko spo­sób na zdo­by­cie pie­nię­dzy na stu­dia, ale rów­nież spo­sób na two­rze­nie sie­ci kon­tak­tów i zna­jo­mo­ści, któ­re mogą przy­szłym absol­wen­tom uła­twić start w doro­słe życie. Plat­for­ma dzia­ła obec­nie w Wiel­kie Bry­ta­nii, ale pla­nu­je eks­pan­sje na inne kra­je europejskie

Wię­cej: http://socialinnovationcompetition.eu/419/

Ser­wi­sem spo­łecz­no­ścio­wym jest też Blue on. Słu­ży on uła­twie­niu korzy­sta­nia z „zie­lo­nych” towa­rów i usług w oko­li­cy. Blue on sku­pia się na usłu­gach i towa­rach zwią­za­nych z eko­lo­gicz­nym sty­lem życia i zrów­no­wa­żo­nym roz­wo­jem: żyw­no­ści, ener­gii, usłu­gach opie­kuń­czych, uła­twie­niach w mobil­no­ści osób zależ­nych itd.
U źró­deł ser­wi­su legło prze­ko­na­nie, że ist­nie­je obec­nie już dość duże zapo­trze­bo­wa­nie na odpo­wie­dzial­ne spo­łecz­nie i śro­do­wi­sko­wo pro­duk­ty, jed­nak popyt ten nie jest zaspo­ka­ja­ny ze wzglę­du na barie­ry w dostę­pie do infor­ma­cji o ofer­cie. W rezul­ta­cie klien­ci wybie­ra­ją wciąż tra­dy­cyj­ne „nie zdro­we” i „spo­łecz­nie szko­dli­we” pro­duk­ty.
Dzię­ki Blue on usłu­go­daw­cy i pro­du­cen­ci mają moż­li­wość zapre­zen­to­wa­nia swo­jej ofer­ty, ale z dru­giej stro­ny, kon­su­men­ci mogą wyra­żać swo­je potrze­by i w ten spo­sób wpły­wać na uzu­peł­nie­nie tej ofer­ty.
Ser­wis opie­ra się na zasa­dach tzw. nie­bie­skiej gospo­dar­ki: ofe­ro­wa­ne w nim pro­duk­ty powin­ny nie szko­dzić spo­łe­czeń­stwu i śro­do­wi­sku, nie być dro­gie i uwzględ­niać par­ty­cy­pa­cyj­ny model wytwarzania.

Wię­cej: http://socialinnovationcompetition.eu/392/

Inny cie­ka­wy pomysł wyko­rzy­stu­je nowe tech­no­lo­gie do uła­twie­nia życia oso­bom z zabu­rze­nia­mi ze spek­trum auty­zmu. Zna­le­zie­nie i utrzy­ma­nie pra­cy jest dla takich osób trud­ne mię­dzy inny­mi z tego wzglę­du, że nie roz­po­zna­ją one sygna­łów o zwięk­sza­ją­cym się pozio­mie stre­su i w koń­cu potra­fią zare­ago­wać w nie­kon­tro­lo­wa­ny spo­sób. Dr Leo Kan­ner­hu­is z zespo­łem opra­co­wał sys­tem Body­gu­ard, któ­ry odbie­ra sygna­ły z orga­ni­zmu oso­by z zabu­rze­nia­mi, prze­twa­rza je za pomo­cą apli­ka­cji insta­lo­wa­nej na zwy­kłym tele­fo­nie i pozwa­la odpo­wied­nio wcze­śnie roz­po­znać wzrost pozio­mu stre­su. Wię­cej: http://socialinnovationcompetition.eu/395/

Uru­cha­miać nie­wy­ko­rzy­sta­ne zasoby

Kil­ka pro­jek­tów, któ­re zna­la­zły się w pół­fi­na­le kon­kur­su poka­zu­ją, w jaki spo­sób moż­na roz­wią­zy­wać lokal­ne pro­ble­my poprzez się­ga­nie do nie­wy­ko­rzy­sty­wa­nych zaso­bów.
Dosko­na­łym przy­kła­dem na to, jak z połą­cze­nia dwóch nie­wy­star­cza­ją­co wyko­rzy­sty­wa­nych grup osią­gnąć war­tość doda­ną jest sło­weń­ski pro­jekt na połą­cze­nie poten­cja­łu inno­wa­tor­skie­go nie­za­leż­nych wyna­laz­ców i bez­ro­bot­nych absol­wen­tów, głów­nie kie­run­ków eko­no­micz­nych.
Auto­rzy pro­jek­tu zwra­ca­ją uwa­gę, że wie­lu nie­za­leż­nych inwe­sto­rów, nie zwią­za­nych ani z uczel­nia­mi i insty­tu­ta­mi badaw­czy­mi ani z kon­cer­na­mi, nie docie­ra ze swo­imi pomy­sła­mi do fazy pro­duk­cji i nie zosta­je sko­mer­cja­li­zo­wa­na, głów­nie ze wzglę­dów na nie­umie­jęt­ność zapre­zen­to­wa­nia wyna­laz­ków przez ich twór­ców i ich brak kom­pe­ten­cji przed­się­bior­czych.
Kom­pe­ten­cje takie mają nato­miast mło­dzi absol­wen­ci, brak im nato­miast czę­sto kapi­ta­łu na uzy­ska­nie inno­wa­cyj­nych pro­duk­tów, któ­re mogli­by sprze­da­wać. Połą­cze­nie dwóch drze­mią­cych poten­cja­łów powin­no – zda­niem auto­rów pro­jek­tów – pozwo­lić na two­rze­nie nowych miejsc pra­cy tam, gdzie twór­cy naro­do­wych i euro­pej­skich stra­te­gii doty­czą­cych inno­wa­cji wca­le się ich nie spodziewali.

Wię­cej: http://socialinnovationcompetition.eu/397/

Kolej­ny pro­jekt opie­ra się na danych wska­zu­ją­cych, że obec­nie bli­sko 25% zaso­bów euro­pej­skich przed­się­biorstw (loka­lo­wych, ludz­kich, maszy­no­wych) jest nie­wy­ko­rzy­sty­wa­na ze wzglę­du na kry­zys. Ma to oczy­wi­ście prze­ło­że­nie na poziom zatrud­nie­nia. Dla­te­go auto­rzy pro­jek­tu postu­lu­ją stwo­rze­nie plat­for­my uła­twia­ją­cej dzie­le­nie się nie­wy­ko­rzy­sty­wa­ny­mi zaso­ba­mi. Z jed­nej stro­ny na plat­for­mie ogła­sza­ły­by się przed­się­bior­stwa nie wyko­rzy­stu­ją­ce w danym momen­cie cało­ści swo­ich mocy prze­ro­bo­wych. Z dru­giej – inne przed­się­bior­stwa – szu­ka­ją­ce dostę­pu do maszyn czy potrze­bu­ją­cych na krót­ki czas wykwa­li­fi­ko­wa­nej siły roboczej.

Wię­cej: http://socialinnovationcompetition.eu/403/

Z pro­ble­mem bez­ro­bo­cia mło­dych z jed­nej stro­ny oraz utrzy­ma­nia pra­cy przed eme­ry­tu­rą z dru­giej pró­bu­je radzić sobie pro­jekt Inte­gra­tio­nal Pro­fes­sio­nal Network. Powsta­je on w hisz­pań­skiej Ara­go­nii i opie­ra się na dzie­le­niu się miej­scem pra­cy doświad­czo­nych star­szych pra­cow­ni­ków z mło­dy­mi, wcho­dzą­cy­mi na rynek. Dzię­ki takie­mu sys­te­mo­wi mło­da oso­ba nie tyl­ko dosta­je pra­cę, ale rów­nież pro­fe­sjo­nal­ne­go men­to­ra, któ­ry wpro­wa­dzi ją w zawód. Z kolei oso­by star­sze w bar­dziej płyn­ny spo­sób prze­cho­dzą na eme­ry­tu­rę i z pro­ble­mu sta­ją się dla pra­co­daw­cy bar­dzo war­to­ścio­wym zasobem.

Wię­cej: http://socialinnovationcompetition.eu/408/

W nie­co inny spo­sób z powyż­szy­mi pro­ble­ma­mi chce sobie radzić inter­ne­to­wy ser­wis Restart Up! Plat­for­ma ma słu­żyć uła­twie­niu mło­dym bez­ro­bot­nym naby­wa­nia kom­pe­ten­cji w wymie­ra­ją­cych zawo­dach rze­mieśl­ni­czych.
Z jed­nej stro­ny za pomo­cą inter­ne­tu mło­dzież bez zawo­du, przed­wcze­śnie opusz­cza­ją­ca sys­tem edu­ka­cyj­ny będzie mogła uczyć się rze­mio­sła, z dru­giej stro­ny – pra­co­daw­cy będą mie­li moż­li­wość dokład­ne­go przyj­rze­nia się kan­dy­da­tom na pra­cow­ni­ków czy sta­ży­stów i zatrud­nie­nia tych naj­bar­dziej obiecujących.

Wię­cej: http://socialinnovationcompetition.eu/412/

Lokal­ne, ale moż­li­we do zaadoptowania

Prak­tycz­nie wszyst­kie pół­fi­na­ło­we pro­jek­ty wycho­dzą z lokal­ne­go kon­tek­stu, jed­no­cze­śnie więk­szość z nich daje się w dość łatwy spo­sób adap­to­wać w róż­nych miej­scach (taki był zresz­tą jeden z warun­ków kon­kur­su).
O tym, że przed­się­bior­czość spo­łecz­na jest moc­no zako­rze­nio­na lokal­nie przy­po­mi­na Local Trust Buil­ders. To dzia­ła­ją­ca w litew­skim Kau­nas (Kow­nie) gru­pa przed­się­bior­ców spo­łecz­nych i akty­wi­stów, któ­rzy chcie­li­by uru­cho­mić pierw­sze duże przed­się­bior­stwo nasta­wio­ne na spo­łecz­ne zyski dla lokal­nej wspól­no­ty na Litwie. Pod­sta­wą pro­jek­tu jest prze­ko­na­nie władz do prze­ka­za­nia gru­pie jed­ne­go z nie­wy­ko­rzy­sty­wa­nych miej­skich budyn­ków i stwo­rze­nie tam warun­ków do two­rze­nia przed­się­bior­czo­ści spo­łecz­nej, opar­tej na nowych i inno­wa­cyj­nych pomy­słach. W efek­cie ma powstać wzór dla innych litew­skich i wschod­nio­eu­ro­pej­skich miast, jak pogo­dzić suk­ces admi­ni­stra­cji lokal­nej, miesz­kań­ców oraz przedsiębiorców.

Wię­cej: http://socialinnovationcompetition.eu/417/

Inno­wa­cje spo­łecz­ne wca­le nie muszą wią­zać się z wiel­ki­mi pro­jek­ta­mi i inten­syw­nym wyko­rzy­sta­niem nowych tech­no­lo­gii. Przy­po­mi­na o tym Tam-Tam­Work, któ­ry do udroż­nie­nia kana­łów infor­ma­cyj­nych na temat nowych ofert pra­cy wyko­rzy­stu­je… papie­ro­we opa­ko­wa­nia uży­wa­ne w lokal­nych skle­pach.
Opa­ko­wa­nia z lokal­nych skle­pów pozwa­la­ją na szyb­kie i sze­ro­kie dotar­cie do zain­te­re­so­wa­nych pra­cą osób. Ogło­sze­nia mogą być prze­czy­ta­ne rów­nież przez oso­by, któ­re same nie szu­ka­ją pra­cy, ale zna­ją kogoś, kto jej szu­ka, roz­prze­strze­nia­ją się dzię­ki temu szyb­ciej. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i wię­cej funk­cjo­nal­no­ści ofe­ro­wa­nych jest w por­ta­lu inter­ne­to­wym Tam-Tam­Work.
Pomy­sło­daw­cy ocze­ku­ją rów­nież, że ich kon­cep­cja wpły­nie tak­że na pro­du­cen­tów opa­ko­wań, któ­re mogą stać się bar­dziej „spo­łecz­nie odpo­wie­dzial­ne”.
Pro­jekt wystar­to­wał w Tury­nie, ale dość łatwo daje się prze­ska­lo­wać na poziom regio­nal­ny czy kra­jo­wy. Pomy­sło­daw­cy pro­wa­dzą też roz­mo­wy z part­ne­ra­mi zagranicznymi.

Wię­cej: http://socialinnovationcompetition.eu/422/

Czy zbu­du­je­my nowy lep­szy rynek pra­cy, dostęp­ny dla wszystkich?

To tyl­ko nie­wiel­ka część z pomy­słów, któ­re mają szan­sę zmie­nić choć tro­chę euro­pej­ski rynek pra­cy i usług spo­łecz­nych. Komi­sja Euro­pej­ska za pomo­cą kon­kur­su szu­ka nowych, odkryw­czych pomy­słów pozwa­la­ją­cych na stwo­rze­nie miejsc pra­cy dla osób mają­cych pro­ble­my ze zna­le­zie­niem god­ne­go zatrud­nie­nia, jed­no­cze­śnie nie defi­nio­wa­li dokład­nie grup doce­lo­wych, któ­rych doty­czyć mają pro­jek­ty.
Zwy­cięz­cy zosta­ną wyło­nie­ni w maju 2013 roku. Pod uwa­gę przy wybo­rze naj­lep­sze­go inno­wa­to­ra spo­łecz­ne­go wzię­te zosta­ną, poza wyj­ścio­wym pomy­słem, rów­nież doświad­cze­nia z pra­cy ze spe­cja­li­sta­mi, któ­rzy spo­tka­li się z pół­fi­na­li­sta­mi na dwu­dnio­wych warsz­ta­tach oraz wyni­ki gło­so­wa­nia inter­nau­tów — w któ­rym każ­dy może wziąć udział na stronie:

http://socialinnovationcompetition.eu/

Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z pozo­sta­ły­mi pół­fi­na­li­sta­mi i szu­ka­nia inspi­ra­cji dla wła­snych przed­się­biorstw społecznych!