Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

„Kwa­li­fi­ka­cje dro­gą do pra­cy! — nowo­cze­sna akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób z dys­funk­cją wzroku”

Wypa­dasz sła­bo pod­czas roz­mów kwa­li­fi­ka­cyj­nych? Chciał­byś pod­nieść swo­je kwa­li­fi­ka­cje i zdo­być wie­dzę, by w koń­cu zna­leźć upra­gnio­ną posa­dę? Nie wiesz od cze­go zacząć? Fun­da­cja Szan­sa dla Nie­wi­do­mych zapra­sza oso­by Nie­wi­do­me i Sła­bo­wi­dzą­ce, któ­re chcą pra­co­wać i nie boją się pod­jąć wyzwań. Udział w pro­jek­cie jest cał­ko­wi­cie bez­płat­ny.
      Fun­da­cja Szan­sa dla Nie­wi­do­mych orga­ni­zu­je otwar­te, bez­płat­ne szko­le­nia na tere­nie całe­go kra­ju. Dla wygo­dy uczest­ni­ków zaję­cia odby­wa­ją się w nie­du­żych gru­pach oraz indy­wi­du­al­nie. W pro­gra­mie szko­le­nia m.in. z pod­staw obsłu­gi kom­pu­te­ra, warsz­ta­ty umie­jęt­no­ści mięk­kich tj. pra­ca w gru­pie, zarzą­dza­nie cza­sem czy odpor­ność na stres i szko­le­nia specjalistyczne.

W zależ­no­ści od potrzeb kur­san­tów — do wybo­ru:
— Admi­ni­stra­tor stron inter­ne­to­wych,
— Pro­fe­sjo­nal­ny pra­cow­nik NGO,
— Spe­cja­li­sta ds. mar­ke­tin­gu,
— Dzien­ni­karz – dzien­ni­kar­stwo pra­so­we, inter­ne­to­we i radiowe.

      Fun­da­cja pro­wa­dzi rów­nież szko­le­nia uzu­peł­nia­ją­ce, m.in. indy­wi­du­al­na kon­sul­ta­cja z dorad­cą zawo­do­wym w celu opra­co­wa­nia IPD, indy­wi­du­al­na kon­sul­ta­cja ze spe­cja­li­stą ds. wize­run­ku, indy­wi­du­al­ny tre­ning moty­wa­cji, indy­wi­du­al­ne warsz­ta­ty z pod­staw obsłu­gi kom­pu­te­ra, gru­po­we warsz­ta­ty umie­jęt­no­ści mięk­kich, gru­po­we warsz­ta­ty z zakre­su zakła­da­nia wła­snej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia ze wspar­cia spe­cja­li­stów będzie obo­wią­zy­wa­ła przez cały okres trwa­nia projektu.

Uczest­nik szko­le­nia otrzy­ma nie­zbęd­ne mate­ria­ły.
Co jest potrzeb­ne do wzię­cia udzia­łu w szkoleniu?

      Oświad­cze­nie o nie­peł­no­spraw­no­ści i zde­cy­do­wa­nie w dąże­niu do osią­gnię­cia celu, czy­li uzy­ska­nia wyma­rzo­nej pra­cy, wypeł­nie­nie ankie­ty doty­czą­cą swo­jej sytu­acji na ryn­ku pra­cy, wykształ­ce­nia, kom­pe­ten­cji oraz ocze­ki­wań co do udzia­łu w pro­jek­cie (wybór jed­nej z 4 dostęp­nych form szko­le­nia spe­cja­li­stycz­ne­go). Ankie­ta rekru­ta­cyj­na dostęp­na będzie w biu­rach pro­jek­tu oraz na stro­nie www Fun­da­cji – www.szansadlaniewidomych.org

Podej­mij wyzwa­nie już dziś! Licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na! Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków PFRON.
Kon­takt:
Koor­dy­na­tor:
Dariusz Lin­de
e‑mail: dariusz.linde@szansadlaniewidomych.org
tel. + 48 662 138 400

Źró­dło: http://szansadlaniewidomych.org/