Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

KAWA CHRO­NI TRZUST­KĘ PRZED ALKOHOLEM

Naukow­cy już od pew­ne­go cza­su wie­dzą, że kawa chro­ni trzust­kę przed szko­dli­wym wpły­wem alko­ho­lu, ale dopie­ro teraz bada­czom bry­tyj­skim uda­ło się roz­szy­fro­wać, jaki mecha­nizm za to odpowiada.

Naj­częst­szą przy­czy­ną zapa­le­nia trzust­ki jest nad­uży­wa­nie alko­ho­lu. W wyni­ku pro­ce­sów zapal­nych docho­dzi do uszko­dzeń komó­rek trzust­ki, a uwal­nia­ją­ce się przy oka­zji enzy­my tra­wien­ne nisz­czą narząd i wywo­łu­ją ata­ki ostre­go bólu w jamie brzusznej.

Już wcze­śniej naukow­cy zaob­ser­wo­wa­li, że picie kawy może w pew­nym stop­niu chro­nić trzust­kę przed szko­dli­wym dzia­ła­niem alko­ho­lu i obni­żać ryzy­ko sta­nów zapal­nych w tym narzą­dzie. Nie wie­dzie­li jed­nak, dla­cze­go tak się dzie­je. Teraz bada­cze z Uni­wer­sy­te­tu w Liver­po­olu zna­leź­li odpo­wiedź na to pyta­nie. Oka­za­ło się, że powsta­ją­ce w orga­ni­zmie pochod­ne alko­ho­lu powo­du­ją wypływ ogrom­nych ilo­ści jonów wap­nia z wewnętrz­nych maga­zy­nów w komór­kach trzust­ki. Ten nad­miar wap­nia jest nie­bez­piecz­ny, gdyż ini­cju­je pro­ce­sy roz­kła­du bia­łek i pro­wa­dzi do śmier­ci komó­rek. Bada­cze zaob­ser­wo­wa­li, że kofe­ina, obec­na w kawie i innych napo­jach, powo­du­je czę­ścio­we zamknię­cie spe­cjal­nych kana­łów, przez któ­re jony wap­nia są uwal­nia­ne z maga­zy­nów komór­ko­wych. W ten spo­sób sub­stan­cja ta może, w pew­nym stop­niu, łago­dzić nega­tyw­ny wpływ alko­ho­lu na trzustkę.

Naj­now­sze odkry­cie jest o tyle istot­ne, że — jak przy­po­mi­na­ją auto­rzy pra­cy — obec­nie brak sku­tecz­nych metod lecze­nia zapa­le­nia trzust­ki. Naukow­cy nie pla­nu­ją jed­nak wyko­rzy­sta­nia w tym celu kofe­iny. “Kofe­ina chro­ni trzust­kę tyl­ko w dużych daw­kach, a te mogą mieć rów­nież szko­dli­wy wpływ na zdro­wie” — pod­kre­śla­ją. Chcą jed­nak zna­leźć inne związ­ki, któ­re sku­tecz­nie zablo­ku­ją kana­ły wap­nio­we w komór­kach i będą mogły być bez­piecz­nie sto­so­wa­ne w celach terapeutycznych.