Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

JAK ODŻY­WIAĆ MÓZG?

Mózg, mimo iż sta­no­wi tyl­ko 2% naszej masy cia­ła, zuży­wa pra­wie jed­ną czwar­tą dostar­cza­nej orga­ni­zmo­wi ener­gii. Nie zado­wo­li się byle czym. Co lubi naj­bar­dziej i jak o nie­go zadbać w smacz­ny sposób?

Nasz mózg dzia­ła na glu­ko­zę, bez niej komór­ki ner­wo­we już po 15 minu­tach zaczy­na­ją obumie­rać. Glu­ko­za pozy­ski­wa­na jest z węglo­wo­da­nów. Pla­nu­jesz rzu­cić się na cze­ko­lad­ki i cukier­ki dla dobra inte­lek­tu? Aby zasi­lić organ, wska­za­ne jest spo­ży­wa­nie raczej cukrów zło­żo­nych pocho­dzą­cych z peł­no­ziar­ni­stych pro­duk­tów, takich jak chleb razo­wy, nie­prze­two­rzo­ne płat­ki zbo­żo­we czy brą­zo­wy ryż i kasze.

Cukry pro­ste w posta­ci sło­dy­czy, bia­łe­go pie­czy­wa czy cia­stek co praw­da bar­dzo szyb­ko pod­nio­są poziom glu­ko­zy, ale tyl­ko na krót­ki czas, bo orga­nizm wydzie­li duże ilo­ści insu­li­ny i gwał­tow­nie obni­ży poziom cukru we krwi. W wyni­ku tego mózg znów zosta­nie pozba­wio­ny zasi­la­nia. War­to pamię­tać, że cukry pro­ste obcią­ża­ją trzust­kę i mogą pro­wa­dzić do nad­wa­gi. Się­gaj po nie tyl­ko w sytu­acjach awa­ryj­nych, kie­dy potrze­bu­jesz zasi­le­nia komó­rek mózgo­wych w tem­pie ekspresowym.

Nie jest tajem­ni­cą, że pod­czas inten­syw­ne­go wysił­ku umy­sło­we­go mózg zuży­wa wię­cej glu­ko­zy. Nie dziw się, że gdy twój inte­lekt jest pochło­nię­ty trud­ny­mi zada­nia­mi, mózg zaczy­na się dopo­mi­nać o dosta­wę węglo­wo­da­nów. Naukow­cy zazna­cza­ją, że nie wszy­scy potrze­bu­je­my ich tyle samo. Jak twier­dzą, mózgi osób o wyż­szym pozio­mie IQ nie tyl­ko są bar­dziej wydaj­nie, ale też zuży­wa­ją mniej glu­ko­zy niż te osób mniej inteligentnych.

Tak czy ina­czej, i jed­nym i dru­gim pole­ca­ne jest wła­sno­ręcz­nie przy­go­to­wa­ne musli. Robiąc je samo­dziel­nie, masz pew­ność, że skład­ni­ki będą naj­wyż­szej jako­ści (zwy­kłe płat­ki owsia­ne, jęcz­mien­ne czy ryżo­we kupo­wa­ne osob­no nie zawie­ra­ją dodat­ku cukru i są zde­cy­do­wa­nie tań­sze). Do sma­ku i dla zdro­wia możesz dodać pra­żo­ne orze­chy i słod­ki akcent w posta­ci świe­żych bądź suszo­nych owoców.