Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dla­cze­go die­ty nie są skuteczne?

Coraz czę­ściej kobie­ty, ale tak­że męż­czyź­ni, żalą się swo­im bli­skim, że trud­no im zrzu­cić zbęd­ne kilo­gra­my. Czę­sto źle się czu­ją, nie­chęt­nie patrzą na sie­bie w lustrze, nie miesz­czą się w ubra­nia. Oso­by mają­ce w per­spek­ty­wie syl­we­stra, wese­le czy wyj­ście na bal, gorącz­ko­wo poszu­ku­ją die­ty cud. Wpa­da­ją w pani­kę. Jeże­li zna­jo­ma (-y) z pra­cy zrzu­ci­ła parę kilo­gra­mów dzię­ki „cudow­nej” die­cie, to fru­stra­cja dodat­ko­wo rośnie. Wte­dy wła­śnie ludzie czę­sto decy­du­ją się roz­po­cząć die­tę odchu­dza­ją­cą. Ale czy taka jed­no­ra­zo­wa die­ta ma sens? Czy będzie to zdro­wa die­ta? Chęć szyb­kie­go, nie­prze­my­śla­ne­go schud­nię­cia może dopro­wa­dzić czło­wie­ka do nie­po­trzeb­ne­go stre­su, huś­ta­wek nastro­jów, pogor­sze­nia samo­po­czu­cia. Jed­nak tak wca­le nie musi być! Co zro­bić, aby tego unik­nąć? O czym nale­ży pamię­tać pod­czas zrzu­ca­nia zbęd­nych kilogramów?

Jadło­spis nie może być karą.

Przede wszyst­kim, jeśli zmu­sza­my się do die­ty, to nic z tego nie wyj­dzie. Jeśli cią­gle myśli­my co dobre­go zje­my, gdy zakoń­czy­my die­tę, to oszu­ku­je­my samych sie­bie. Nie powin­ni­śmy rów­nież zaczy­nać die­ty, jeśli zamie­rza­my wró­cić do sta­rych nawy­ków. Orga­nizm to bar­dzo logicz­na maszy­na. Jeśli zacznie­my nagle rezy­gno­wać z węglo­wo­da­nów, bia­łek lub tłusz­czy, to szyb­ko schud­nie­my, ale rów­nie szyb­ko wró­ci­my do daw­nej wagi, gdyż orga­nizm będzie potrze­bo­wał skład­ni­ków odżyw­czych, któ­rych go pozba­wi­li­śmy, a któ­re są nie­zbęd­ne do pra­wi­dło­we­go wyko­ny­wa­nia funk­cji życio­wych. Jeśli o tym zapo­mni­my, to nasz orga­nizm dopo­mni się o to, tyl­ko, że ze zdwo­jo­ną siłą. Odpo­wied­nia die­ta życia musi opie­rać się przede wszyst­kim na zdro­wym odży­wia­niu, któ­re­go kon­se­kwen­cją będzie schud­nię­cie, popra­wa samo­po­czu­cia, więk­sza ener­gia. Pamię­taj­my jed­nak, iż die­ta bez ćwi­czeń fizycz­nych, to nie jest dobra die­ta! Dla­te­go ćwicz i korzy­staj ze świe­że­go powie­trza jak naj­czę­ściej. Zdro­wa die­ta i ćwi­cze­nia fizycz­ne sta­no­wią nie­roz­łącz­ną parę, któ­ra może pomóc Ci pozo­stać spraw­nym i zdrowym.

Orga­nizm powi­nien być budo­wa­ny (jak solid­ny dom) na solid­nych fundamentach.

Jest wie­le skła­do­wych „nie­so­lid­nych fun­da­men­tów” orga­ni­zmu:
— nie­ty­po­wy tryb życia
— wiecz­ny pośpiech
— stres, a poprzez to nara­sta­ją­ce napię­cie ner­wo­we
— spo­ży­wa­nie nie­od­po­wied­nich potraw, ubo­gich w skład­ni­ki odżyw­cze, wita­mi­ny i cen­ne mine­ra­ły
— nie­re­gu­lar­ne posiłki

Więk­szość obec­nych cho­rób spo­wo­do­wa­na jest nie­od­po­wied­nim spo­so­bem odży­wia­nia. Dla­te­go wła­ści­wa die­ta jest praw­dzi­wym lekar­stwem dla cia­ła. Odgry­wa waż­ną rolę w utrzy­ma­niu dobre­go zdro­wia, a tak­że poma­ga zapo­bie­gać cho­ro­bom i sku­tecz­nie je leczyć. Pod­sta­wo­wy­mi skład­ni­ka­mi pokar­mów jest woda, węglo­wo­da­ny, tłusz­cze, biał­ka, mine­ra­ły, wita­mi­ny i włók­na roz­pusz­czal­ne (owo­ce, warzy­wa, nasio­na) oraz nie­roz­pusz­czal­ne (peł­ne ziar­na, skór­ka owo­ców, nasiona).

Co jest szcze­gól­nie istot­ne w pra­wi­dło­wym żywieniu?

Przy zdro­wym odży­wia­niu nale­ży pamię­tać o tym, żeby kom­po­no­wać potra­wy głów­nie z natu­ral­ne­go poży­wie­nia, a jak naj­mniej z prze­two­rzo­nych pro­duk­tów. Poza tym powin­ni­śmy zna­leźć czas na zasta­no­wie­nie się nad tym co lubi­my jeść, co nam sma­ku­je, a z cze­go spo­koj­nie może­my zre­zy­gno­wać. Jeśli zacznie­my odży­wiać się zdro­wo, ale i smacz­nie, w spo­sób uroz­ma­ico­ny, cie­sząc się tym co jemy, doda­jąc m.in. pach­ną­ce przy­pra­wy, świe­że zio­ła, przy­pra­wia­jąc czosn­kiem, imbi­rem, sosa­mi (sojo­wym, lnia­nym), doda­jąc do potraw oli­wę, to mamy bar­dzo duże szan­se żyć dłu­go, zdro­wo, schud­nąć i być w dobrej kon­dy­cji. Ponad­to wie­lu die­te­ty­ków pod­kre­śla, że wpływ na to jakie poży­wie­nie jest dla nas naj­zdrow­sze i jakie mamy zapo­trze­bo­wa­nie na dane skład­ni­ki odżyw­cze, jest deter­mi­no­wa­ne przez naszą gru­pę krwi.

Naucz­my się ukła­dać cie­ka­wą, zdro­wą i smacz­ną die­tę, aby cie­szyć się goto­wa­niem i jedzeniem.

Co możesz zro­bić dla sie­bie same­go
— zastę­puj bia­łe pie­czy­wo peł­no­war­to­ścio­wym żyt­nim, razo­wym chle­bem
— czę­ściej gotuj i piecz potra­wy zamiast je sma­żyć
— pij wodę nie­ga­zo­wa­ną, her­ba­ty (zie­lo­ną, czer­wo­ną, bia­łą, czar­ną), soki ze świe­żo wyci­śnię­tych owo­ców i warzyw

Co możesz ogra­ni­czyć do mini­mum
— sło­dy­cze
— kolo­ro­we napo­je gazo­wa­ne
— alko­hol
— posił­ki obfi­te w kwa­sy tłusz­czo­we nasy­co­ne np. fast food, czer­wo­ne mię­so, peł­no­tłu­sty nabiał
— sól, cukier
— bia­ły chleb

Jeśli nie masz uczu­le­nia na kon­kret­ne skład­ni­ki, sta­raj się bilan­so­wać swo­ją die­tę uwzględ­nia­jąc przede wszyst­kim
— warzy­wa i owo­ce
— suszo­ne owo­ce
— kasze (jagla­na, gry­cza­na, kuku­ry­dzia­na)
— ryż brą­zo­wy
— otrę­by zbo­żo­we, płat­ki owsia­ne
— rośli­ny strącz­ko­we, faso­lę
— od cza­su do cza­su jaja, jogur­ty, ser bia­ły
— orze­chy np. ner­kow­ce, mig­da­ły, orze­chy wło­skie, lasko­we
— nasio­na np. sło­necz­ni­ka, dyni
— chu­de mię­so, drób, ryby, wątro­bę
— ole­je np. lnia­ny, rze­pa­ko­wy, sojo­wy, seza­mo­wy, kuku­ry­dzia­ny
— oli­wę z oliwek

Zoba­czy­cie efek­ty nie tyl­ko w wyglą­dzie. Wasze samo­po­czu­cie znacz­nie się popra­wi i poja­wi się dodat­ko­wa ener­gia do życia. A co zro­bić jeśli od cza­su do cza­su mamy nie­od­par­tą ocho­tę na kawa­łek cia­sta droż­dżo­we­go czy cze­ko­la­dę? Zjeść. Dla­cze­go nie! Nie bądź­my wobec sie­bie zbyt rygo­ry­stycz­ni. Raz na jakiś czas, np. raz w tygo­dniu, pozwól­my sobie na małą chwi­lę zapo­mnie­nia. Nie ma sen­su przez tydzień jeść płat­ków owsia­nych, a przez dru­gi tydzień ogór­ków, bo znie­chę­ci­my się zupeł­nie, a i efek­ty będą mar­ne. Spraw­dzaj­my co nam sma­ku­je, eks­pe­ry­men­tuj­my z jedze­niem, bo dzię­ki temu orga­nizm będzie reago­wać i pod­po­wia­dać nam co jest mu potrzeb­ne, a co nie­ko­niecz­nie. Dowie­my się jakie poży­wie­nie spra­wia, że sta­je­my się sen­ni i ospa­li, a jakie doda­je ener­gii życiowej.

Już dziś posta­raj­my się zwró­cić uwa­gę na to, co ser­wu­je­my orga­ni­zmo­wi, aby zdro­wo funk­cjo­no­wał każ­de­go dnia!