Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wzrost wyso­ko­ści świadczeń

Świad­cze­nie pie­lę­gna­cyj­ne będzie rów­ne pła­cy mini­mal­nej. Na począ­tek wzro­śnie o 200 zł.

820 zł ma wyno­sić świad­cze­nie pie­lę­gna­cyj­ne dla rodzi­ców zaj­mu­ją­cych się nie­peł­no­spraw­nym dziec­kiem. Zrów­na­nie przy­słu­gu­ją­cej im pomo­cy do pozio­mu mini­mal­nej pen­sji ma nastą­pić w cią­gu 5 lat.

Waż­ne zmia­ny dla rodzi­ców, któ­rzy rezy­gnu­ją z pra­cy, aby opie­ko­wać się nie­peł­no­spraw­nym dziec­kiem, zapo­wie­dzie­li wczo­raj na wspól­nej kon­fe­ren­cji pre­mier Donald Tusk oraz Wła­dy­sław Kosi­niak-Kamysz, mini­ster pra­cy i poli­ty­ki spo­łecz­nej. Już od przy­szłe­go mie­sią­ca wyso­kość świad­cze­nia pie­lę­gna­cyj­ne­go ma wzro­snąć o 200 zł. Obec­nie wyno­si ono 620 zł, na co skła­da­ją się 520 zł same­go świad­cze­nia oraz spe­cjal­ny doda­tek w wyso­ko­ści 100 zł.

– Wyż­sza pomoc przez następ­ne dzie­więć mie­się­cy będzie rów­nież wypła­ca­na w for­mie takie­go spe­cjal­ne­go dodat­ku – infor­mu­je Wła­dy­sław Kosiniak-Kamysz.

To jed­nak nie koniec zmian. Od 2014 r. świad­cze­nie będzie stop­nio­wo pod­wyż­sza­ne do takie­go pozio­mu, któ­ry będzie rów­ny mini­mal­ne­mu wyna­gro­dze­niu za pra­cę. Obec­nie jest to 1600 zł. Pro­ces ten miał­by potrwać oko­ło pię­ciu lat. Resort pra­cy ma wkrót­ce przed­sta­wić pro­jekt w tej sprawie.

Wię­cej infor­ma­cji dostęp­nych pod adre­sem: www.praca.gazetaprawna.pl

Źró­dło: www.praca.gazetaprawna.pl