Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Świad­cze­nie pie­lę­gna­cyj­ne: Decy­zja dziś, pie­nią­dze dopie­ro od lipca

Nie ma prze­ciw­wska­zań, żeby gmi­ny już teraz wyda­wa­ły decy­zje oso­bom, któ­rym upraw­nie­nie do świad­czeń pie­lę­gna­cyj­nych z tytu­łu opie­ki nad nie­peł­no­spraw­nym krew­nym wyga­sa 30 czerwca.

Tego wła­śnie dnia koń­czy się bowiem pół­rocz­ny okres przej­ścio­wy dla opie­ku­nów, któ­rzy naby­li pra­wo do świad­cze­nia pie­lę­gna­cyj­ne­go na zasa­dach obo­wią­zu­ją­cych do 31 grud­nia 2012 r. Z koń­cem czerw­ca ich dotych­cza­so­we decy­zje wyga­sną z mocy pra­wa, co ozna­cza, że jeśli oso­by te będą chcia­ły po 1 lip­ca dalej otrzy­my­wać pomoc, muszą ponow­nie zło­żyć wnio­sek o świad­cze­nie lub o spe­cjal­ny zasi­łek opie­kuń­czy (w sytu­acji gdy nie speł­nia­ją warun­ków do uzy­ska­nia tej pierw­szej for­my wsparcia).

Jak wyja­śnia resort pra­cy, zarów­no prze­pi­sy usta­wy z 28 listo­pa­da 2003 r. o świad­cze­niach rodzin­nych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.), jak i usta­wy z 7 grud­nia 2012 r. o zmia­nie usta­wy o świad­cze­niach rodzin­nych oraz nie­któ­rych innych ustaw (Dz.U. poz. 1548) nie wska­zu­ją, że wnio­ski o przy­zna­nie wspar­cia nie mogą być skła­da­ne przez oso­by zain­te­re­so­wa­ne przed 1 lip­ca br. W związ­ku z tym opie­ku­no­wie mogą to robić nawet teraz, a samo­rząd ma obo­wią­zek bez­zwłocz­nie taki wnio­sek roz­pa­trzyć i wydać decy­zję przy­zna­ją­cą pra­wo do pomo­cy od 1 lipca.

Wię­cej infor­ma­cji dostęp­nych na stro­nie: http://praca.gazetaprawna.pl/

Źró­dło:http://praca.gazetaprawna.pl/

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds