Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Rodza­je niepełnosprawności

Według WHO oso­ba nie­peł­no­spraw­na to taka, któ­ra nie może samo­dziel­nie, czę­ścio­wo lub cał­ko­wi­cie zapew­nić sobie moż­li­wo­ści nor­mal­ne­go życia indy­wi­du­al­ne­go i spo­łecz­ne­go na sku­tek wro­dzo­ne­go lub naby­te­go upo­śle­dze­nia spraw­no­ści fizycz­nej lub psy­chicz­nej. To defi­ni­cja, jeże­li cho­dzi o rze­czy­wi­stość to nie­peł­no­spraw­nym może być każ­dy z nas. Wystar­czy, że zacho­ru­je­my lub będzie­my mie­li wypa­dek i już oka­że się, że jeste­śmy czę­ścio­wo nie­peł­no­spraw­ni, a poko­na­nie nawet naj­mniej­szej barie­ry archi­tek­to­nicz­nej będzie dla nas ogrom­nym pro­ble­mem. Wg danych ze Spi­su Powszech­ne­go, w 2002 roku było pra­wie 5,5mln osób nie­peł­no­spraw­nych w Pol­sce. To olbrzy­mia licz­ba. Dane te obej­mu­ją Pola­ków ze wszyst­kich grup wie­ko­wych i wszyst­kich kate­go­rii niepełnosprawności.

Skup­my się jed­nak na ogra­ni­cze­niach rucho­wych. Pro­ble­my z poru­sza­niem się mają osoby:

  • - z wro­dzo­ny­mi wada­mi narzą­dów ruchu,
  • - ukła­du kostnego,
  • - ukła­du mięśniowego,
  • - ukła­du nerwowego,
  • - oso­by po operacji,
  • - oso­by mają­ce ura­zy w wyni­ku wypad­ków, cza­so­wo nie­peł­no­spraw­ne tak­że z tru­dem korzy­sta­ją ze schodów
  • - oso­by cier­pią­ce na prze­wle­kłe choroby

Któż z nas nie sły­szał o SM (Stward­nie­nie Roz­sia­ne) czy o zani­ku mię­śni? Kto z nas nie widział oso­by na wóz­ku inwa­lidz­kim? Temat nie­peł­no­spraw­no­ści doty­czy każ­de­go z nas, bo w każ­dej chwi­li my lub ktoś z nasze­go oto­cze­nia może stać się zależ­nym od innych.

Pol­ska jest cią­gle kra­jem nie­przy­ja­znym dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Mimo wie­lu pro­gra­mów wspie­ra­ją­cych i akty­wi­zu­ją­cych, bory­ka­my się z trud­no­ścia­mi. Na szczę­ście powo­li uczy­my się je defi­nio­wać i niwe­lo­wać. Naj­ła­twiej jest zacząć od „swo­je­go podwór­ka”. Od pomo­cy nie­peł­no­spraw­nym w rodzi­nie czy w sąsiedz­twie. Od poka­za­nia im spo­so­bów na wal­kę z barie­ra­mi archi­tek­to­nicz­ny­mi, po pomoc w uzy­ska­niu dofinansowania.