Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Scho­do­ła­zy – jak szyb­ko i łatwo poko­ny­wać barie­ry architektoniczne

Scho­do­ła­zy to kolej­ne urzą­dze­nie skon­stru­owa­ne z myślą o poko­ny­wa­niu barier archi­tek­to­nicz­nych, przez oso­by na wóz­kach inwa­lidz­kich. Są lek­kie, łatwe do zło­że­nia, nie­za­leż­ne od źró­deł zasi­la­nia (są wypo­sa­żo­ne we wła­sne łado­war­ki do aku­mu­la­to­rów) a przede wszyst­kim mobil­ne. Oso­ba nie­peł­no­spraw­na może zabrać takie urzą­dze­nie wszę­dzie, do każ­de­go miej­sca, gdzie prze­wi­du­je, że może mieć pro­blem ze swo­bod­nym poru­sza­niem wóz­kiem. Scho­do­łaz jest skła­da­ny i zmie­ści się w bagaż­ni­ku samochodowym.

      Są dwa głów­ne rodza­je scho­do­ła­zów – gąsie­ni­co­we i kro­czą­ce. Oba słu­żą do pomo­cy w poko­ny­wa­niu scho­dów oso­bie na wóz­ku inwa­lidz­kim. Więk­szość mode­li wyma­ga pomo­cy oso­by trze­ciej, ale są tak­że mode­le, z któ­rych może korzy­stać sam nie­peł­no­spraw­ny. Scho­do­ła­zy gąsie­ni­co­we są nie­mal bez wstrzą­so­we, nato­miast kro­czą­ce poko­na­ją nawet bar­dzo stro­me i wąskie scho­dy. Decy­du­jąc się na zakup, war­to poznać wszyst­kie ich moż­li­wo­ści i ograniczenia.

      Trans­por­te­ry scho­do­we to bar­dzo dobre roz­wią­za­nie dla osób, któ­re miesz­ka­ją w miej­scach, gdzie nie ma moż­li­wo­ści insta­la­cji inne­go roz­wią­za­nia do poko­ny­wa­nia barier archi­tek­to­nicz­nych – np. krze­seł­ka scho­do­we­go, plat­for­my scho­do­wej czy pod­no­śni­ka pio­no­we­go dla nie­peł­no­spraw­nych. To tak­że ide­al­ne roz­wią­za­nie dla osób, któ­re prze­by­wa­ją w danym miej­scu tyl­ko cza­so­wo i mon­taż droż­sze­go urzą­dze­nia jest nie­uza­sad­nio­ny ekonomicznie.

      Nie tyl­ko oso­ba nie­peł­no­spraw­na powin­na być zain­te­re­so­wa­na scho­do­ła­zem, ale tak­że każ­da insty­tu­cja, urząd czy inne miej­sce publicz­ne, któ­re nie jest odpo­wied­nio przy­sto­so­wa­ne do wizy­ty oso­by na wóz­ku inwa­lidz­kim. To naj­tań­sze i naj­mniej wyma­ga­ją­ce urzą­dze­nie, nie trze­ba nicze­go mon­to­wać, nie zuży­wa ener­gii elek­trycz­nej, nie zaj­mu­je miej­sca i moż­na go sto­so­wać na wszyst­kich scho­dach wewnątrz budyn­ku i na zewnątrz. Dobrym roz­wią­za­niem jest umiesz­cze­nie go przy recep­cji / ochro­nie, w miej­scu, gdzie ludzie mają pierw­szy kon­takt z daną instytucją.