Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

O NAS W KRAJU

IMPLANT STE­RU­JE RĘKĄ 

      Spa­ra­li­żo­wa­nej 58-let­niej kobie­cie przy­wró­co­no czę­ścio­wo wła­dzę w nie­spraw­nej od 15 lat ręce. Uda­ło się tego doko­nać dzię­ki wsz­cze­pio­ne­mu do jej mózgu implan­to­wi. Ste­ro­wał on cho­rą koń­czy­ną, a wła­ści­wie robo­tycz­nym ste­la­żem umoż­li­wia­ją­cym ruch ręki. Pacjent­ce uda­ło się przy jej pomo­cy samo­dziel­nie wypić kubek kawy. Zasto­so­wa­ny sys­tem jest wciąż eks­pe­ry­men­tem, ale z pew­no­ścią sta­no­wi jed­ną z wie­lu moż­li­wo­ści roz­wo­ju pro­tez następ­nej gene­ra­cji. Implant zbie­ra sygnał z kory rucho­wej mózgu i prze­ka­zu­je go jako pole­ce­nie do robo­tycz­nej ręki, dzię­ki cze­mu ta się poru­sza. Jedy­nym pro­ble­mem jest fakt, że zanim sygnał zosta­nie prze­ka­za­ny z implan­tu do ręki, jego kod jest czy­ta­ny przez kom­pu­ter wiel­ko­ści nie­wiel­kiej lodów­ki. Mię­dzy­na­ro­do­wy zespół naukow­ców uwa­ża, że za 10–15 lat kom­pu­ter uda się zmniej­szyć do roz­mia­rów smartfona.

ŚPIJ­MY SIE­DEM GODZIN

      Coraz wię­cej badań świad­czy o ist­nie­niu zależ­no­ści pomię­dzy ilo­ścią i jako­ścią snu, a cho­ro­ba­mi neu­ro­de­ge­ne­ra­cyj­ny­mi, w tym Alzhe­ime­ra. Ostat­nio zaj­mo­wa­ły się tym pro­ble­mem czte­ry zespo­ły naukowc Naj­sze­rzej zakro­jo­ne bada­nia obję­ły ponad 15 tys. kobiet. Obser­wo­wa­no je przez 14 lat od wie­ku śred­nie­go. Po prze­ana­li­zo­wa­niu wyni­ków moż­na wysnuć wnio­sek, że mózg śpią­cych mniej niż pięć godzin na dobę, a tak­że tych, któ­rzy śpią wię­cej niż dzie­więć, pra­cu­je gorzej niż w przy­pad­ku prze­sy­pia­ją­cych sie­dem godzin. Zbyt krót­ki lub zbyt dłu­gi sen ma zwią­zek z szyb­szym o dwa lata sta­rze­niem się mózgu. Leka­rze z Uni­wer­sy­te­tu w San Fran­ci­sco, po prze­ba­da­niu jakość snu u ponad 1,3 tys. kobiet po 75. roku życia, doszli do wnio­sku, że zabu­rze­nia oddy­cha­nia pod­czas snu (przede wszyst­kim bez­dech sen­ny) dwu­krot­nie zwięk­sza­ją ryzy­ko wystą­pie­nia łagod­nych zabu­rzeń poznaw­czych i demen­cji w cią­gu pię­ciu lat. Fran­cu­zi przez osiem lat obser­wo­wa­li 5 tys. osób po 65. roku życia. Stwier­dzi­li, że sta­rze­nie się mózgu zwią­za­ne jest z nad­mier­ną sen­no­ścią w cią­gu dnia (uskar­ża­ło się na nią 18 proc. uczestników).