Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

NIE­TY­PO­WY KATALOG

Hisz­pań­ska pro­jek­tant­ka Dolo­res Cor­tés swo­ją kolek­cję ubrań dla dzie­ci, prze­zna­czo­ną na rynek ame­ry­kań­ski, rekla­mu­je kata­lo­giem, na okład­ce któ­re­go znaj­du­je się twarz dzie­się­cio­mie­sięcz­nej dziew­czyn­ki z zespo­łem Downa.

Zabieg ten jest czę­ścią szer­szej kam­pa­nii mają­cej poka­zać, że oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią są taki­mi samy­mi kon­su­men­ta­mi jak oso­by spraw­ne, powin­ny więc rów­nie czę­sto wystę­po­wać w rekla­mach, fil­mach i pro­gra­mach telewizyjnych.

POLA­CY NA PODIUM IMA­GI­NE CUP

Ima­gi­ne Cup to kon­kurs dla stu­den­tów z całe­go świa­ta pre­zen­tu­ją­cych swo­je pomy­sły na to jak roz­wią­zać zło­żo­ne pro­ble­my z wyko­rzy­sta­niem nowo­cze­snych tech­no­lo­gii. W tym roku jego finał odbył się w Syd­ney i zakoń­czył spo­rym suk­ce­sem Polaków. 

Karol Sto­sik z Poli­tech­ni­ki Gdań­skiej zajął w swo­jej kate­go­rii dru­gie miej­sce. Przed­sta­wił pro­jekt urzą­dze­nia umoż­li­wia­ją­ce­go nie­wi­do­me­mu użyt­kow­ni­ko­wi smart­pho­ne­’a lub table­tu odczy­ta­nie tek­stów w alfa­be­cie Bra­il­le­’a. Nato­miast zespół z Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu skla­sy­fi­ko­wa­no na trze­cim miej­scu za grę prze­zna­czo­ną dla dzie­ci prze­cho­dzą­cych reha­bi­li­ta­cję. Gra­jąc w nią jed­no­cze­śnie wyko­nu­ją ćwi­cze­nia nie­zbęd­ne do odzy­ska­nia spraw­no­ści fizycznej.

Pierw­sze miej­sce w naj­waż­niej­szej kate­go­rii (pro­jek­to­wa­nie opro­gra­mo­wa­nia) zdo­był zespół z Ukra­iny za ręka­wi­cę, któ­ra dzię­ki zain­sta­lo­wa­nym czuj­ni­kom odczy­tu­je ruchy użyt­kow­ni­ka i prze­kła­da język migo­wy na mowę.

GEL

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds