Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dofi­nan­so­wa­nie do zaku­pu sprzę­tu likwi­du­ją­ce­go barie­ry architektoniczne

Urzą­dze­nia do likwi­da­cji barier archi­tek­to­nicz­nych, przede wszyst­kim pod­no­śni­ki pio­no­we i plat­for­my scho­do­we dla osób nie­peł­no­spraw­nych, czę­sto prze­kra­cza­ją moż­li­wo­ści finan­so­we osób zain­te­re­so­wa­nych. Na szczę­ście moż­na zdo­być dofi­nan­so­wa­nie, nawet do 80% kosz­tów pro­jek­tu likwi­da­cji barie­ry architektonicznej.

Przede wszyst­kim nale­ży skom­ple­to­wać doku­men­ta­cję doty­czą­cą nie­peł­no­spraw­no­ści czyli:

  • - zaświad­cze­nie od leka­rza z uwzględ­nie­niem rodza­ju niepełnosprawności,
  • - orze­cze­nie o stop­niu niepełnosprawności,
  • - zaświad­cze­nie o zamel­do­wa­niu w miej­scu gdzie będzie mon­to­wa­ne urządzenie,
  • - akt praw­ny potwier­dza­ją­cy pra­wa do loka­lu, cza­sa­mi rów­nież zgo­da wspólnoty/administracji,
  • - zaświad­cze­nie o dochodach,
  • - pro­jekt + kosz­to­rys od fir­my, któ­ra zaj­mie się montażem.

Są to ogól­ne dane, szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji na temat wyma­ga­nej doku­men­ta­cji udzie­la­ją lokal­ne urzę­dy. Oso­by miesz­ka­ją­ce na tere­nie miast powin­ny się kon­tak­to­wać z MOPS (Miej­ski Ośro­dek Pomo­cy Rodzi­nie), a pozo­sta­li z PCPR (Powia­to­we Cen­trum Pomo­cy Rodzi­nie). Środ­ki prze­zna­czo­ne na dofi­nan­so­wa­nie pocho­dzą z PFRON (Pań­stwo­wy Fun­dusz Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych). Wnio­ski o dofi­nan­so­wa­nie moż­na skła­dać przez cały rok, ale nale­ży pamię­tać o tym, że nie obej­mu­ją one kosz­tów ponie­sio­nych przed wyda­niem decy­zji o przy­zna­niu środ­ków. Z dofi­nan­so­wa­nia moż­na korzy­stać nie czę­ściej niż raz na trzy lata.

Jak to wyglą­da w prak­ty­ce? Kie­dy Urząd zaak­cep­tu­je poda­nie o dota­cję i okre­śli jej wyso­kość, jest zawie­ra­na umo­wa. Po wyko­na­niu mon­ta­żu urzą­dze­nia, przed­sta­wia się w Urzę­dzie fak­tu­rę z zazna­czo­ną kwo­tą, któ­ra zosta­ła wpła­co­na przez oso­bę ubie­ga­ją­cą się o dofi­nan­so­wa­nie i resz­tę (zgod­nie z umo­wą) Urząd prze­sy­ła na kon­to fir­my, któ­ra zli­kwi­do­wa­ła barie­rę architektoniczną.

Czę­sto bywa tak, że mimo uzy­ska­nia dota­cji, koszt jest zbyt wyso­ki dla danej oso­by. Wów­czas moż­na zwró­cić się z wnio­skiem o pomoc do Urzę­du Gmi­ny, Mia­sta czy Powia­tu. One też dys­po­nu­ją pew­ną pulą środ­ków na podob­ne cele. Rów­nież spół­dziel­nie miesz­ka­nio­we czę­sto par­ty­cy­pu­ją w kosz­tach likwi­da­cji barier archi­tek­to­nicz­nych dla swo­ich mieszkańców.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds