Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ATRAK­CYJ­NE TUR­NU­SY REHA­BI­LI­TA­CYJ­NE W ŁEBIE

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych we współ­pra­cy z Ośrod­kiem Pro­fi­lak­ty­ki Zdro­wot­nej „Gór­nik” w Łebie zapra­sza na tur­nu­sy rehabilitacyjne.

Ośro­dek poło­żo­ny jest ok. 170 metrów od pla­ży; dla pacjen­tów prze­wi­dzia­no zakwa­te­ro­wa­nie w poko­jach dwu­oso­bo­wych, z cze­go czte­ry poko­je przy­sto­so­wa­ne są dla osób na wóz­kach inwa­lidz­kich. W roku bie­żą­cym zapla­no­wa­no czte­ry tur­nu­sy reha­bi­li­ta­cyj­ne w ter­mi­nach: 24.08 – 07.09.2013 r. (cena 1390 zł), 07.09 – 21.09. 2013 r. (cena 1330 zł) oraz 21.09 – 05.10.2013 r. (cena 1300 zł). Każ­dy tur­nus roz­po­czy­na się od godz. 18:00 a koń­czy o 09:00 w ostat­nim dniu poby­tu.ZNIŻKI/DOPŁATY: dzie­ci do 3 lat — sta­ła opła­ta 303zł/turnus, dzie­ci 3 — 14 lat: oddziel­ne spa­nie, ½ żywie­nia z zabie­ga­mi — zniż­ka 140zł, dzie­ci 3 — 14 lat: wspól­ne spa­nie, ½ żywie­nia, 1 zabieg dzien­nie — cena 840zł, doro­śli: wspól­ne spa­nie, peł­ne żywie­nie, 1 zabieg dzien­nie — cena 980zł.

W ramach tych kwot każ­dy pacjent otrzy­ma 3 posił­ki dzien­nie, a tak­że dwa zabie­gi dzien­nie według wska­zań lekar­skich ( inha­la­cje ultra­dź­wię­ko­we, solan­ko­we z leka­mi i olej­ka­mi, inha­la­cje indy­wi­du­al­ne, pneu­ma­tycz­ne, ultra­dź­wię­ki, dia­dy­na­mik, magne­tro­nic, BEMER, Sol­lux, świa­tło­te­ra­pia, krio­te­ra­pia, laser, gim­na­sty­ka zbio­ro­wa i indy­wi­du­al­na.) Zabie­gi takie jak masaż kla­sycz­ny, wibra­cyj­ny, wod­ny, suchy Hydro Jet moż­na wyku­pić dodatkowo.

Ośro­dek jest upraw­nio­ny do przyj­mo­wa­nia osób z: dys­funk­cja­mi narzą­du ruchu, w tym osób poru­sza­ją­cych się na wóz­kach inwa­lidz­kich, dys­funk­cją narzą­du słu­chu, upo­śle­dze­niem umy­sło­wym, cho­ro­ba­mi psy­chicz­ny­mi, cho­ro­ba­mi neu­ro­lo­gicz­ny­mi, cho­ro­ba­mi ukła­du pokar­mo­we­go, scho­rze­nia­mi endo­kry­no­lo­gicz­ny­mi, scho­rze­nia­mi laryn­go­lo­gicz­ny­mi, scho­rze­nia­mi układ krą­że­nia, scho­rze­nia­mi ukła­du odde­cho­we­go, Oso­bom po laryn­gek­to­mii szcze­gól­nie pole­ca­my spe­cja­li­stycz­ny tur­nus reha­bi­li­ta­cyj­nym dla osób laryn­gek­to­mo­wa­nych.
W cza­sie poby­tu orga­ni­za­tor zapew­nia cało­do­bo­wą opie­kę pie­lę­gniar­ską oraz atrak­cyj­ny pro­gram rekre­acyj­no — uspraw­nia­ją­cy i kul­tu­ral­no – oświatowy.

UWA­GA!!:

1. Warun­kiem uczest­nic­twa w tur­nu­sie reha­bi­li­ta­cyj­nym jest „Orze­cze­nie o nie­peł­no­spraw­no­ści” lub „Wnio­sek leka­rza o skie­ro­wa­nie na tur­nus reha­bi­li­ta­cyj­ny” i „infor­ma­cja o sta­nie zdro­wia”. W przy­pad­ku bra­ku w/w doku­men­tów doli­czo­ny zosta­nie poda­tek VAT w wys. 8% do obo­wią­zu­ją­cych cen skie­ro­wań w ośrod­ku .
2. W przy­pad­ku znacz­nej pod­wyż­ki cen i zmia­ny sta­wek podat­ku VAT — ceny tur­nu­sów reha­bi­li­ta­cyj­nych mogą ulec zmia­nie. Zgło­sze­nia pro­si­my skła­dać w KSON przy ul Osie­dle Robot­ni­cze 47A od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 10:00 do 16:00 lub tele­fo­nicz­nie pod nume­rem 75 75 24 254 lub na bez­płat­ną info­li­nię 800 700 025 w ter­mi­nach: I tur­nus do 9 sierp­nia 2013 r.,
II tur­nus do 23 sierp­nia 2013 r. , III tur­nus do 6 wrze­śnia 2013 r.

Wyma­ga­na zalicz­ka w wyso­ko­ści 500,00zł od osoby.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds