Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

„TEATR GRODZ­KI” — NIEPEŁNOSPRAWNYM

Biel­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Arty­stycz­ne „Teatr Grodz­ki” zosta­ło zało­żo­ne w roku 1999 w Biel­sku-Bia­łej z ini­cja­ty­wy gru­py entu­zja­stów: arty­stów i edu­ka­to­rów. Od same­go począt­ku, zgod­nie z zamy­słem zało­ży­cie­li, teatr i to, co się z nim wią­że, stał się uży­wa­nym i sku­tecz­nym narzę­dziem oddzia­ły­wa­nia edu­ka­cyj­ne­go i terapeutycznego.

BSA „Teatr Grodz­ki” pro­wa­dzi pro­gra­my edu­ka­cyj­ne i arty­stycz­ne dla dzie­ci i mło­dzie­ży w trud­nej sytu­acji życio­wej, osób nie­peł­no­spraw­nych, ofiar uza­leż­nień, osób star­szych i innych grup potrze­bu­ją­cych wsparcia.

Spo­śród wie­lu dzia­łań reali­zo­wa­nych wspól­nie ze szko­ła­mi, przed­szko­la­mi, pla­ców­ka­mi dla osób nie­peł­no­spraw­nych i ośrod­ka­mi tera­peu­tycz­ny­mi wymie­nić nale­ży spek­ta­kle z udzia­łem dzie­ci, mło­dzie­ży i osób nie­peł­no­spraw­nych w roli akto­rów jak i bez­po­śred­nich odbior­ców. Wio­dą­cą tema­ty­ką poru­sza­ną w przed­sta­wie­niach jest prze­ciw­dzia­ła­nie dys­kry­mi­na­cji, poszu­ki­wa­nie wła­ści­wych dróg komu­ni­ka­cji mię­dzy­ludz­kiej, poka­zy­wa­nie spo­so­bów radze­nia sobie z pro­ble­ma­mi życia codziennego.

W cią­gu ponad 11 lat dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nie „Teatr Grodz­ki” zor­ga­ni­zo­wa­ło sesje szko­le­nio­we dla nauczy­cie­li, tre­ne­rów i tera­peu­tów z całej Pol­ski oraz wyda­ło wie­le ksią­żek, fil­mów i cza­so­pism na temat: tera­pii przez sztu­kę, teatru ama­tor­skie­go i edu­ka­cji spo­łecz­nej. Towa­rzy­sze­nie orga­ni­zu­je kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia inte­gra­cyj­ne oraz prze­glą­dy twór­czo­ści ama­tor­skiej takie jak cyklicz­ne Beskidz­kie Świę­to Małych i Dużych.

Sto­wa­rzy­sze­nie „Teatr Grodz­ki” pro­wa­dzi dwa Zakła­dy Aktyw­no­ści Zawo­do­wej – Dru­kar­nię w Biel­sku-Bia­łej i Ośro­dek Wypo­czyn­ko­wy w Lali­kach, zatrud­nia­jąc 62 oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią oraz Warsz­tat Tera­pii Zaję­cio­wej „Jesteś potrzeb­ny” w Biel­sku-Bia­łej dla 30 uczestników.

Waż­nym ele­men­tem dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nia jest pro­wa­dze­nie Cen­trum Wolon­ta­ria­tu, któ­re nale­ży do Ogól­no­pol­skiej Sie­ci Cen­trów Wolon­ta­ria­tu. Swą dzia­łal­no­ścią obej­mu­je region Pod­be­ski­dzia. Jego rolą jest pośred­nic­two pomię­dzy oso­ba­mi potrze­bu­ją­cym wspar­cia a wolontariuszami.

Biel­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Arty­stycz­ne „Teatr Grodz­ki” pro­wa­dzi dzia­łal­ność głów­nie w woje­wódz­twie ślą­skim i mało­pol­skim, a tak­że prze­pro­wa­dza szko­le­nia, warsz­ta­ty i spo­tka­nia part­ner­skie w innych kra­jach, takich jak Litwa, Sło­wa­cja, Cze­chy, Niem­cy, Fin­lan­dia, Wło­chy itd.

Zapra­sza­my do korzy­sta­nia z naszych szko­leń, publi­ka­cji oraz por­ta­li szko­le­nio­wych: www.teatramatorski.pl oraz www.arteryproject.eu

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds