Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

“Otwo­rzyć nowe dro­gi” — pro­jekt skie­ro­wa­ny do opie­ku­nów osób niepełnosprawnych

W maju 2013r. w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych roz­po­czę­ła się reali­za­cja pro­jek­tu pn. „OTWO­RZYĆ NOWE DRO­GI”: pro­gram inte­gru­ją­co-akty­wi­zu­ją­cy opie­ku­nów doro­słych osób nie­peł­no­spraw­nych. Pro­jekt ten jest współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Niepełnosprawnych. 

Głów­nym celem pro­jek­tu jest pod­nie­sie­nie jako­ści życia opie­ku­nów doro­słych osób nie­peł­no­spraw­nych przy rów­no­cze­snym uspraw­nie­niu i polep­sze­niu spra­wo­wa­nej opie­ki oraz zak­ty­wi­zo­wa­niu osób nie­peł­no­spraw­nych. To, w jaki spo­sób opie­ku­no­wie będą radzić sobie z nie­peł­no­spraw­no­ścią pod­opiecz­ne­go zale­ży od ich aktyw­no­ści, od tkwią­ce­go w nich poten­cja­łu, moż­li­wo­ści jaki­mi dys­po­nu­ją. Uczest­ni­cy dzię­ki dzia­ła­niom pro­jek­to­wym pod­nio­są poczu­cie wła­snej war­to­ści, nauczą się radzić ze stre­sem, uzy­ska­ją wie­dzę doty­czą­cą koniecz­no­ści dba­nia o samo­po­czu­cie zarów­no na grun­cie psy­chicz­nym jak i fizycz­nym. Ponad­to reali­za­cja pro­jek­tu wpły­nie na akty­wi­za­cję oraz inte­gra­cję spo­łecz­no­ści opie­ku­nów doro­słych osób nie­peł­no­spraw­nych. Wszyst­kie ww. dzia­ła­nia bez­po­śred­nio wpły­wa­ją na Uczest­ni­ków pro­jek­tu, a pośred­nio tak­że na ich pod­opiecz­nych. Kom­plek­so­wość, pro­fe­sjo­na­lizm, współ­pra­ca oraz odpo­wied­nia tema­ty­ka pro­jek­tu z pew­no­ścią da moż­li­wość osią­gnię­cia zało­żo­ne­go celu.

Uczest­ni­ka­mi pro­jek­tu będzie 36 opie­ku­nów doro­słych osób nie­peł­no­spraw­nych. Pod poję­ciem “opie­kun” rozu­mie się w tym przy­pad­ku: rodzi­ca, współ­mał­żon­ka, rodzeń­stwo, dziec­ko lub inna oso­bę, z naj­bliż­sze­go oto­cze­nia oso­by nie­peł­no­spraw­nej itp. Uczest­ni­ka­mi pro­jek­tu będą oso­by zamiesz­ka­łe na tere­nie mia­sta i powia­tu: Jele­nia Góra, Kra­ków, Toruń.

Będą to oso­by, któ­re nie są świa­do­me swo­ich moż­li­wo­ści, poten­cja­łu jakim dys­po­nu­ją. Znaj­du­ją się w trud­nej sytu­acji rodzin­nej, a nie­peł­no­spraw­ność pod­opiecz­nych powo­du­je ich izo­la­cję, wyłą­cze­nie z życia spo­łecz­ne­go. Poświę­ca­ją swo­je życie pod­opiecz­nym zakła­da­jąc, że ich zada­niem jest mini­ma­li­zo­wa­nie roz­cza­ro­wań, jakie świat może przy­nieść oso­bie niepełnosprawnej.

Pro­jekt prze­wi­du­je reali­za­cję nastę­pu­ją­cych form wsparcia:

  • Warsz­ta­ty inte­gru­ją­co-moty­wu­ją­ce (wyjaz­do­we, stacjonarne)
  • psy­cho­lo­gicz­ne kon­sul­ta­cje indywidualne.